ikona wczytywania strony

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Opieka Wytchnieniowa 2024

2024-02-22

W związku z otrzymaniem informacji o przyjęciu wniosku Gminy Dębno o udział w finansowanym ze środków  Funduszu Solidarnościowego Programie  „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024, Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór zgłoszeń do  Programu.
Przed wypełnieniem dokumentów należy zapoznać się z treścią Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
Wypełnione druki należy dostarczyć do  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno II piętro pokój 222.
Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 21 lutego 2024 r.
Jednocześnie informujemy, że złożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne z otrzymaniem wnioskowanej pomocy, a przyjęte zgłoszenia będą realizowane po zawarciu umowy z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 14 66 58 749 wew. 19  lub za pośrednictwem poczty e-mail: ewelina.sambor@gminadebno.pl

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1)    dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub       
      2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
•    orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
•    orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)
– poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.
Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.
Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
Adresaci Programu:
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad:
1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.
Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.
Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna, z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

 

Załączniki:

 1. karta zgłoszenia (plik doc 74KB)
 2. RODO (plik doc 46KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Nowy portal dla osób poszukujących opieki

2024-01-24

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że istanieje nowy portal dla osób, które poszukują opieki dla swoich bliskich.

Załączniki:

 1. zał (plik pdf 150KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Szkolenie z Przeciwdziałania Przemocy pt. „Przemoc wobec dziecka a działania szkoły w ramach procedury Niebieskiej Karty”

2024-01-24

W dniu 24.01.2024 r. w Budynku Gminy Dębno odbyło się szkolenie dla Dyrektorów Szkół i Przedszkoli pn. „Przemoc wobec dziecka a działania szkoły w ramach Procedury Niebieskie Karty”. Szkolenie prowadzili Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej Ewelina Sambor, Z-ca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej Wioleta Dmytrowska, oraz dzielnicowy w Gminie Dębno asp.szt. Marek Świder.  Dyrektorzy uczestniczący w szkoleniu uzyskali informacje na temat sytuacji w jakich istnieje konieczność sporządzenia formularza NK-A, w jakim terminie i gdzie należy przekazać taki formularz, oraz w jaki sposób prawidłowo taki formularz wypełnić. Uzyskali druki zgodne z obowiązującymi przepisami.

Wszystkim przybyłym dziękujemy za obecność i chęć poszerzenia wiedzy na temat przemocy domowej.

zalzalzazalzala
Ikonka symbolizująca artykuł

Szkolenie dla seniorów

2024-01-15

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Bezpieczny senior - jak nie dać się oszukać w Internecie” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracyz Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny, Pracyi Polityki Społecznej.

Webinarium (spotkanie online)odbędzie się 22stycznia 2024roku (17:00-18:30).

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy - link do strony z odnośnikiem do formularza: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=87425&p_id=18

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium.W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu wydarzenia, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkanie będą przesyłane na bieżąco.

Celemspotkania online (webinarium) jest przekazanie w przystępny sposób wiedzy na temat zagrożeń na rynku finansowym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe.
W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację Cisco Webex.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane przed webinarium, a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie. 

Udział w webinarium jest bezpłatny.

zał
Ikonka symbolizująca artykuł

Nabór Asystent Osobisty Osoby Niepełnsoprawnej - Edycja 2024

2024-01-05

          

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – Edycja 2024

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że od dnia 08.01.2024 r. rozpocznie się nabór wniosków w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- Edycja 2024.

Program zakłada wsparcie w zakresie świadczenia usług asystenta, które będą dostosowane do potrzeb osoby niepełnosprawnej, będącej mieszkańcem Gminy Dębno.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej jest to forma ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla uczestników Programu. Adresatami programu są :

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno w budynku Urzędu Gminy Dębno II Pietro pok. 220.

Informacje można uzyskać pod nr Tel. 607-107-775.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego – Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Osoby, które zakwalifikowane zostaną do tego rodzaju wsparcia będą korzystać z pomocy Asystenta bezpłatnie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje także, że liczba miejsc jest ograniczona a ilość przyznanych godzin będzie uzależniona od indywidualnej sytuacji.

logologo glogo

Załączniki:

 1. deklaracja (plik pdf 305KB)
 2. karta zgłoszenia do programu (plik pdf 1611KB)
 3. zakres czynnosci asystenta (plik pdf 768KB)
 4. klauzura rodo (plik pdf 300KB)
 5. oswiadczenie o wskazaniu asystenta (plik pdf 271KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek osłonowy

2023-12-27

Dodatek osłonowy w roku 2024

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że ponownie można składać wnioski o przyznanie dodatku osłonowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno w pokoju 220 (II piętro) w okresie od 01.01.2024 r. do 30.04.2024 r. Wniosek można złożyć w wersji papierowej oraz elektronicznej (przez Profil Zaufany lub za pomocą podpisu elektronicznego).

Dodatek osłonowy przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego w roku 2022 nie przekracza kwoty w gospodarstwie:

 • jednoosobowym - 2100 zł

 • wieloosobowym - 1500 zł na osobę

W przypadku przekroczenia w/w kryterium obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

– 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,

343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,

486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,

657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób,

Podwyższony dodatek osłonowy przysługuje osobom opalającym domy węglem i wynosi:

– 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Terminem ostatecznym wypłaty dodatku osłonowego jest 30 czerwiec 2024 r.

Pieniądze z dodatku można wydać na dowolny cel. Nie ma żadnego ustawowego celu ich spożytkowania.

 


 

 


 

 

logo
Ikonka symbolizująca artykuł

Wigilia 2023 - Spotkanie opłatkowe

2023-12-22

W dniu 20 grudnia 2023 r. zgodnie z coroczną tradycją odbyło się Wigilijne spotkanie opłatkowe dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz potrzebujących. Na stołach nie zabrakło Wigilijnych potraw: barszczu z uszkami, ryby, ciasta oraz innych świątecznych dań. Spotkanie Wigilijne rozpoczęło się przywitaniem przybyłych gości przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno Panią Renatę Marecik a następnie życzenia złożył Wójt Gminy Dębno Pan  Wiesław Kołzowski  . Piękną modlitwę poprowadził ks. Proboszcz Paweł Bobrowski. W świąteczny nastrój, wprowadził nas Pan Józef Świstak, któremu zawdzięczamy oprawę muzyczną i możliwość wspólnego zaśpiewania najpiękniejszych polskich kolęd. Wszyscy nasi Goście, otrzymali świąteczne paczki od Świętego Mikołaja oraz uśmiechniętego Aniołka. Tegoroczne Spotkanie Wigilijne, było bardzo wesołe. Spędziliśmy miło czas, w rodzinnej atmosferze.

zdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzd
Ikonka symbolizująca artykuł

Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach od 01 stycznia 2024 r.

2023-12-22

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno przypomina, że świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2024 r. będzie miało nową odsłonę.

Od tego momentu będzie równolegle funkcjonować świadczenie pielęgnacyjne w dwóch wariantach tzn. wg “starych” zasad oraz wg “nowych” zasad obowiązujących od 1.01.2024 r.

Co zmieni się od 1.01.2024 r.?

 • świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwało tylko do ukończenia przez osobę z  niepełnosprawnościami 18 roku życia – jest to termin ostateczny,

 • opiekun osoby niepełnosprawnej będzie mógł pracować pod warunkiem, że praca nie będzie kolidowała z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem,

 • świadczenie będzie można pobierać na więcej niż jedną osobę niepełnosprawną np. 2 dzieci. Kwota świadczenia będzie zwiększona o 100 % na każdą kolejną osobę z niepełnosprawnością pozostającą pod opieką rodzica/opiekuna,

 • opiekun osoby niepełnosprawnej będzie mógł obok świadczenia pobierać równolegle np. emeryturę lub rentę, świadczenie rodzicielskie oraz dodatek z tyt. urlopu wychowawczego na inne dziecko.

WAŻNE!

Osoby, które aktualnie pobierają świadczenie pielęgnacyjne na dzieci do ukończenia 18 roku życia, muszą samodzielnie podjąć decyzję, które z tych świadczeń wybierają. Mogą dalej bez przeszkód pobierać świadczenie pielęgnacyjne wg “starych” zasad, albo w przypadku, gdy będą chciały łączyć opiekę nad dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności z pracą zawodową, muszą zgłosić taką informację do tut. Ośrodka. Konieczne jest wtedy złożenie rezygnacji z dotychczasowego świadczenia pielęgnacyjnego i jednocześnie złożenie wniosku o świadczenie pielęgnacyjne na nowych warunkach i nowym formularzu.

Wnioski o świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach będzie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno najwcześniej od 1.01.2024 r.

Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno lub pod nr tel 14 66 58 749 wew. 14.

zd
Ikonka symbolizująca artykuł

zapytanie ofertowe pomoc prawna dla GOPS Dębno

2023-12-21

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 1207KB)
 2. formularz oferty (plik pdf 194KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

2023-12-20
s
Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt socjalny Świąteczny stroik dla seniora

2023-12-18

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że w dniach 12 grudnia 2023 r. oraz 14 grudnia 2023 r. realizowany był  projekt socjalny pn. „Świąteczny Stroik dla Seniora”.

Projekt adresowany był do seniorów z Gminy Dębno, którzy ukończyli 60 lat.

W projekcie wzięło udział 22 seniorów z Gminy Dębno. 

Projekt dofinansowany był ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach dotacji celowej – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Celem projektu socjalnego była między innymi aktywizacja osób starszych, umożliwienie kontaktu społecznego z innymi seniorami a także nabycie umiejętności w zakresie tworzenia kompozycji świątecznych.  

Projekt socjalny był rozpowszechniony poprzez informacje umieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno, oraz na stronie Gminy Dębno, a także informacji udzielali pracownicy ośrodka pomocy. Działania realizowane  w ramach projektu promowały aktywne spędzanie czasu przez seniorów.

Podsumowując należy ocenić, że projekt socjalny „Świąteczny Stroik dla Seniora” okazał się niezwykle interesującą możliwością spędzenia wolnego czasu. Uczestnicy projektu  aktywnie uczestniczyli w warsztatach, a przedstawiona tematyka  spotkała się z dużym zainteresowaniem. Uczestnicy wskazywali na konieczność realizowania podobnych projektów w kolejnych latach.

 Mając na uwadze zaangażowanie władz lokalnych w tym przedsięwzięciu , Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno składa serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy Dębno Wiesławowi Kozłowskiemu za wsparcie oraz współpracę przy realizacji projektu .

zdjzdzdzdjzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzd
Ikonka symbolizująca artykuł

zapytanie ofertowe - udzielenie schronienia

2023-12-11

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe - schronienie (plik pdf 660KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Pytania i odpowiedzi dot. świadczenia wspierającego oraz zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym zamieszczone na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

2023-12-11

https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace---pytania-i-odpowiedzi

Ikonka symbolizująca artykuł

Ruszyła ogólnopolska kampania pn. „Już jesteś?”, której zadaniem jest promowanie rodzicielstwa zastępczego w Polsce

2023-12-11

Rodzicielstwo zastępcze stanowi czasową formą pomocy dziecku, a bardzo często także jego rodzinie biologicznej, która znalazła się w kryzysowej sytuacji. Rodzice pełniący funkcję zastępczą muszą liczyć się z tym, że dziecko może ono wrócić do swojej prawdziwej rodziny, jeśli uda jej się pokonać życiowy kryzys. 

Wszelkie informacje można uzyskać dzwoniąc na infolinię o numerze 22 490 80 50. Eksperci od poniedziałku do piątki w godzinach 10:00 - 20:00 oraz w soboty o godzinie 10:00 do 16:00 są dostępni dla każdej osoby zainteresowanej rodzicielstwem zastępczym.

zdjecie
Ikonka symbolizująca artykuł

Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

2023-11-30
ulotka
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe dot. organizacji spotkania świątecznego pn. „Wigilia 2023”

2023-11-29

Załączniki:

 1. zapytnie ofertowe (plik pdf 654KB)
 2. opis przedmiotu zamówienia (plik pdf 229KB)
 3. formularz oferty (plik pdf 172KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Projekt Socjalny „Stroik dla Seniora”

2023-11-27

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że warsztaty florystyczne dla seniorów z Gminy Dębno w ramach projektu socjalnego odbędą się w dniach 12.12.2023 i 14.12.2023 r. w godzinach od 10:00 do 15:00.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Dębno, którzy ukończyli 60 rok życia do złożenia wniosków w celu uczestnictwa w warsztatach.

Informacje można uzyskać pod nr 14 66 58 749 wew. 16

stroikowi seniorzy
Ikonka symbolizująca artykuł

Uroczystość Dnia Seniora i Andrzejek Klubu Senior+ z Sufczyna oraz Dębna

2023-11-24

 

W dniu 22 listopada 2023 r. Klub Senior+ z Sufczyna oraz Klub Senior + z Dębna wspólnie świętowali z okazji obchodzonego dnia 14 listopada Dnia Seniora oraz  nadchodzących Andrzejek. Obchody dnia Seniora to wspaniała idea, kultywowana na całym świecie. Spotkanie uświetnił występ Klubu Senior+ Sufczyn kabaretem pt. "Lokomotywa dziejów". Tak wspaniałe śpiewy i tańce na parkiecie towarzyszyły wszystkim w tym wyjątkowym dniu. "Jesień życia" piękna jest na każdym etapie i może być równie atrakcyjna, jak młodość.

Dziękujemy serdecznie Wójtowi gminy Dębno Wiesławowi Kozłowskiemu za obecność. Swoje podziękowania kieruję na ręce organizatorów Pani Ewelinie Mazurek i Pani Teresie Orzeł oraz naszym Seniorom za trud który włożyły w tą uroczystość. Chciałam serdecznie podziękować za miłe słowa, pamięć i życzenia z okazji imienin.  To bardzo cenne i budujące odnajdywać tyle serdeczności wśród Seniorów.

 - Renata Marecik Dyrektor GOPS Dębno.    

zdjęciezdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzdzd
Ikonka symbolizująca artykuł

Szkolenie z przeciwdziałania przemocy domowej

2023-11-24

Dnia 22 listopada 2023 r. w Centrum Medycznym  Holimed Dębno na zaproszenie Pana doktora Piotra Juza zostało przeprowadzone szkolenie dla personelu medycznego z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz postępowania w przypadku konieczności sporządzenia formularza Niebieska Karta. Szkolenie prowadziła przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dębno Ewelina Sambor oraz dzielnicowy z Gminy Dębno asp.szt. Marek Świder. Dziękujemy za zaproszenie oraz za dotychczasową współpracę zarówno w dziedzinie przemocy jak również w zakresie pomocy społecznej.

zdzdzdzdzdzdzdzd
Ikonka symbolizująca artykuł

Warsztaty Florystyczne

2023-11-21

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno zaprasza chętnych mieszkańców Gminy Dębno do wzięcia udziału w projekcie socjalnym pn. Świąteczny stroik dla seniora.

W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy, którzy ukończyli 60 rok życia.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Więcej informacji można uzyskać pod nr Tel. 14 66 58 749 wew. 16 lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno.

Załączniki:

 1. warsztaty florystyczne- wniosek (plik pdf 398KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Życzenia na dzień pracownika socjalnego

2023-11-21

Z okazji dnia Pracownika Socjalnego pragnę złożyć pracownikom socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno najserdeczniejsze życzenia pomyślności, zdrowia, oraz nieustającej satysfakcji i dumy z wykonywanego zawodu.

Jednocześnie dziękuję za Wasz wysiłek, wrażliwość oraz okazane serce a także gotowość do niesienia pomocy dla mieszkańców  Gminy Dębno.

Życzę zdrowia, siły, wytrwałości , poczucia bezpieczeństwa, wszelkiej pomyślności zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym a także radości z codziennej pracy.

                                                                        życzy Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno

                  Renata Marecik wraz z pracownikami

Kwiaty
Ikonka symbolizująca artykuł

Nie bądź obojętny! Pomóż osobie bezdomnej.

2023-11-10

Wraz ze zbliżającym się okresem zimowym, a co za tym idzie, z obniżającymi się temperaturami, rozpoczyna się dla wielu osób i rodzin najtrudniejszy czas w roku. Wzrastają potrzeby osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych oraz chorych, a także tych, którzy nie są w stanie przezwyciężyć życiowych trudności. Działając w trosce o ich dobro i bezpieczeństwo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno apeluje i zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców Gminy Dębno o zwrócenie szczególnej uwagi, a w razie potrzeby o powiadomienie o takich osobach odpowiednich służb. Zainteresowanie się i włączenie w działania na rzecz tych osób ma istotny wpływ na poprawę ich sytuacji życiowej, a szczególnie na pomoc w przetrwaniu tego ciężkiego dla nich okresu, jakim jest zima. Zaoferowanie w odpowiednim momencie stosownej pomocy może uchronić najsłabszych od sytuacji zagrażających ich zdrowiu i życiu.

 

Załączniki:

 1. wykaz placówek w których można uzyskać pomoc (plik pdf 330KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe dot. organizacji warsztatów florystycznych dla uczestników projektu socjalnego pn. „Świąteczny stroik dla Seniora"

2023-11-06

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 202KB)
 2. formularz ofertowy (plik doc 27KB)
 3. oświadczenie o niekaralności (plik doc 24KB)
 4. zawiadomienie (plik pdf 175KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ Dębno z dnia 06.11.2023 r.

2023-11-06

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.

Czytaj całość artykułu "OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ Dębno z dnia 06.11.2023 r."

Ikonka symbolizująca artykuł

PRACA – OPIEKUN ŚRODOWISKOWY

2023-10-27

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno poszukuje osób chętnych, które chciałyby podjąć pracę na umowę zlecenie w charakterze opiekuna/opiekunki środowiskowej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dębno pod numerem telefonu 14 6658749 lub 607107775.

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Wojewódzki zespół ds. Orzekania o niepełnosprawności

2023-10-13
ww
Ikonka symbolizująca artykuł

PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027

2023-10-03

Załączniki:

 1. Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową (plik pdf 43KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

STOP PRZEMOCY

2023-10-02

2 października to Międzynarodowy Dzień bez Przemocy, święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 15 czerwca 2006 roku w celu „szerzenia idei życia bez przemocy, umacniania pokoju, głoszenia tolerancji i zwiększania świadomości społeczeństwa m.in. poprzez edukację.” Wybrana data nie jest przypadkowa  - właśnie tego dnia  przypada rocznica urodzin Mahatmy Gandhiego, przywódcy indyjskiego ruchu niepodległości oraz pioniera filozofii i strategii działania bez przemocy, którego poglądy stały się inspiracją do ustanowienia tegoż święta.

Czytaj całość artykułu "STOP PRZEMOCY"

dd
Ikonka symbolizująca artykuł

Program korekcyjno-edukacyjny

2023-09-25

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej informuje, że dnia 02.10.2023 r. o godzinie 16:00 rozpocznie się kolejna edycja programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową. Jest to program skierowany głównie do osób, które mają problem z kontrolą złości, reagują agresywnie lub stosują różną formę przemocy zwłaszcza wobec osób najbliższych. 

Kurs to 20 spotkań ( 60 godzin ) ze specjalistą- trenerem posiadającym kwalifikacje.

Udział w kursie jest bezpłatny.

Grupa biorąca udział w zajęciach ma charakter zamknięty.

Zajęcia będą odbywać się w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych ul. Piastowska 2, 32-800 Brzesko w każdy poniedziałek w godzinach od 16-19.

W przypadku pytań proszę o kontakt bezpośrednio z Panią Anetą Rzepa PCPR Brzesko ( pok. nr 15) lub telefonicznie 14 66 300 31 w godz. 8:30-15:30

 

                     Z poważaniem

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

   ds.Przeciwdziałania Przemocy Domowej

                 mgr Ewelina Sambor

d
Ikonka symbolizująca artykuł

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej

2023-09-19

Dnia 14 września 2023 r. w Urzędzie Gminy Dębno odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej po zmianie ustawy.

W posiedzeniu wzięli udział powołani przez Wójta Gminy Dębno Pana Wiesława Kozłowskiego Członkowie Zespołu. Przybyłych gości powitała Pani Renata Marecik- Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno. Na wstępie przedstawiono zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej Gminy Dębno. W trakcie spotkania jednogłośnie wybrano przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego Panią Ewelinę Sambor oraz zastępcę przewodniczącego Panią Katarzynę Michta.  W kolejnej części spotkania zapoznano  uczestników z nowymi przepisami oraz procedurami, przyjęto nowy regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dębno. Wszystkie podjęte uchwały zostały szczegółowo omówione oraz nakreślono plan pracy zespołu do kolejnego posiedzenia.

Spotkanie odbyło się zgodnie z przyjętym na wstępie harmonogramem. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu, usprawiedliwili nieobecność.

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego podziękowała za przybycie członkom zespołu oraz wyraziła chęć współpracy i wzajemnego wsparcia w pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą domową.

12
Ikonka symbolizująca artykuł

Gminny Dzień Seniora

2023-09-15
q
Ikonka symbolizująca artykuł

Zakończenie realizacji projektu socjalnego „Grunt to Rodzinka” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

2023-09-14

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że  z dniem 31.08.2023r zakończył się projekt socjalny realizowany przez  tutejszy Ośrodek od dnia 03.04.2023r.

Projekt adresowany był do rodziców  oraz ich dzieci  zamieszkałych na terenie  gminy Dębno. Uczestnikami projektu było łącznie 28 osób ( w tym 18 dzieci i 10 osób dorosłych) .

 

Projekt dofinansowany był ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach dotacji celowej – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Czytaj całość artykułu "Zakończenie realizacji projektu socjalnego „Grunt to Rodzinka” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno"

1234567891011121314
Ikonka symbolizująca artykuł

Od nowego roku nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnością

2023-09-07

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, iż wchodzi w życie ustawa o nowym świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnościami. Ustawa wprowadza także ważne zmiany w zakresie warunków przyznawania świadczeń opiekuńczych, w tym świadczenia pielęgnacyjnego. Przepisy co do zasady wejdą w życie 1 stycznia 2024 r. Jednak samo przyznawanie świadczenia nastąpi w trzech etapach, w zależności od decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Najpierw świadczenie wspierające otrzymają osoby z największą ilością otrzymanych punktów.

Czytaj całość artykułu "Od nowego roku nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnością"

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do menu Senior
Link do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Wola Dębińska 240
32-852 Dębno
tel. (14) 665-87-49
gops@gminadebno.pl

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO