Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Data publikacji: 2023-09-19

Dnia 14 września 2023 r. w Urzędzie Gminy Dębno odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej po zmianie ustawy.

W posiedzeniu wzięli udział powołani przez Wójta Gminy Dębno Pana Wiesława Kozłowskiego Członkowie Zespołu. Przybyłych gości powitała Pani Renata Marecik- Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno. Na wstępie przedstawiono zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej Gminy Dębno. W trakcie spotkania jednogłośnie wybrano przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego Panią Ewelinę Sambor oraz zastępcę przewodniczącego Panią Katarzynę Michta.  W kolejnej części spotkania zapoznano  uczestników z nowymi przepisami oraz procedurami, przyjęto nowy regulamin Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dębno. Wszystkie podjęte uchwały zostały szczegółowo omówione oraz nakreślono plan pracy zespołu do kolejnego posiedzenia.

Spotkanie odbyło się zgodnie z przyjętym na wstępie harmonogramem. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu, usprawiedliwili nieobecność.

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego podziękowała za przybycie członkom zespołu oraz wyraziła chęć współpracy i wzajemnego wsparcia w pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą domową.

12

Gminny Dzień Seniora

Data publikacji: 2023-09-15

q

Zakończenie realizacji projektu socjalnego „Grunt to Rodzinka” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Data publikacji: 2023-09-14

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że  z dniem 31.08.2023r zakończył się projekt socjalny realizowany przez  tutejszy Ośrodek od dnia 03.04.2023r.

Projekt adresowany był do rodziców  oraz ich dzieci  zamieszkałych na terenie  gminy Dębno. Uczestnikami projektu było łącznie 28 osób ( w tym 18 dzieci i 10 osób dorosłych) .

 

Projekt dofinansowany był ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach dotacji celowej – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Czytaj całość publikacji "Zakończenie realizacji projektu socjalnego „Grunt to Rodzinka” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno"

1234567891011121314

Zapytanie ofertowe na usługę cateringową

Data publikacji: 2023-09-07

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 672KB)
 2. Załącznik nr 1 (plik pdf 394KB)
 3. Załącznik nr 2 (plik pdf 188KB)
 4. informacja z otwracia ofert (plik pdf 223KB)

Od nowego roku nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnością

Data publikacji: 2023-09-07

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, iż wchodzi w życie ustawa o nowym świadczeniu wspierającym dla osób z niepełnosprawnościami. Ustawa wprowadza także ważne zmiany w zakresie warunków przyznawania świadczeń opiekuńczych, w tym świadczenia pielęgnacyjnego. Przepisy co do zasady wejdą w życie 1 stycznia 2024 r. Jednak samo przyznawanie świadczenia nastąpi w trzech etapach, w zależności od decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Najpierw świadczenie wspierające otrzymają osoby z największą ilością otrzymanych punktów.

Czytaj całość publikacji "Od nowego roku nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnością"

Posiłek w domu i szkole

Data publikacji: 2023-08-21

tttt2

Zapytanie ofertowe na zakup urządzeń oraz świadczenia usługi w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów - Moduł II

Data publikacji: 2023-08-16

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 572KB)
 2. informacja z otwarcia ofert (plik pdf 281KB)

Zapytanie ofertowe na zakup urządzeń oraz świadczenia usługi w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów - Moduł II

Data publikacji: 2023-07-19

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 1874KB)
 2. odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego Korpus Wsparcia (plik pdf 1806KB)
 3. Informacja z otwarcia ofert w dniu 26.07.2023 r. (plik pdf 254KB)

Zasiłek rodzinny oraz fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2023/2024

Data publikacji: 2023-07-14

sa2ss

Zapytanie ofertowe na zakup urządzeń do świadczenia usługi

Data publikacji: 2023-07-07

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 1640KB)
 2. odpowiedź na pytania do postępowania (plik pdf 1258KB)
 3. zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zamówienia (plik pdf 164KB)

DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI

Data publikacji: 2023-07-07

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że osoby, które złożyły wnioski i zostały zakwalifikowane do programu mogą odebrać produkty dnia  10 LIPIEC 2023 r. tj. poniedziałek w godzinach od 11:30 do 15:30 w budynku dawnego OSP Wola Dębińska  w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021 plus.

1

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zamówienia

Data publikacji: 2023-07-07

Załączniki:

 1. zawiadomienie (plik pdf 186KB)

Zapytanie ofertowe na zakup urządzeń pozwalających realizować usługę „opieka na odległość”

Data publikacji: 2023-06-30

Dyrektor  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno Renata Marecik zaprasza do składania ofert na usługę: "Zakup urządzeń pozwalających realizować usługę „opieka na odległość” na rzecz osób w wieku 65 + z terenu gminy Dębno przy wykorzystaniu tzw. „opasek bezpieczeństwa” lub innych „urządzeń bezpieczeństwa”, a także usługi obejmującej całodobową obsługę przez centrum monitoringu, systemu teleinformatycznego pozwalającego na realizację usługi „opieki na odległość"" w 2023 r. 

Zadanie realizowane będzie na podstawie programu osłonowego Gminy Dębno - Korpus Wsparcia Seniorów gminy Dębno na rok 2023 r., przyjętego uchwałą Rady Gminy z dnia 30.03.2023 r. 

Poniżej do pobrania dokumentacja niezbędna dla skutecznego złożenia oferty. 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 06.07.2023 r. do godz. 12:00

W przypadku pytań proszę o kontakt :

Ewelina Sambor

starszy inspektor

GOPS Dębno 

14 66 58 749 wew. 16

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 3005KB)

Opaski bezpieczeństwa dla seniorów

Data publikacji: 2023-06-23

opaski1opaski2

Załączniki:

 1. wniosek (plik pdf 362KB)

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Data publikacji: 2023-05-17

123

Karta Dużej Rodziny - informacje

Data publikacji: 2023-05-16

12

Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.

Data publikacji: 2023-05-02

 

Dnia 27.04.2023 r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno - Renata Marecik zorganizował szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej zgodnie z mającymi wejść w życie 22.06.2023 r. przepisami nowej ustawy. Szkolenie poprowadził Pan dr Piotr Piskozub, doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; asystent w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego; autor kilkunastu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego; konsultant prawny kilku ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie turystycznym oraz prawie pomocy społecznej. W szkoleniu wzięło udział wielu zaproszonych gości. Przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Brzesku byli kierownik rewiru dzielnicowych asp. sztab. Sławomir Czuchra, asystent Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii asp. Monika Tomkiewicz, dzielnicowi Gminy Dębno asp.szt. Marek Świder, mł. asp. Adrian Nierodziński, st. asp. Maciej Kostrzewa. Przedstawicielami Sądu Rejonowego byli kurator dla osób dorosłych Pan Kamil Buczak, oraz kurator rodzinny i nieletnich Pani Joanna Piś. W szkoleniu wzięli udział także Pani Anna Marecik – pedagog, Pani Małgorza Tabor - pedagog, Pani Renata  Mrożek – przedstawiciel służby zdrowia, Pani Aneta Rzepa - Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Pani Barbara Szostak – przedstawiciel Urzędu Gminy Dębno ds. profilaktyki uzależnień, oraz pracownicy socjalni z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku a także pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno.

Dziękując przybyłym Gościom liczymy na owocną współpracę.  

1sfdffddffh

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ Dębno z dnia 14.04.2023 r.

Data publikacji: 2023-04-14

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.

 

 1. Asystentem rodziny może być osoba, która posiada:
  1. obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych;
  2. wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem
   z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz. 887 ze zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

lub wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną,  a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

3. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;

4. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6. posiada stan zdrowia pozwalający na realizowanie powierzonych w ramach umowy zadań;

7. posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.

 

 1. Ponadto od kandydata na stanowisko asystenta rodziny, w związku z zadaniami które będą mu powierzone oczekuje się znajomości przepisów prawnych oraz cech takich jak:
 1. wysoka kultura osobista,
 2. umiejętność podejmowania decyzji,
 3. zdolność i otwartość na komunikowanie się,
 4. poczucie odpowiedzialności.
 5. znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
 6. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
 7. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 8. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
 9. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 10. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
 11. kreatywność, odporność na stres.

 

 1.  Główne zadania asystenta rodziny reguluje Art. 15. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz. 887 ze zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) ze szczególnym uwzględnieniem wykształcenia i przebiegu pracy zawodowej;
 2. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwa, dyplomy);
 3. kserokopia dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe;
 4. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i przebiegu pracy zawodowej;

Czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ Dębno z dnia 14.04.2023 r."

Życzenia Wielkanocne

Data publikacji: 2023-04-06

ss

Informacja

Data publikacji: 2023-04-06

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno uprzejmie informujemy, że w dniu 7 kwietnia 2023 r. 
(tj. Wielki Piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębno pracuje do godziny 12:00.

„GRUNT TO RODZINKA”

Data publikacji: 2023-03-29

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno ogłasza nabór do bezpłatnego  udziału w  projekcie: „Grunt to rodzinka”. Chcesz zwiększyć swoją wiarę w siebie, nabyć nowe umiejętności i lepiej radzić sobie z wychowaniem dzieci.

Zapraszamy do udziału w projekcie! Pomóż stworzyć swojej rodzinie lepszą przyszłość.

Projekt adresowany jest do rodziców ( również samotnie wychowujących dzieci) oraz ich dzieci, które są w wieku od 7 do 12 lat.

 Z grupy docelowej zostanie wyłoniona grupa 30 osób ( rodzice wraz z dziećmi).

Celem projektu socjalnego jest pogłębienie lub odbudowanie więzi pomiędzy rodzicami i ich dziećmi.

Planowane działania:

 • podniesienie kompetencji społecznych wśród dzieci i rodziców,
 • podniesienie wiedzy na temat prawidłowych postaw wychowawczych,
 • nabycie umiejętności przez dzieci w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • stworzenie możliwości dla uczestników do wyrażenia emocji w sytuacji kontrolowanej,
 • wzmocnienie poczucia wartości wśród uczestników
 • poszerzenie zaufania rodzin do osób i podmiotów wspierających rodzinę
 • wskazanie sposobów , możliwości i przykładów  nawiązywania dobrych relacji rodzinnych.

Założenia projektu to:

 • warsztaty / poradnictwo psychologiczne,
 • kino dzieci i rodzice,
 • kręgle dzieci i rodzice,
 • spotkanie z dietetykiem  dla dorosłych a dla dzieci warsztaty kulinarne,
 • dzień rodziny .

Rekrutacja będzie prowadzona do dnia 11 kwietnia 2023 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  Dębno w godzinach pracy Ośrodka lub telefonicznie 146658749.

fdf

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy (plik odt 26KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...