Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Konsultacje projektu w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023 - 2027.

Data publikacji: 2023-03-20

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno Renata Marecik informuje, że rozpoczynają się  konsultacje społeczne dotyczące projektu  Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2023 – 2027

Od 21 marca 2023 do 5 kwietnia  2023 r. trwać będą konsultacje projektu w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023 -2027.
W związku z powyższym w podanym okresie czekamy na uwagi i opinie dot. powyższego programu.

Załączniki:

 1. zarządzenie 51-2023 (plik pdf 608KB)
 2. Formularz_uwagi (plik docx 16KB)
 3. PROGRAM przemoc 2023 (plik docx 272KB)

Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc

Data publikacji: 2023-03-17

GOPS Dębno informuje, że 27 marca 2023 r.  r. o godzinie 16:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku rozpocznie się kolejna edycja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc. Zajęcia realizowane są w formie grupowej /grupa ma charakter zamknięty/ przez specjalistów – trenerów posiadających kwalifikacje.

Zapraszamy osoby, które dostrzegają problem agresji własnej w relacjach z innymi, osoby, które mają problemy z radzeniem sobie ze stresem oraz osoby używające przemocy jako narzędzia pozwalającego na osiąganie własnych celów i rozwiązywania konfliktów. Zapraszamy również osoby, które mają niekontrolowane wybuchy złości i ranią innych swoim zachowaniem.

Szczegółowych informacji pod numerem telefonu 14 66 300 31 udziela Pani Aneta Rzepa codziennie w godzinach 8.30-15.30 lub w siedzibie PCPR Brzesko parter pokój 15.

s

Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej 15 lat

Data publikacji: 2023-03-15

Dziecko nigdy nie jest winne wykorzystania seksualnego, zawsze 100 proc. odpowiedzialności jest po stronie sprawcy. Istotą  pierwszej kampanii społecznej Państwowej Komisji jest więc rozbudzenie w dorosłych opiekunach świadomości i umiejętności właściwego podejścia do dziecka skrzywdzonego. W szczególności, celem jest odbarczenie dzieci z poczucia winy i wstydu oraz zapobieganie ponownemu zranieniu po ujawnieniu sprawy. Kampania prowadzona jest w mediach elektronicznych od 13 grudnia a skierowana do dorosłych z małych miast i ośrodków wiejskich. Materiały i informacje są dostępne także na stronie

https://pkdp.gov.pl/akcje_i_kampanie/rozmawiajreaguj/

https://pkdp.gov.pl/nie-wybaczysz-sobie/

321

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Data publikacji: 2023-03-07

12

Załączniki:

 1. AOON - oświadczenie o wskazaniu asystenta (plik pdf 273KB)
 2. AOON- deklaracja uczestnictwa zał. 1 (plik pdf 326KB)
 3. AOON- karta zgłoszenia do programu zał. 7 (plik pdf 1422KB)
 4. AOON - klauzura RODO zał. 12 (plik pdf 831KB)

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Data publikacji: 2023-03-07

12

Załączniki:

 1. OW - karta pomiaru zał. 6 (plik pdf 2536KB)
 2. OW - karta zgloszenia do programu zał. 7 (plik pdf 993KB)
 3. OW - klauzula RODO (plik pdf 685KB)

Wsparcie dla osób dotkniętych przemocą. Program korekcyjno-edukuacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Data publikacji: 2023-02-27

12

Uroczyste pożegnanie odchodzącej na emyrutrę Pani Jolanty Gaweł

Data publikacji: 2023-02-17

12345

„Dodatek gazowy” dla gospodarstw domowych w 2023 roku

Data publikacji: 2023-02-01

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że osoby ogrzewające dom gazem mogą ubiegać się o refundację podatku VAT za zapłacone faktury po spełnieniu kryteriów ustawowych.

Refundacja podatku VAT (dodatek gazowy) przysługiwać będzie gospodarstwu domowemu:

 • które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwo gazowe, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków (dalej – CEEB),
 • a którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:
 • 2100 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
 • 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego

osiągnięte  w roku 2021 w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 stycznia do 31 lipca danego roku,  w roku 2022  w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku.

Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury za gaz.
O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023.

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz należy załączyć:

 1. fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
 2. dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.
 3. Wypełniony wniosek

Wnioski będzie można składać do dnia 29 lutego 2024 r. (lub 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych):

 • elektronicznie – podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego
 • tradycyjnie (papierowo) –w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno

 

df

Posiłek w szkole i w domu

Data publikacji: 2023-01-30

12

Zapytanie ofertowe - "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2023, Opieka wytchnieniowa edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Data publikacji: 2023-01-24

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 1540KB)

Gmina Dębno ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dębno na lata 2023-2028

Data publikacji: 2023-01-23

Konsultacja społeczne w Gminie Dębno trwać będą od 30 stycznia  do 14 lutego 2023 r. Przedmiotem konsultacji jest zapoznanie się ze stanowiskiem społeczności lokalnej w sprawie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dębno na lata 2023 -2028. Strategia jest podstawowym dokumentem, dzięki któremu gmina jest w stanie zaplanować długofalowe działania rozwiązywania problemów .

Strategia jest najważniejszym dokumentem stanowiącym o realizacji lokalnej polityki społecznej w długoterminowej perspektywie a jej opracowanie i realizacja, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, jest jednym z zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

Załączniki:

 1. 1. Zarządzenie Wójta (plik pdf 551KB)
 2. 2. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dębno na lata 2023-2028 (plik pdf 1293KB)
 3. 3. Formularz_uwagi (plik docx 16KB)

Opaski bezpieczeństwa – czyli świadczenie opieki na odległość

Data publikacji: 2023-01-11

Wójt Gminy Dębno kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych informuje, że Gmina Dębno przystąpiła do programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. Celem programu jest zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Teleopieka to rodzaj świadczonych usług opiekuńczych, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Seniorzy, którzy zgłoszą się do tej formy opieki zostaną wyposażeni w opaski monitorujące - pozwalające na wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia.

Wsparcie adresowane jest do osób, które ukończyły 65 lat, mających problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność.

Usługi teleopiekuńcze mają na celu przede wszystkim podwyższenie poczucia bezpieczeństwa tych osób.

Wstępne zgłoszenia osób chcących skorzystać z takiej formy opieki będą przyjmowane do 17 stycznia 2023 r. przez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie pod nr tel. 14 66 58 749 wew. 16 lub bezpośrednio w siedzibie Ośrodka.

Skorzystanie z objęcia opieką przy użyciu opaski bezpieczeństwa jest bezpłatne.

dd

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia !

Data publikacji: 2022-12-23

eer

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2022-12-06

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno                                           Dębno, dnia 06.12.2022 r.                                                                 

Wola Dębińska 240                                                                         

32-852 Dębno

gops@gminadebno.pl

 

 

Zapytanie Ofertowe

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno zaprasza do złożenia ofert, w ramach ustawy z dnia 11 września 2019. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z poen. Zm.) o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy.:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na :

- udzieleniu schronienia osobom bezdomnym, które posiadają ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Dębno, poprzez zapewnienie tym, czasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych,

- utrzymaniu jednego miejsca w gotowości do przyjęcia osoby bezdomnej w sytuacjach nagłych.

2. Ofertę mogą złożyć podmioty, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających schronienia prowadzonego przez wojewodę.

3. Placówka, musi spełniać standardy obiektów dla osób bezdomnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni ( Dz.U. 2018 poz. 896 ).

4. Umieszczenie osoby wymagającej schronienia będzie możliwe zawsze po wydaniu decyzji administracyjnej przyznającej danej osobie pomoc społeczną w formie udzielenia schronienia wydanej przez Wójta Gminy Dębno lub osobę przez niego upoważnioną. 

Jeśli będzie miał miejsce szczególnie uzasadniony przypadek dopuszcza się wyjątkowo podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane drogą e-mailową i telefoniczną. Takie zlecenie usług zostanie potwierdzone kopią decyzji administracyjnej lub skierowania dostarczonego podmiotowi świadczącemu usługi po rozpoczęciu faktycznego świadczenia usług.

II. Termin świadczenia usług/ realizacji zamówienia to okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

III. Kryteria wyboru : oferta, która będzie najkorzystniejsza cenowo.

IV.  Składana oferta powinna być napisana w języku polskim, oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz.

V. Oferta powinna zawierać w szczególności :

- dane teleadresowe oferenta ;

- data sporządzenia oraz data ważności oferty;

- wartość przedmiotu zamówienia brutto tj. koszt pobytu jednej osoby bezdomnej;

- oświadczenie, z którego będzie wynikało spełnienie warunków pkt. I. 2 i 3 niniejszego zapytania

VI. Zainteresowane podmioty proszę o składanie oferty osobiście w siedzibie Ośrodka tj. pod adresem Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno w godzinach pracy urzędu lub poprzez przesłanie oferty pocztą.

Można także aplikować poprzez adres email : gops@gminadebno.pl

Termin składania oferty mija 12.12.2022 r.

VII. Osobą upoważnioną do kontaktu jest :

Dyrektor GOPS Dębno Pani Renata Marecik 14 66 58 749

lub osoba zastępująca Pani Ewelina Sambor 14 66 58 749 wew. 16

VIII. Po złożeniu oferty cena nie może ulec zmianie.

IX. Przedmiotowe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1963 r. kodeks cywilny ( Dz. U. 2022 poz. 1360 z późn. zm. ), ani nie jest jest ogłoszeniem o zmówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych ( Dz. UI. 2022 poz. 1710 z późn. zm. ). Ma ona na celu rozeznanie cenowe rynku oraz wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem.

X. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom zawartym w zapytaniu ofertowym i będzie najkorzystniejsza w ocenie dokonanej na podstawie kryteriów określonych w pkt. III.

XI. Zastrzega się prawo kontaktu jedynie z wykonawcą wyłonionym jako najkorzystniejsza oferta zgodnie z pkt. X.

XII. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się unieważnienie postępowania. 

 

 

                                                                                                 Dyrektor

                                                                        Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno

                                                                                            Renata Marecik

 

 

 

 

KAMPANIA 16 DNI AKCJI PRZECIW PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ- 25.11-10.12.2022

Data publikacji: 2022-11-25

25 listopada 2022r rozpoczyna się międzynarodowa Kampania 16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na płeć, która potrwa do 10 grudnia br.

Każdego roku do Akcji włączają się osoby i organizacje z całego świata, w tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocyw Rodzinie .

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na płeć to ogólnoświatowa kampania organizowana przez Women‘s Global Leadership Institute nieprzerwanie od 1991 r.

Daty trwania kampanii nie są przypadkowe:

25 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet , a 10 grudnia Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka .

 

W ramach w/w Akcji Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku oraz  Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy organizują dyżur specjalistów:

 

09.12.2022r – od 9.00 do 11.00 – dyżur psychologa, prawnika, zastępcy-przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy oraz przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dyżur odbędzie się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – nr pok. 201.

 

W ramach Akcji zostaną również przeprowadzone zajęcia edukacyjne kierowane do osób dotkniętych przemocą w zakresie podstaw prawnych oraz zagadnień psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc w rodzinie.

 

Uprzejmie prosimy aby osoby zainteresowane skorzystaniem z porad specjalistów oraz zajęć edukacyjnych podjęły wcześniej kontakt telefoniczny lub osobisty z przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego Anną Matras lub zastępcą przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego Dorotą Nosal pod numerem tel: 14 66 58 749 wew. 13.

 

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, iż wszystkie osoby zainteresowane pomocą, mogą również korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej i socjalnej w innych terminach.

Dodatkowych informacji udzielają Anna Matras i Dorota Nosal pod numerem tel: 14 66 58 749 wew.13 .

 

Specjaliści służą swoją pomocą, która świadczona jest bezpłatnie !

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy !

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Data publikacji: 2022-11-23

123

Dzień pracownika socjalnego

Data publikacji: 2022-11-21

Z okazji dnia pracownika socjalnego

     Wszystkim pracownikom socjalnym składam życzenia wytrwałości, wielu sukcesów oraz satysfakcji z pracy zawodowej, a także powodzenia w wypełnianiu trudnych i ważnych obowiązków społecznych.

     Życzymy także, aby pomoc drugiemu człowiekowi stała się dla Was prawdziwym spełnieniem, by zawsze budziła szacunek i uznanie ze strony tych, którzy doświadczają jej i oczekiwanych skutków.

 

                                                                                         Życzymy Dyrektor GOPS wraz z pracownikami

aa

Ważna informacja dotycząca dodatku węglowego !

Data publikacji: 2022-11-10

         Wójt Gminy Dębno informuje, że wszystkie osoby, które otrzymały decyzje o odmowie przyznania prawa do dodatku węglowego mogą w związku ze zmianą przepisów ustawy o dodatku węglowym ponownie ubiegać się o ustalenie prawa do w/w świadczenia.

Każda sprawa będzie rozpaprywana indywidualnie zgodnie z bieżącym stanem prawnym i po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Wnioski należy składać w siedzibie GOPS Dębno w budynku Urzędu Gminy Dębno II piętro pok. 220. do dnia  30 listopada 2022 r. 

           Ponadto informuje się, że wszystkie osoby, które są chętne zakupić węgiel w cenach  preferencyjnych proszone są o złożenie stosownego wniosku w Urzędzie Gminy Dębno do 30 listopada 2022 r. Uprzednie wpisanie się na listę osób chętnych do zakupu węgla stanowiło tylko rozeznanie dotyczące ilości jak ma zostać sprowadzona na potrzeby mieszkańców gminy.  Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno.

ede

WNIOSEK O ZAKUP WĘGLA

Data publikacji: 2022-11-07

WNIOSEK O ZAKUP WĘGLA

 

Informujemy, iż z  dniem 3 listopada 2022 r.  weszła w życie Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Do zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art.2 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

 

Warunki zakupu preferencyjnego przedstawiają się następująco:

1.  Przewidywane ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 i 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.

2.  Gmina sprzedaje paliwo stałe - węgiel w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto;

3.  Do ceny wskazanej w punkcie 2 nie jest wliczony koszt transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego – będzie to stanowiło dodatkowy koszt zakupu węgla przez  gospodarstwo domowe.

Składanie wniosków:

Mieszkańcy Gminy Dębno zainteresowani kupnem węgla, zobowiązani są do złożenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

W przypadku ubiegania się o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych do 31 grudnia 2022, wniosek należy złożyć do 30 listopada 2022 r.

W przypadku ubiegania się o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych od 1 stycznia 2023, wniosek należy złożyć do 31 stycznia 2023 r.


 

Wnioski można złożyć: za pomocą Platformy ePUAP , osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Gminy lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Wzór wniosku  dostępny jest w załączniku (pod tekstem) lub w wersji papierowej - w siedzibie Urzędu Gminy Dębno.

Wniosek o zakup składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup  opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

 

Weryfikacja wniosków i procedura postępowania:

Wnioski podlegają weryfikacji,  w szczególności w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany (mailowo lub telefonicznie) o cenie za zamówiony asortyment oraz terminie dokonania wpłaty (w kasie Banku lub na wskazane konto Gminy).  Po uiszczeniu należnej opłaty mieszkaniec otrzyma potwierdzenie z Urzędu Gminy Dębno, na podstawie którego będzie uprawniony do odbioru węgla we wskazanych punktach na terenie Gminy Dębno.

 

Załączniki:

 1. Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego (plik pdf 116KB)

Dodatek elektryczny

Data publikacji: 2022-11-03

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że od 01.12.2022 r. do 01.02.2023 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do dodatku elektrycznego. Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego, o którym mowa w art. 27 ust 1 ustawy wynosi 1000 zł. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 roku wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł.

Dodatek będzie przysługiwał odborcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 r., lub po tym dniu w przypadku źródeł ogrzewania zgłoszonych po raz pierwszy.

Informację w sprawie w/w dodatku można uzyskać w siedzibie Ośrodka lub pod nr telefonu 14 66 58 749.

 

 

 

sdsd

Trwa nabór do programu "Opieka wytchnieniowa 2023"

Data publikacji: 2022-11-02

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno uprzejmie informuje, że można zgłaszać osoby chętne do skorzystania z programu "Opieka wytchnieniowa". W związku z tym, że tut. ośrodek ma krótki termin na złożenie wniosku o uczestnictwo w programie osoby chętne proszone są o złożenie deklaracji wzięcia udziału w opiece wytchnieniowej do dnia 07.11.2022 r. tj. poniedziałek do godziny 14:00.

Zgłoszenia można dokonać osobiście, w siedzibie Ośrodka, poprzez kontakt telefoniczny na nr 14 66 58 749 lub za pomocą adresu e-mail gops@gminadebno.pl.

Proszę o podanie danych tj. imię i nazwisko oraz adres i nr telefonu w celu umożliwenia kontaktu.

Dla kogo stworzony jest program :

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art.

62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej

dfef

Rusza nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Data publikacji: 2022-10-28

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023 realizowanego ze środków z Funduszu Solidarnościowego, przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku gminy Dębno. Realizacja programu zaplanowana jest od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

W czym pomoże asystent?

 • w wyjściu na spacer, asystowanie podczas obecności osoby niepełnosprawnej w:kinie,teatrze,muzeum,restauracji, miejscu kultu religijnego ,kawiarni,wydarzeniu plenerowym etc.
 • wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych i związanych z poszukiwaniem pracy
 • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców gminy Dębno do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dębno w celu zgłaszania potrzeb w przedmiotowym zakresie.

Z uwagi na procedurę Programu oraz krótki termin złożenia wniosku przez Gminę Dębno do właściwego Wojewody, zgłoszenia osób zainteresowanych uczestnictwem w Programie prosimy kierować do dnia 08.11.2022 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno,

tel. 14 66 58 749

Ważna informacja dla osób ogrzewających dom węglem

Data publikacji: 2022-10-18

W związku z prowadzonymi przez Polski Rząd pracami nad ustawą dotyczącą dystrybucji i sprzedaży węgla przez jednostki samorządu terytorialnego

Wójt Gminy Dębno zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Dębno o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel kamienny na najbliższy sezon grzewczy. Dzięki tej informacji będziemy mogli określić skalę potrzeb gospodarstw domowych w Gminie Dębno na węgiel kamienny i odpowiednio zaplanować działania aby móc w odpowiedniej ilości  zakupić oraz zorganizować dystrybucję węgla na terenie gminy.

 

Informacje dotyczące potrzeb w zakresie ilości węgla kamiennego (z podaniem adresu gospodarstwa domowego) można zgłaszać w Urzędzie Gminy Dębno – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno osobiście (sekretariat – pok. 220 II piętro), telefonicznie pod nr 14 66 58 749 lub e-mailem na adres: gops@gminadebno.pl

W przypadku podawania informacji drogą e-mailową należy wskazać imię, nazwisko, adres, nr telefonu oraz liczbę ton węgla jaką deklarują Państwo do zakupu. 

 

232
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...