Świadczenia


Świadczenia >> Karta Dużej Rodziny

 • 1. Czym jest Karta Dużej Rodziny?

   Karta Dużej Rodziny uprawnia do korzystania ze zniżek, m.in. w ramach ofert handlowych, kulturalnych, rekreacyjnych i transportowych na terenie całego kraju. Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny wg zasad określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

   Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

   Członkami rodziny wielodzietnej są:
   1) rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
   2) małżonek rodzica;
   3) dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

   Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia wymagania – tj. prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:
   1) w wieku do ukończenia 18 roku życia;
   2) w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
   a) szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
   b) szkole wyższej - do dnia 30 września roku
   - w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem (oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce),
   3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

   Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

   Karta jest przyznawana:
   1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;
   2) dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia - do ukończenia 18. roku życia;
   3) dziecku powyżej 18 roku życia - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub, w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem (oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce), nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
   4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia - na okres ważności orzeczenia;
   5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
   6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub, w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, (oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce) nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

   _________________________
   Art. 37. ust. 2. Osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzące go rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli:
   1) uczy się:
   a) w szkole,
   b) (uchylona),
   c) w uczelni,
   d) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego
   lub
   2) legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się:
   a) w szkole,
   b) (uchylona),
   c) w uczelni,
   d) na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,
   e) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

 • 2. Jakie zniżki oferuje ogólnopolska Karta Dużej Rodziny ?

   Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom stale się powiększa, a ich aktualny wykaz znajduje się na stronie:
   https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno. Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji