Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"

KAMPANIA 16 DNI AKCJI PRZECIW PRZEMOCY ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ- 25.11-10.12.2022

Data publikacji: 2022-11-25

25 listopada 2022r rozpoczyna się międzynarodowa Kampania 16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na płeć, która potrwa do 10 grudnia br.

Każdego roku do Akcji włączają się osoby i organizacje z całego świata, w tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocyw Rodzinie .

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na płeć to ogólnoświatowa kampania organizowana przez Women‘s Global Leadership Institute nieprzerwanie od 1991 r.

Daty trwania kampanii nie są przypadkowe:

25 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Przeciw Przemocy Wobec Kobiet , a 10 grudnia Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka .

 

W ramach w/w Akcji Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku oraz  Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy organizują dyżur specjalistów:

 

09.12.2022r – od 9.00 do 11.00 – dyżur psychologa, prawnika, zastępcy-przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy oraz przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dyżur odbędzie się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – nr pok. 201.

 

W ramach Akcji zostaną również przeprowadzone zajęcia edukacyjne kierowane do osób dotkniętych przemocą w zakresie podstaw prawnych oraz zagadnień psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc w rodzinie.

 

Uprzejmie prosimy aby osoby zainteresowane skorzystaniem z porad specjalistów oraz zajęć edukacyjnych podjęły wcześniej kontakt telefoniczny lub osobisty z przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego Anną Matras lub zastępcą przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego Dorotą Nosal pod numerem tel: 14 66 58 749 wew. 13.

 

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, iż wszystkie osoby zainteresowane pomocą, mogą również korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej i socjalnej w innych terminach.

Dodatkowych informacji udzielają Anna Matras i Dorota Nosal pod numerem tel: 14 66 58 749 wew.13 .

 

Specjaliści służą swoją pomocą, która świadczona jest bezpłatnie !

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy !

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Data publikacji: 2022-11-23

123

Dzień pracownika socjalnego

Data publikacji: 2022-11-21

Z okazji dnia pracownika socjalnego

     Wszystkim pracownikom socjalnym składam życzenia wytrwałości, wielu sukcesów oraz satysfakcji z pracy zawodowej, a także powodzenia w wypełnianiu trudnych i ważnych obowiązków społecznych.

     Życzymy także, aby pomoc drugiemu człowiekowi stała się dla Was prawdziwym spełnieniem, by zawsze budziła szacunek i uznanie ze strony tych, którzy doświadczają jej i oczekiwanych skutków.

 

                                                                                         Życzymy Dyrektor GOPS wraz z pracownikami

aa

Ważna informacja dotycząca dodatku węglowego !

Data publikacji: 2022-11-10

         Wójt Gminy Dębno informuje, że wszystkie osoby, które otrzymały decyzje o odmowie przyznania prawa do dodatku węglowego mogą w związku ze zmianą przepisów ustawy o dodatku węglowym ponownie ubiegać się o ustalenie prawa do w/w świadczenia.

Każda sprawa będzie rozpaprywana indywidualnie zgodnie z bieżącym stanem prawnym i po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. Wnioski należy składać w siedzibie GOPS Dębno w budynku Urzędu Gminy Dębno II piętro pok. 220. do dnia  30 listopada 2022 r. 

           Ponadto informuje się, że wszystkie osoby, które są chętne zakupić węgiel w cenach  preferencyjnych proszone są o złożenie stosownego wniosku w Urzędzie Gminy Dębno do 30 listopada 2022 r. Uprzednie wpisanie się na listę osób chętnych do zakupu węgla stanowiło tylko rozeznanie dotyczące ilości jak ma zostać sprowadzona na potrzeby mieszkańców gminy.  Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno.

ede

WNIOSEK O ZAKUP WĘGLA

Data publikacji: 2022-11-07

WNIOSEK O ZAKUP WĘGLA

 

Informujemy, iż z  dniem 3 listopada 2022 r.  weszła w życie Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Do zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art.2 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

 

Warunki zakupu preferencyjnego przedstawiają się następująco:

1.  Przewidywane ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 i 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r.

2.  Gmina sprzedaje paliwo stałe - węgiel w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 zł brutto;

3.  Do ceny wskazanej w punkcie 2 nie jest wliczony koszt transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego – będzie to stanowiło dodatkowy koszt zakupu węgla przez  gospodarstwo domowe.

Składanie wniosków:

Mieszkańcy Gminy Dębno zainteresowani kupnem węgla, zobowiązani są do złożenia wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

W przypadku ubiegania się o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych do 31 grudnia 2022, wniosek należy złożyć do 30 listopada 2022 r.

W przypadku ubiegania się o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych od 1 stycznia 2023, wniosek należy złożyć do 31 stycznia 2023 r.


 

Wnioski można złożyć: za pomocą Platformy ePUAP , osobiście na dzienniku podawczym Urzędu Gminy lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Wzór wniosku  dostępny jest w załączniku (pod tekstem) lub w wersji papierowej - w siedzibie Urzędu Gminy Dębno.

Wniosek o zakup składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup  opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

 

Weryfikacja wniosków i procedura postępowania:

Wnioski podlegają weryfikacji,  w szczególności w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego.

Po pozytywnej weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany (mailowo lub telefonicznie) o cenie za zamówiony asortyment oraz terminie dokonania wpłaty (w kasie Banku lub na wskazane konto Gminy).  Po uiszczeniu należnej opłaty mieszkaniec otrzyma potwierdzenie z Urzędu Gminy Dębno, na podstawie którego będzie uprawniony do odbioru węgla we wskazanych punktach na terenie Gminy Dębno.

 

Załączniki:

 1. Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego (plik pdf 116KB)

Dodatek elektryczny

Data publikacji: 2022-11-03

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że od 01.12.2022 r. do 01.02.2023 r. można składać wnioski o ustalenie prawa do dodatku elektrycznego. Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego, o którym mowa w art. 27 ust 1 ustawy wynosi 1000 zł. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 roku wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł.

Dodatek będzie przysługiwał odborcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 r., lub po tym dniu w przypadku źródeł ogrzewania zgłoszonych po raz pierwszy.

Informację w sprawie w/w dodatku można uzyskać w siedzibie Ośrodka lub pod nr telefonu 14 66 58 749.

 

 

 

sdsd

Trwa nabór do programu "Opieka wytchnieniowa 2023"

Data publikacji: 2022-11-02

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno uprzejmie informuje, że można zgłaszać osoby chętne do skorzystania z programu "Opieka wytchnieniowa". W związku z tym, że tut. ośrodek ma krótki termin na złożenie wniosku o uczestnictwo w programie osoby chętne proszone są o złożenie deklaracji wzięcia udziału w opiece wytchnieniowej do dnia 07.11.2022 r. tj. poniedziałek do godziny 14:00.

Zgłoszenia można dokonać osobiście, w siedzibie Ośrodka, poprzez kontakt telefoniczny na nr 14 66 58 749 lub za pomocą adresu e-mail gops@gminadebno.pl.

Proszę o podanie danych tj. imię i nazwisko oraz adres i nr telefonu w celu umożliwenia kontaktu.

Dla kogo stworzony jest program :

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art.

62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej

dfef

Rusza nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Data publikacji: 2022-10-28

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023 realizowanego ze środków z Funduszu Solidarnościowego, przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku gminy Dębno. Realizacja programu zaplanowana jest od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

W czym pomoże asystent?

 • w wyjściu na spacer, asystowanie podczas obecności osoby niepełnosprawnej w:kinie,teatrze,muzeum,restauracji, miejscu kultu religijnego ,kawiarni,wydarzeniu plenerowym etc.
 • wsparcie w załatwianiu spraw urzędowych i związanych z poszukiwaniem pracy
 • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców gminy Dębno do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dębno w celu zgłaszania potrzeb w przedmiotowym zakresie.

Z uwagi na procedurę Programu oraz krótki termin złożenia wniosku przez Gminę Dębno do właściwego Wojewody, zgłoszenia osób zainteresowanych uczestnictwem w Programie prosimy kierować do dnia 08.11.2022 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno,

tel. 14 66 58 749

Ważna informacja dla osób ogrzewających dom węglem

Data publikacji: 2022-10-18

W związku z prowadzonymi przez Polski Rząd pracami nad ustawą dotyczącą dystrybucji i sprzedaży węgla przez jednostki samorządu terytorialnego

Wójt Gminy Dębno zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Dębno o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel kamienny na najbliższy sezon grzewczy. Dzięki tej informacji będziemy mogli określić skalę potrzeb gospodarstw domowych w Gminie Dębno na węgiel kamienny i odpowiednio zaplanować działania aby móc w odpowiedniej ilości  zakupić oraz zorganizować dystrybucję węgla na terenie gminy.

 

Informacje dotyczące potrzeb w zakresie ilości węgla kamiennego (z podaniem adresu gospodarstwa domowego) można zgłaszać w Urzędzie Gminy Dębno – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno osobiście (sekretariat – pok. 220 II piętro), telefonicznie pod nr 14 66 58 749 lub e-mailem na adres: gops@gminadebno.pl

W przypadku podawania informacji drogą e-mailową należy wskazać imię, nazwisko, adres, nr telefonu oraz liczbę ton węgla jaką deklarują Państwo do zakupu. 

 

232

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła

Data publikacji: 2022-09-21

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że od dnia 21 września 2022 r. można ubiegać się o ustalenie prawa do dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

Świadczenie może otrzymać gospodarstwo domowe, którego głównym źródłem ciepła jest :

- kocioł na paliwo stałe zasilane peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego – kwota dodatku 3000,00 zł

- kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy zasilane drewnem kawałkowym- kwota dodatku 1000,00 zł

- kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG – kwota dodatku 500,00 zł

- kocioł olejowy – kwota dodatku 2000,00 zł

Pamiętajmy - wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.

W przypadku pytań zapraszamy do GOPS Dębno – Budynek Urzędu Gminy II Pietro pok. 220 bądź można kontaktować się pod nr 14 66 58 749 wew. 12, 14 lub 16.

ee

Dodatek węglowy 3 tys. zł dla gospodarstw domowych

Data publikacji: 2022-08-17

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia – dodatek węglowy.

O dodatek węglowy może ubiegać się osoba tworząca gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Czytaj całość publikacji "Dodatek węglowy 3 tys. zł dla gospodarstw domowych"

dd

Baza instytucji publicznych i niepublicznych udzielających pomocy i wsparcia osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie stan na 1 lutego 2022 r. - Małopolska

Data publikacji: 2022-08-10

Załączniki:

 1. Baza instytucji przemoc 2022 rok (plik xls 486KB)

Ogólnopolska karta seniora

Data publikacji: 2022-08-04

Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski wraz z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno Renatą Marecik zapraszają osoby chętne do wypełnienia formularza o wydanie Ogólnopolskiej Karty Seniora. Kartę mogą uzyskać osoby, które ukończyły 60 lat. Więcej informacji można uzyskać w GOPS Dębno lub pod nr Tel 14 66 58 749. Wręczenie kart nastąpi w czasie Gminnego Dnia Seniora w październiku  2022 r.

d

Załączniki:

 1. formularz OKS (plik pdf 1264KB)

Jubileusz 40-lecia pracy zawodowej

Data publikacji: 2022-07-25

W dniu 14 lipca 2022 r. pracownik socjalny Jolanta Gaweł obchodziła jubileusz 40-lecia pracy zawodowej. Pani Jolanta przez lata swojej pracy dała się poznać jako osoba życzliwa, pomocna i dzieląca się wiedzą oraz doświadczeniem.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno Pani Renata Marecik oraz pracownicy Ośrodka złożyli jubilatce życzenia oraz wręczyli kwiaty i upominek.

s6

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL

Data publikacji: 2022-07-14

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem
30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

 

Nowelizacja Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Data publikacji: 2022-07-06

Nowelizacja Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, która wprowadza niżej wymienione zmiany.

 

USTAWA z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 30 czerwca 2022 r. pod poz. 1383.

 

1) w art. 13 po ust. 1d dodaje się ust. 1e i 1f w brzmieniu:

 • „1e. Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.
 • 1f. Wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem terminu, o którym mowa w ust. 1e, pozostawia się bez rozpoznania.”

 

2) Art. 8.

 • 1. W okresie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy podmioty, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, obejmujące okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

 

 • 2. Wniosek o świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, obejmujący okres, w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 r.

 

 • 3. Wnioski złożone z uchybieniem terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, pozostawia się bez rozpoznania.

 

Informacja w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Data publikacji: 2022-07-05

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW, z dnia 24 czerwca 2022 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty.

SPOTKANIE Z UCZNIAMI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SUFCZYNIE

Data publikacji: 2022-05-31

Dnia 31 maja 2022 Seniorzy gościli w klubie uczniów klasy pierwszej i drugiej Szkoły Podstawowej w Sufczynie. Tematem spotkania były książki, które czytały Seniorki w dzieciństwie. Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka Uczestnicy Klubu Seniora przygotowali słodki poczęstunek dla dzieci. Mamy nadzieję, na kolejne spotkania międzypokoleniowe z Uczniami.

123456

SPOTKANIE INTEGRACYJNE Z KLUBEM SENIORA Z TARNOWA

Data publikacji: 2022-05-30

W sobotę 21 maja 2022 roku w Klubie Seniora w Dębnie gościliśmy Uczestników Twórczego Klubu Seniora w Tarnowie działającego przy parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego. W miłej atmosferze Seniorzy mieli możliwość wymiany doświadczeń, każdy Uczestnik powiedział o sobie kilka słów. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas przy kawie i ciasteczkach, mamy nadzieje że niebawem będziemy mogli udać się do Tarnowa z rewizytą.

12345

WIOSENNE SPOTKANIE PRZY KAWIE

Data publikacji: 2022-05-30

W dniu 24 kwietnia 2022 roku Seniorzy z Klubów Seniora Gminy Dębno zostali zaproszeni na Wiosenne Spotkanie przy Kawie do Zamku w Dębnie. W programie odbył się koncert JEDEN KRAJ WIELE KULTUR, na którym mogliśmy posłuchać gry na skrzypcach Izabeli Szlachty- Dogiałło i na fortepianie Oleny Lechowicz. Odbył się również wernisaż wystawy JEDNOPIĘKNO WIELE SPOJRZEŃ STWORZONY PRZEZ Twórczy Klub Seniora przy Parafii Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie. Na zakończenie Seniorzy mogli spróbować aromatycznej kawy. Swoje podziękowania kierujemy do Dyrekcji Muzeum Zamek Dębno za możliwość uczestnictwa w tak pięknym spotkaniu.

12345

WYCIECZKA SENIORÓW DO WADOWIC, KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ I LANCKORONY

Data publikacji: 2022-05-30

W dniu 04.05.2022 roku Uczestnicy Klubu Seniora w Dębnie i w Sufczynie brali udział w wycieczce SZLAKIEM JANA PAWŁA II Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona.

         Pierwszym punktem wycieczki były  Wadowice, gdzie Seniorzy zwiedzali Bazylikę NMP, Rynek, Liceum Ogólnokształcące, Klasztor Ojców Karmelitów Bosych. Był czas wolny na kawę i papieskie kremówki. Kolejnym etapem wycieczki była Kalwaria Zebrzydowska gdzie zwiedzaliśmy bazylikę i klasztor wraz z przyległym parkiem, który został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa  UNESCO. Na koniec Seniorzy mogli zobaczyć „miasto Aniołów”- Lanckoronę. Rynek tego urokliwego miejsca przeniósł Seniorów w czasie, ukazując zespół dawnego budownictwa drewnianego w Polsce.

         Po dniu pełnym wrażeń, w wyśmienitych humorach wszyscy dotarliśmy do swoich domów.

12345678910111213141516171819202122232425

ZAJĘCIA PLASTYCZNE Z UCZNIAMI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SUFCZYNIE

Data publikacji: 2022-05-30

W dniu 5 kwietnia 2022 roku gościliśmy w Klubie Seniora w Sufczynie Uczniów klasy III ze Szkoły Podstawowej w Sufczynie. Pani Bernardka Malec z Publicznej Biblioteki w Sufczynie przedstawiła historię wielkanocnych zwyczajów. Następnie Uczniowie wraz z Seniorami wykonali ozdoby wielkanocne z masy solnej. To kolejny raz kiedy w Naszym Klubie organizowane są zajęcia międzypokoleniowe. Dziękujemy Uczniom za mile spędzony czas Naszym Klubie.

1234567891011

WIOSENNE ZAJĘCIA PLASTYCZNE W KLUBIE SENIORA

Data publikacji: 2022-05-30

Uczestnicy KLUBU Senior + w Dębnie i w Sufczynie podczas zajęć plastycznych w marcu i kwietniu przygotowywali ozdoby wielkanocne. Wykonali piękne wianki na drzwi, pisanki zarówno metodą quillingu,  kartki świąteczne, ozdoby z masy solnej, palmy wielkanocne oraz stroiki tworząc w ten sposób oryginale i niepowtarzalne dekoracje świąteczne. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z ozdabiania pisanek woskiem pszczelim.

Wielkanocne przygotowania możemy uznać za zakończone.

sd2345678910111213141516171819202122232425

Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi.

Data publikacji: 2022-05-19

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje dotyczące zagrożenia handlem
ludźmi i dane kontaktowe do Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Polskich
i Cudzoziemskich Ofiar Handlu Ludźmi. Pliki wideo (w języku polskim i ukraińskim) dotyczące
kampanii „Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi” zostały opublikowane na
kanale YouTube oraz stronie MSWiA:

dsdw

Ostatnia wypłata świadczenia wychowawczego 500+

Data publikacji: 2022-05-17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że ostatnia wypłata świadczenia wychowawczego 500+ realizowana przez tut. Ośrodek nastąpi dnia 2022-05-20.

Przypominamy, że od dnia 2022-01-01 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ należy składać do ZUS-u wyłącznie drogą elektroniczną.

 

Więcej informacji dostępnych na stronie:

https://www.zus.pl/-/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku

 

df

Zaświadczenie - Czyste powietrze

Data publikacji: 2022-05-17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że osoba, która będzie ubiegać się przyznanie dofinansowania z Narodowego  Funduszu lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „CZYSTE POWIETRZE" może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Więcej informacji można uzyskać:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

14 665 87 49 wew. 14
gops@gminadebno.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie


ul. Kanonicza 12
31-002 Kraków

Obsługa klientów Programu Czyste Powietrze
Infolinia Czyste Powietrze

Czynna w godzinach 08:00 - 15:00
12 422 94 90 wew.2
Ogólnopolska Infolinia : 22 340 40 80
LINK DO PROGRAMU: https://portal.wfos.krakow.pl/strona-glowna-programu

www

Dodatek osłonowy

Data publikacji: 2022-05-17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, o możliwości składania wniosków o przyznanie dodatku osłonowego do dnia 31.10.2022 r.

Wniosek można złożyć w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Dębno w pokoju 220 oraz elektronicznej (przez Profil Zaufany lub za pomocą podpisu elektronicznego)

W okresie do 31.07.2022 r. przy rozpatrywaniu wniosku będą brane pod uwagę dochody za rok 2020 r. natomiast w okresie od 01.08.2022 r. do 31.10.2022 r dochody za rok 2021.

 

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębo informuję, że wypłata II raty (dla wniosków złożonych w styczniu 2022 r. ) nastąpi w dniu 27.05.2022 r. pod warunkiem otrzymania środków finansowych od Wojewody.

ddf

Czwarty nabór do projektu

Data publikacji: 2022-05-17

GOPS Dębno informuje, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosił w dniu 13.05.2022 r. nabór do Projektu "Małopolska Niania 2.0".

Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od dnia 13.05.2022 r. do 30.05.2022 r. do godz. 16:00. Jeżeli liczba złożonych w trakcie trwania naboru wniosków przekroczy 500, nabór do Projektu zostanie zakończony (zamknięty) przed ww. terminem. W takim przypadku wnioski przekraczające powyższy pułap nie będą podlegały ocenie.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej ROPS w Krakowie: www.rops.krakow.pl w zakładce "Małopolska Niania 2.0" - Aktualności: https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci oraz na stronie Województwa Małopolskiego: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne-i-rodzina/kolejny-nabor-do-projektu-malopolska-niania-2-0-rozpoczety

Wersja dokumentów dla osób słabowidzących dostępna jest na stronie: www.rops.krakow.pl w zakładce "Małopolska Niania 2.0" - Aktualności: https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci

Zapraszamy również do odwiedzenia grupy i strony Projektu "Małopolska Niania" na Facebooku: https://www.facebook.com/MalopolskaNiania
 

niania

Załączniki:

 1. Regulamin naboru i uczestnictwa w Projekcie grantowym_Małopolska Niania 2.0_nabor 2022 (plik pdf 503KB)
 2. Zalacznik 1 Wniosek o przyznanie wsparcia (plik docx 840KB)
 3. Zalacznik 1 Wniosek o przyznanie wsparcia_ (plik pdf 413KB)
 4. Zalacznik 2 Lista gmin wg dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 (plik pdf 236KB)
 5. Zalacznik 2 Lista gmin wg dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3_alternatywna wersja na czytnik (plik pdf 217KB)
 6. Zalacznik 3 Przykładowy wzór zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (plik pdf 162KB)
 7. Zalacznik 4 Wzór Umowy o powierzenie Grantu (plik pdf 301KB)
 8. Zalacznik 5 Wzór umowy uaktywniającej (plik docx 818KB)
 9. Zalacznik 5 Wzór umowy uaktywniającej_ (plik pdf 243KB)
 10. Zalacznik 6 Formularz wycofania Wniosku o przyznanie wsparcia, rezygnacji z udziału w Projekcie (plik pdf 114KB)

Weekend dla Ukrainy

Data publikacji: 2022-03-25

W najbliższy weekend, 26-27 marca br. w godz. 9.00-15.00, Oddział ZUS w Tarnowie oraz Inspektorat ZUS w Bochni organizuje akcję WEEKEND DLA UKRAINY. Obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski po 23 lutego br. w związku z działaniami wojennymi mogą złożyć wnioski o świadczenia dla rodziny.

 

Załączniki:

 1. Plakat_Ukraina (plik pdf 1515KB)
 2. UKR (plik DOCX 17KB)
 3. ulotka Świadczenia rodzinne UA print (plik pdf 4163KB)
 4. ulotka Świadczenia rodzinne UA elektro (plik pdf 723KB)
 5. Wsparcie finansowe dla obywateli Ukrainy (plik docx 16KB)

Świadczenie wychowawcze 500+ dla uchodźców z Ukrainy / Допомога по догляду за дітьми 500+ для біженців з України

Data publikacji: 2022-03-24

ddd

Posiłek w szkole i w domu

Data publikacji: 2022-02-15

dd

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Data publikacji: 2022-02-15

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości ubiegania się o pomoc żywnościową z Caritas.

Załączniki:

 1. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 (plik pdf 357KB)

Wyjazd do kina na film „Gierek”

Data publikacji: 2022-02-11

W piątek 11.02.2022 Seniorzy z Klubu Senior+ w Dębnie i Sufczynie udali się do kina Cinema  3D w Tarnowie na film „Gierek” w reżyserii Michała Węgrzyna. Jest to film fabularny z 2021 roku przedstawiający historię życia Edwarda Gierka, I Sekretarza KC PZPR w latach 1970-1980.

12

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje!!!

Data publikacji: 2022-02-05

-

uy

Spotkanie z pracownikiem socjalnym.

Data publikacji: 2022-02-04

4 lutego 2022 roku w Klubie Senior+ w Dębnie odbyło się spotkanie Seniorów z pracownikiem socjalnym.

Na spotkaniu poruszane były wszelkie zagadnienia dotyczące pomocy osobom starszym. Informacji udzielała Pani mgr Małgorzata Witek – pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno. Informacje dotyczyły w szczególności zasiłków, usług opiekuńczych, Domów Pomocy Społecznej. Gorącym tematem okazała się także temat  zasiłków osłonowych.

 

123

Nabór wniosków – Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022

Data publikacji: 2022-01-31

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje o naborze wniosków do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Celem Program jest poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym, ograniczenie skutków niepełnosprawności, stymulacja osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności, umożliwienie realizacji prawa do niezależnego życia oraz przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność.

 

 

 

Czytaj całość publikacji "Nabór wniosków – Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022"

ee

„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Data publikacji: 2022-01-27

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem pn. Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 realizowanego w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku gminy Dębno

Czytaj całość publikacji "„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022"

Kierunek Kariera

Data publikacji: 2022-01-19

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Kierunek Kariera” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 10.3 „Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych” oraz budżetu państwa, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Adresaci projektu:

Osoby, które:

 • pracują lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników albo są rolnikami, którzy nie są osobami bezrobotnymi, opłacają składki w KRUS i poświęcają czas na prowadzenie gospodarstwa rolnego;
 • mają powyżej 25 lat i wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie z maturą) lub mają powyżej 50 lat i dowolne wykształcenie;
 • ukończyły 18 lat, a jeszcze nie mają 25 lat - posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą) – akcyjnie;
 • są związane z Małopolską (mieszkają tu lub uczą się, lub pracują).

 

Wszelkie informacje o projektach Kierunek i Kierunek Kariera zawodowa są dostępne na stronie https://pociagdokariery.pl/ - aby zgłosić się do projektu wystarczy kliknąć w zakładkę „Zgłoś się”.

Zapytanie ofertowe w sprawie wykonania zamówienia na świadczenie usług asystenta na rzecz uczestników programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej".

Data publikacji: 2022-01-14

Załączniki:

 1. zapyatnie ofertowe (plik pdf 1636KB)
 2. oferta wykonawcy (plik pdf 174KB)

SPOTKANIE W FUNDACJI DZIEŁA KOLPINGA

Data publikacji: 2022-01-14

Seniorzy z Klubu Seniora w Dębnie i w Sufczynie zostali zaproszeni na spotkanie z Członkami Fundacji Dzieła Kolpinga w Dębnie. Projekt pt. „Tak nas widzą, aktywnie w wieku 60+” odbył się w Dębnie. Seniorzy mieli możliwość zapoznania się z działalnością Fundacji. Były wspólne rozmowy i śpiewy. Seniorzy mogli skosztować dań przygotowanych przez Członków Fundacji. Dziękujemy za mile zorganizowany czas

sdwd34

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno - Kierownik Klubu Senior+

Data publikacji: 2022-01-11

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach naboru (plik pdf 166KB)

Dodatek osłonowy

Data publikacji: 2022-01-07

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju 220 (II piętro) w okresie od 04.01.2022 r. do 31.10.2022 r.

 

Wniosek można złożyć w wersji papierowej (wzór wniosku) oraz elektronicznej (przez Profil Zaufany lub za pomocą podpisu elektronicznego).

Czytaj całość publikacji "Dodatek osłonowy"

s

Załączniki:

 1. wniosek o przyznanie dodatku osłonowego (plik pdf 646KB)

Informacja o wypłatach świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz z funduszu alimentacyjnego w okresie od 1.01.2022 do 31.12.2022 r.

Data publikacji: 2022-01-07

Wypłata świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, świadczenia finansowe są w formie dotacji celowej z budżetu Państwa. Wypłaty będą realizowane w poniższych terminach o ile Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie będzie w posiadaniu środków na ich realizację:

Czytaj całość publikacji "Informacja o wypłatach świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz z funduszu alimentacyjnego w okresie od 1.01.2022 do 31.12.2022 r."

INFORMACJA

Data publikacji: 2021-12-28

Uprzejmie informujemy, że dzień 31 grudnia 2021 r. został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W związku z powyższym w tym dniu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Wesołych Świąt!!!

Data publikacji: 2021-12-23

ddd

Informacja

Data publikacji: 2021-12-20

Uprzejmie informujemy, że dzień 24 grudnia 2021 r. (Wigilia) został ustalony dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W związku z powyższym w tym dniu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

INFORMACJA O WYPŁACIE ŚWIADCZEŃ W MIESIĄCU GRUDZIEŃ

Data publikacji: 2021-12-14

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że wypłata świadczenia wychowawczego 500+ za miesiąc grudzień nastąpi dnia 2021-12-14, natomiast świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego dnia 2021-12-17

KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY

Data publikacji: 2021-12-13

W dniu 13 grudnia 2021 roku w budynku Gminy Dębno został zorganizowany kiermasz prac Uczestników Klubu Seniora+ w Dębnie i w Sufczynie. Panie z Sufczyna przygotowywały pyszne ciasta i pierniczki. Można było nabyć odlewy gipsowe związane ze świętami. Seniorzy z Klubu w Dębnie wykonali piękne stroiki bożonarodzeniowe, choinki i wianki świąteczne.

Dziękujemy za zainteresowanie ze strony kupujących i oglądających osób i mamy nadzieję, że jeszcze nie raz uda nam się zorganizować podobne  kiermasze.

123456789101112121314151617

Dlaczego warto zostać rodziną zastępczą.

Data publikacji: 2021-12-10

e

WÓJT GMINY DĘBNO INFORMUJE

Data publikacji: 2021-12-07

Fundacja Kromka Chleba poszukuje osób z terenu Gminy Dębno, które mogłyby wesprzeć w działalności wolontariackiej, swoim doświadczeniem i zaangażowaniem w pozyskiwaniu środków potrzebnych do dokończenia budowy hospicjum.
Będziemy wdzięczni za każdą pomoc, która przybliży nas do ukończenia budowy.
Kontakt do Fundacji: Tel. (14) 656 02 36. Kom. 602 142 195, e-mail: wolontariat@kromkachleba.pl.

 

g

W dniu 21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego.

Data publikacji: 2021-11-21

ff

Dzień Seniora w Klubie Senior+ w Sufczynie i Dębnie

Data publikacji: 2021-11-15

Seniorzy z Klubu Senior+ w Sufczynie i w Dębnie świętowali Światowy Dzień Seniora.  To szczególny dzień – święto osób starszych, którym należy się szacunek, zrozumienie i uznanie.

Życzenia Seniorom złożyła Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno Renata Marecik. Każdy z klubowiczów otrzymał  drobny podarunek. Spotkanie upłynęło w serdecznej atmosferze przy stole zastawionym smakołykami.

shyyf

Jesienne porządki w Klubach Seniora w Sufczynie i w Dębnie

Data publikacji: 2021-11-15

Seniorzy z Klubu Senior+ w Dębnie zebrali się na wspólnych porządkach wokół budynku Klubu. Było grabienie liści, porządkowanie terenu wokół klubu i zbieranie śmieci.

W Klubie Senior+  w Sufczynie Nasze Seniorki zrobiły porządki w pomieszczeniu kuchennym i sali zajęć.

fjodsjuhhhfhhhuulpl

Wyjazd Seniorów do kina

Data publikacji: 2021-11-15

  W dniu 26 października 2021 r.  Seniorzy z Klubów Senior+  w Dębnie  i w Sufczynie wybrali się do kina Cinema 3D w Tarnowie na  świetną komedię  z  plejadą polskich gwiazd filmowych pod tytułem „Teściowie”. Po zakończeniu seansu seniorzy podjęli dyskusję na temat filmu, wymieniali swoje wrażenia i refleksje związane z tematyką poruszoną w obejrzanym filmie.

ererghdddyjugopop

Zajęcia plastyczne w Klubie Senior+ w Dębnie i Sufczynie

Data publikacji: 2021-11-15

Jedną z form aktywizacji Seniorów w Klubie Senior+ w Dębnie i w Sufczynie są zajęcia plastyczne, dzięki którym Uczestnicy przyjemnie spędzają czas. Zajęcia plastyczne mają ogromny wpływ  na percepcję wzrokowo- ruchową, podzielność uwagi  oraz na manualne usprawnienie. Malowanie czy rysowanie zwłaszcza w szerszym gronie znanych sobie osób sprawia wiele przyjemności, wycisza, relaksuje i zwyczajnie daje radość.

dfdiqo56789101112

WYCIECZKA SENIORÓW DO STAREGO SĄCZA I NOWEGO SĄCZA

Data publikacji: 2021-10-14

W dniu 21 września 2021 Seniorzy z Klubu Senior+ w Sufczynie i w Dębnie wzięli udział w wycieczce zorganizowanej do Starego i Nowego Sącza. Pierwszym punktem wycieczki było zobaczenie Enklawy Przyrodniczej Bobrowisko pod Starym Sączem gdzie Seniorzy mogli pooglądać dziką przyrodę. Bobrowisko  powstało w widłach dwóch rzek – Dunajca oraz wpadającego do niego Popradu. Zwiedzając tę atrakcję zobaczyliśmy malutką makietę nawiązującą do dziejów miejsca. Na szczególną uwagę zasługują bobry, które tutaj się osiedliły. Budują swoje tamy i żeremia korzystając z drzew rosnących w sąsiedztwie. Spostrzegawcze oczy dostrzegą gdzieniegdzie poobgryzane kikuty. Mieszka tu również też para łabędzi niemych.

Czytaj całość publikacji "WYCIECZKA SENIORÓW DO STAREGO SĄCZA I NOWEGO SĄCZA"

safdf567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041

Rusza nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Data publikacji: 2021-10-14

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno , w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022 realizowanego w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego, przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku gminy Dębno.

Realizacja programu zaplanowana jest od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Osoby, które mogą wziąć udział w programie:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Czytaj całość publikacji "Rusza nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022"

Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc

Data publikacji: 2021-09-30

GOPS Dębno informuje, że 4 października 2021 r. o godzinie 16:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku rozpocznie się kolejna edycja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc.

 

Zapraszamy osoby, które dostrzegają problem agresji własnej w relacjach z innymi, osoby, które mają problemy z radzeniem sobie ze stresem oraz osoby używające przemocy jako narzędzia pozwalającego na osiąganie własnych celów i rozwiązywania konfliktów. Zapraszamy również osoby, które mają niekontrolowane wybuchy złości i ranią innych swoim zachowaniem.

 

Szczegółowych informacji pod numerem telefonu 14 66 300 31 udziela Pani Aneta Rzepa codziennie w godzinach 8.00-15.00.

ff

Bezpieczny e-Senior

Data publikacji: 2021-09-13

2

Załączniki:

 1. BES_Informacje o projekcie (plik pdf 455KB)
 2. BES_Komplet dokumentów rekrutacyjnych (plik pdf 1435KB)
 3. BeS_Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie_MLK (plik pdf 793KB)

Informacja - wnioski o świadczenie Dobry Start 300+

Data publikacji: 2021-09-09

fggf

Punkty konsultacyjne

Data publikacji: 2021-09-03

dd

Uroczyste pożegnanie

Data publikacji: 2021-08-27

Jest taki szczególny moment w życiu każdego pracującego człowieka, moment przejścia na emeryturę.

26 lipca 2021 r. na sali narad w Urzędzie Gminy Dębno uroczyście pożegnano odchodzącą na emeryturę Panią Marię Sułek zatrudnioną w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno. W imieniu władz gminy i pracowników urzędu bukiet kwiatów  oraz okolicznościowy upominek wręczył Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski oraz Z-ca Wójta Jacek Szklarz. Podziękowania , życzenia, kwiaty i upominki złożyła również Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Renata Marecik. Pani Sułek z wyraźnym wzruszeniem podziękowała za życzenia i wyrazy życzliwości.

 

Raz jeszcze dziękujemy za pracę na rzecz lokalnej społeczności. Życzymy odpoczynku na który  pracowałaś tak wiele lat. Zdobywania nowych wspomnień poprzez cudowne podróże. Zdrowia, dzięki któremu będzie to możliwe do zrealizowania. Wspominaj pracę  z uśmiechem na ustach i pamiętaj o wszystkich miłych wspólnie spędzonych chwilach. Życząc samych pogodnych i radosnych chwil, pozostaję z wyrazami szacunku.

 

                                                                                                          Renata Marecik

                                                                                                          Dyrektor GOPS

1234567

Informator 2021

Data publikacji: 2021-08-13

Zgodnie z wytycznymi Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy na rok 2021, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku  udostępnia Informator z wykazem bazy danych teleadresowych instytucji z terenu Powiatu Brzeskiego działających na rzecz osób stosujących i doznających przemocy.

Załączniki:

 1. Informator 2021 (plik pdf 880KB)

PRZYPOMINAMY!

Data publikacji: 2021-08-11

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno przypomina, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 będzie można składać:

- w wersji elektronicznej - od dnia 1 lipca 2021 r.

- w wersji tradycyjnej papierowej – od dnia 1 sierpnia 2021 r.


 

Terminy ustalenia prawa i wypłaty zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami w zależności od daty złożenia wniosku:

 •  od 1 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 30 listopada 2021 r.
 •  od 1 września 2021 r. do 31 października 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 31 grudnia 2021 r.
 •  od 1 listopada 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 28 lutego 2022 r. (wszystkie wnioski złożone do końca listopada będą wypłacone z wyrównaniem od listopada, natomiast wnioski złożone w grudniu będą wypłacane bez wyrównania za listopad.)

 

Terminy ustalenia prawa i wypłaty świadczenia z funduszu alimentacyjnego w zależności od daty złożenia wniosku:

 

 •  od 1 lipca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 31 października 2021 r.
 •  od 1 września 2021 r. do 30 września 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 30 listopada 2021 r.
 •  od 1 października 2021 r. do 31 października 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 31 grudnia 2021 r.
 •  od 1 listopada 2021 r. do 30 listopada 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 31 stycznia 2022 r.
 •  od 1 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 28 lutego 2022 r. (wnioski złożone do ostatniego dnia listopada będą wypłacone z wyrównaniem za październik, natomiast wnioski złożone od grudnia będą rozpatrywane od miesiąca złożenia wniosku.)
z

Dobry Start 300+

Data publikacji: 2021-07-06

Szanowni Państwo,

 

w mobilnych punktach pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pomogą w założeniu profilu na PUE i poprawnym złożeniu wniosku o świadczenie 300+ w ramach programu „Dobry Start”.

 

Świadczenie 300+ na nowy rok szkolny będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną. Będzie to można zrobić za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. ZUS wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia dotyczące świadczeń 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej.

 

Rodzice, którzy będą chcieli złożyć wniosek o świadczenie 300+, muszą pamiętać o:

 

 • dowodzie osobistym,
 • numerze PESEL dziecka,
 • telefonie komórkowym,
 • adresie mailowym,
 • orzeczeniu o niepełnosprawności, jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 20 roku życia i jest osobą niepełnosprawną,
 • o nazwie i adresie szkoły, do której dziecko uczęszcza,
 • oraz o numerze rachunku bankowego, na który zostanie wypłacone świadczenie.

 

Warto przypomnieć, że w ramach programu rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do ukończenia 20. roku życia lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami.

123

Informacja

Data publikacji: 2021-06-30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno przypomina, że od dnia 1 lipca 2021r. można składać elektronicznie - wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, funduszu alimentacyjnego oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy 2021/2022. Od dnia 1 sierpnia 2021r. można składać wnioski osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno II piętro pok. 220. Terminy składania wniosków obejmują także mieszkańców objętych koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego tj. w przypadku wyjazdu członka rodziny za granicę.

Przypominamy, że złożony kompletnie i prawidłowo wniosek w terminie do dnia 31-08-2021 gwarantuje wypłatę wnioskowanego świadczenia po spełnieniu kryteriów ustawowych w ciągłości w pozostałych przypadkach świadczenie może być wypłacone z wyrównaniem. Wszelkie informację można uzyskać w siedzibie GOPS Dębno lub pod nr telefonu 14 66 58 749.

ttt

Informacja - wnioski o świadczenie Dobry Start 300+

Data publikacji: 2021-06-28

Szanowni Państwo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje:

Od 1 lipca br., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu "Dobry start" Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno nie będzie się zajmował przyznawaniem i wypłacaniem świadczenia Dobry Start 300+.

Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie Dobry Start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Według nowych zasad, wnioski o świadczenie Dobry Start będzie można składać wyłącznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Wnioski wyłącznie drogą online będzie można składać, tak jak w latach ubiegłych od 1 lipca do 30 listopada przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS .

PRZYPOMINAMY!

Data publikacji: 2021-06-17

Obecnie rozpoczął się nowy okres zasiłkowy dot. świadczenia wychowawczego 500+. Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosku mają czas do końca czerwca. Wnioski złożone w późniejszym czasie będą rozpatrywane od miesiąca złożenia.

 

Terminy ustalenia prawa i wypłaty świadczenia w zależności od daty złożenia wniosku:

 • od 1 lutego 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 30 czerwca 2021 r.
 • od 1 maja do 31 maja 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 31 lipca 2021 r.
 • od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 31 sierpnia 2021 r.
 • od 1 lipca do 31 lipca 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 30 września 2021 r. (ale już bez wyrównania za czerwiec)
 • od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 31 października 2021 r. (ale już bez wyrównania za czerwiec i lipiec)

 

dfff

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Data publikacji: 2021-06-10

25 maja 2021 r. ogłoszona została ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (poz. 952). Nowelizacja ta wprowadza szereg zmian w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

 

GOPS Dębno informuje, że od 09-06-2021 roku każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie, czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny (tak jak w aplikacji mKDR).

 

Aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021 roku!

kdr

Informacja o wypłatach świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz z funduszu alimentacyjnego w okresie od 1.01.2021 do 31.12.2021 r.

Data publikacji: 2021-05-28

Wypłata świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, świadczenia finansowe są w formie dotacji celowej z budżetu Państwa. Wypłaty będą realizowane w poniższych terminach o ile Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie będzie w posiadaniu środków na ich realizację:

 

20.01.2021 r. od godziny 9:00, ( odbiór świadczenia w formie gotówki w kasie Banku Spółdzielczego oddział Dębno będzie możliwy przez 5 dni roboczych licząc od dnia wypłaty )

 

19.02.021 r. od godziny 9:00, ( odbiór świadczenia w formie gotówki w kasie Banku Spółdzielczego oddział Dębno będzie możliwy przez 5 dni roboczych licząc od dnia wypłaty )

 

19.03.2021 r. od godziny 9:00, ( odbiór świadczenia w formie gotówki w kasie Banku Spółdzielczego oddział Dębno będzie możliwy przez 5 dni roboczych licząc od dnia wypłaty )

 

20.04.2021 r. od godziny 9:00, ( odbiór świadczenia w formie gotówki w kasie Banku Spółdzielczego oddział Dębno będzie możliwy przez 5 dni roboczych licząc od dnia wypłaty )

 

20.05.2021 r. od godziny 9:00, ( odbiór świadczenia w formie gotówki w kasie Banku Spółdzielczego oddział Dębno będzie możliwy przez 5 dni roboczych licząc od dnia wypłaty )

 

18.06.2021 r. od godziny 9:00, ( odbiór świadczenia w formie gotówki w kasie Banku Spółdzielczego oddział Dębno będzie możliwy przez 5 dni roboczych licząc od dnia wypłaty )

 

20.07.2021 r. od godziny 9:00, ( odbiór świadczenia w formie gotówki w kasie Banku Spółdzielczego oddział Dębno będzie możliwy przez 5 dni roboczych licząc od dnia wypłaty )

 

20.08.2021 r. od godziny 9:00, ( odbiór świadczenia w formie gotówki w kasie Banku Spółdzielczego oddział Dębno będzie możliwy przez 5 dni roboczych licząc od dnia wypłaty )

 

20.09.2021 r. od godziny 9:00, ( odbiór świadczenia w formie gotówki w kasie Banku Spółdzielczego oddział Dębno będzie możliwy przez 5 dni roboczych licząc od dnia wypłaty )

 

20.10.2021 r. od godziny 9:00, ( odbiór świadczenia w formie gotówki w kasie Banku Spółdzielczego oddział Dębno będzie możliwy przez 5 dni roboczych licząc od dnia wypłaty )

 

19.11.2021 r. od godziny 9:00, ( odbiór świadczenia w formie gotówki w kasie Banku Spółdzielczego oddział Dębno będzie możliwy przez 5 dni roboczych licząc od dnia wypłaty )

 

20.12.2021 r. od godziny 9:00, ( odbiór świadczenia w formie gotówki w kasie Banku Spółdzielczego oddział Dębno będzie możliwy przez 5 dni roboczych licząc nia wypłaty )

Tydzień pomocy ofiarom przestępstw 2021

Data publikacji: 2021-02-16

Załączniki:

 1. tydzień pomocy (plik pdf 84KB)

INFORMACJA DLA SENIORÓW

Data publikacji: 2021-02-02

wspieraj seniora

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że nadal realizuje, usługę wsparcia w ramach Rządowego Programu Wspieraj Seniora polegającą na dostarczeniu zakupów tj. artykułów spożywczych, higienicznych dla Seniorów pow. 70 roku życia, którzy w obowiązującym stanie pandemii zdecydują się na pozostanie w domu.
Koszty zakupów pokrywa Senior.
Zgłoszenia takiej potrzeby Senior może dokonać dzwoniąc pod nr. infolinii:
22 505 11 11
lub
bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębno nr. tel.14 66-58-749 wew.18 w godzinach od 8.00 - 15.00 lub 607 682 051 w godzinach 8.00 - 19.00

Świadczenie wychowawcze 500+ na okres zasiłkowy 2021/2022

Data publikacji: 2021-01-21Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że od dnia 1 lutego 2021 roku możliwe będzie składanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na okres zasiłkowy 2021/2022 drogą elektroniczną tj.: za pośrednictwem portalu Empatia, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS.
Natomiast złożenie dokumentów osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty będzie możliwe od 1 kwietnia 2021 roku.
Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Ważne!
- aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
- natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.


Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie GOPS Dębno pod nr telefonu 14 66 58 749 wew. 12 oraz 14.
Ze względu na obecną sytuację związaną z COVID - 19, w trosce o bezpieczeństwo zarówno Państwa jak i nasze, zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej.ulotka

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno - Kierownik Klubu Senior+

Data publikacji: 2021-01-12

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach naboru (plik pdf 148KB)

Paczki świąteczne

Data publikacji: 2020-12-23

Wójt Gminy Dębno oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno
z okazji Świąt Bożego Narodzenia przygotowali i rozdali paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących osób zamieszkujących na terenie Gminy Dębno.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenie oraz zbliżającego się Nowego Roku
życzymy wszystkiego najlepszego.
Podziękowania

Data publikacji: 2020-12-23


Życzenia

Data publikacji: 2020-12-23

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Data publikacji: 2020-12-16

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Klubie Seniora - Kierownik Klubu Seniora

Załączniki:

 1. Zarządzenie - Klub seniora (plik pdf 274KB)
 2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (plik pdf 419KB)
 3. kwestionariusz osobowy (plik pdf 190KB)
 4. oświadczenie (plik pdf 786KB)

STOP PRZEMOCY W GMINIE DĘBNO !

Data publikacji: 2020-11-30

W okresie przymusowej izolacji w niektórych domach może dochodzić do aktów przemocy.

Jeżeli Twój dom nie jest bezpiecznym schronieniem,
warto Abyś Poszukał pomocy.
Zadzwoń do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
lub napisz na adres : gops@gminadebno.pl

Jeśli jesteś sąsiadem osób, które mogą być w niebezpieczeństwie z powodu doświadczanej przemocy zadzwoń na Policję, do Ośrodka Pomocy Społecznej lub do NIEBIESKIEJ LINII IPZ.

Telefon do Poradni Telefonicznej Niebieskiej Linii : 22-668-70-00, adres: poradnia@niebieskalinia.pl.


Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno funkcjonuje Punkt Informacji Wsparcia
i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie, w którym bezpłatnie udzielają pomocy specjaliści:

- wtorki - od 15.30 do 17.30 psycholog, prawnik i pracownik socjalny,

- czwartek - od 12.00 do 14.00 - pracownik socjalny.

W Gminie Dębno działa także Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. To grupa specjalistów , których łączy wspólny cel -pomoc w rozwiązywaniu problemu przemocy w rodzinach.
Jeżeli w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie i uważasz , że członkowie tej rodziny lub osoba np. starsza, małe dziecko potrzebują pomocy , zgłoś tę informację do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno.
Zgłoszenia kierowane do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Gminie Dębno mogą być anonimowe.
Każda docierająca do nas informacja będzie sprawdzona.

Kontakt:
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego : Anna Matras, tel: 14 66 58 749 wew. 13
Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego: Dorota Nosal , tel: 14 66 58 749
Wola Dębińska 240

Szczegółowe informacje można również uzyskać na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej www.gops.gminadebno.pl lub pod numerem telefonów : 14 66 58 74,
607 682 051.

Konsultacje ws. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochronie ofiar przemoc

Data publikacji: 2020-11-30

Konsultacje ws. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochronie ofiar przemoc

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno Renata Marecik informuje, że trwają konsultacje społeczne dotyczące Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2021-2022.
Od 30 listopada 2020 do 11 grudnia 2020 r. trwać będą konsultacje projektu w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2021-2022.
W związku z powyższym w podanym okresie czekamy na uwagi i opinie dot. powyższego programu.

Uwagi, opinie i wnioski należy wnieść w wyznaczonym terminie w godzinach pracy GOPS do Dyrektora lub przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego :
- osobiście,
- na adres mail-owy gops@gminadebno.pl,
- bądź pisemnie na adres :
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno
Wola Dębińska 240
32-852 Dębno

Załączniki:

 1. PROGRAM PRZEMOC 2021-2022 -projekt (plik pdf 1177KB)

Czyste powietrze

Data publikacji: 2020-11-06
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że w związku ze zmianami w programie Czyste Powietrze Ośrodek Pomocy Społecznej od 1 października wydaje zaświadczenia o dochodzie, które konieczne jest do złożenia wniosku o dotację na dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Więcej informacji można uzyskać:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

14 665 87 49 wew. 16
gops@gminadebno.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie


ul. Kanonicza 12
31-002 Kraków

Obsługa klientów Programu Czyste Powietrze
Infolinia Czyste Powietrze

Czynna w godzinach 08:00 - 15:00
12 422 94 90 wew.2
Ogólnopolska Infolinia : 22 340 40 80
LINK DO PROGRAMU: https://portal.wfos.krakow.pl/strona-glowna-programu

Wspieraj Seniora

Data publikacji: 2020-11-05

wspieraj seniora

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów
22 505 11 11 - infolinia dla seniorów

W ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów uruchomiona została ogólnopolska infolinia dedykowana seniorom, w szczególności powyżej 70 roku życia. Dzwoniąc pod numer telefonu, osoby starsze mogą poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię.
Więcej informacji znajdziesz klikając w poniższy link:

https://wspierajseniora.pl
 

Pomoc osobom objętym kwarantanną

Data publikacji: 2020-10-16

Jeśli jesteś objęty kwarantanną i potrzebujesz pomocy rzeczowej w postaci produktów żywnościowych lub niezbędnych leków, zadzwoń do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno.
Numer kontaktowy 607 682 051 - jest dostępny przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 7:30 do 19:00.
Ważne: Objęcie osoby kwarantanną nie oznacza automatycznie, że dana osoba/rodzina musi być objęta pomocą Ośrodka. Pomoc skierowana jest do osób, które wykorzystując własne zasoby i możliwości (np. rodziny, przyjaciół, sąsiadów), nie są w stanie samodzielnie zapewnić sobie żywności lub niezbędnych leków.

Zawieszenie działalności Klubu Seniora

Data publikacji: 2020-10-15

Informujemy, że decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 14.10.2020 r. w terminie od dnia 16.10.2020 r. do odwołania zawiesza się działalność klubu Seniora na terenie Gminy Dębno.
Decyzja podyktowana jest sytuacją epidemiczną w kraju.

Diagnoza potrzeb w Gminie Dębno - Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Data publikacji: 2020-10-09

Zwracamy się do zainteresowanych mieszkańców Gminy Dębno z prośbą o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dębno która pozwoli zbadać zapotrzebowanie na Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze na terenie naszej Gminy. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (np. zakupy, przygotowanie posiłku), opiekę higieniczną oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Czytaj całość publikacji "Diagnoza potrzeb w Gminie Dębno - Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi."

Możliwość ubiegania się o pomoc żywnościową - kolejna edycja

Data publikacji: 2020-08-28Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że rozpoczyna się kolejna edycja programu pomoc żywnościowa z Caritas Archidiecezji Krakowskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020r.
Kwota kryterium dochodowego uprawniająca do skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach programu wynosi 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Wnioski do otrzymania nowego skierowania do udziału w kolejnej edycji programu pomocy żywnościowej można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00.

Druki do pobrania poniżej w załączniku.


Załączniki:

 1. druki (plik pdf 1328KB)

Informacja

Data publikacji: 2020-08-11Obsługa zgłoszeń nieprawidłowości w uprawnieniach do Polskiego Bonu Turystycznego

Osoba zgłaszająca problem dotyczący uprawnień do Polskiego Bonu Turystycznego powinna skontaktować się z infolinią Polskiego Bonu Turystycznego:
tel. 22 11 22 111
e-mail: bon@zus.pl


Wskazane jest żeby osoba taka dysponowała:

- danymi identyfikacyjnymi (imię, nazwisko, PESEL, a jeśli nie nadano to seria i nr dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do bonu)
- podała dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail)
- przedstawiła krótki opis problemu.

W dalszej kolejności zgłoszenie przekazywane jest do Polskiej Organizacji Turystycznej (POT), która:
1. dokonuje wstępnej analizy sprawy. Jeżeli istnieje taka konieczność POT dokonuje odpowiednich czynności w zakresie wartości bonu.
2. wprowadza informację na temat sposobu obsługi do systemu obsługi zgłoszeń.
Następnie:
1. Infolinia PBT informuje klienta o sposobie postępowania.
2. POT prowadzi postępowanie wyjaśniające.
3. POT wydaje decyzję administracyjną.
4. POT dokonuje odpowiednich czynności w systemie w zakresie wartości bonu.

WARSZTATY WZMACNIAJĄCE KOMPETENCJE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE RODZICÓW.

Data publikacji: 2020-07-31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych rodziców na warsztaty edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych , alternatywnych wobec stosowania przemocy metod i kompetencji rodziców.

Podczas warsztatów każdy z obecnych rodziców otrzyma  materiały profilaktyczne oraz „ Poradnik Świadomego Rodzica”.

W czasie warsztatów zostanie podjęta następująca tematyka:

1. Rozwój dziecka,

2. Komunikacja w rodzinie,

3. Wychowanie.

4. Relacje rodzinne.

 Rodzice poznają metody radzenia sobie ze specyficznymi trudnościami mogącymi pojawić się gdy dziecko zaczyna uczęszczać do szkoły ( organizacja dnia dziecka, sposoby spędzania wolnego czasu, zajęcia dodatkowe, motywowanie do nauki, pomoc w odrabianiu prac domowych , relacje ze szkoła /, podnieśli swoje kompetencje w zakresie komunikacji z dzieckiem / aktywne słuchanie, poszukiwanie rozwiązań, dochodzenie do kompromisów) oraz umiejętności wychowawczych ( m.in. zachęcanie dziecka do współpracy, budowanie porozumienia ), podnieśli swoje kompetencje w zakresie radzenia sobie z własnymi emocjami pojawiającymi się w trudnych sytuacjach wychowawczych.

 Zajęcia/ warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze  będą  prowadzone z powodu epidemii  indywidualnie z psychologiem,  oczywiście z zachowaniem wszelkich zalecanych środków ostrożności.

Zajęcia odbędą się  w Urzędzie Gminy Dębno, w średniej sali aby móc zachować odpowiedni dystans.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny wówczas zostanie ustalony indywidualny termin spotkania.

 

Dębno, 31.07.2020r

Informacja

Data publikacji: 2020-07-30

GOPS Dębno informuje o zaktualizowanych bazach podmiotów świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą oraz jednostek specjalistycznego poradnictwa.

Powiedz stop przemocy domowej !!!!! Zwróć się o pomoc!!!!! W każdej Gminie Powiatu Brzeskiego
znajdziesz Instytucje, które Ci pomogą.

Załączniki:

 1. Informator 2020 (plik pdf 1119KB)

Możliwość ubiegania się o pomoc żywnościową

Data publikacji: 2020-06-03Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje o możliwości ubiegania się o pomoc żywnościową z Caritas Archidiecezji Krakowskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019r.
Pomoc ta skierowana jest do mieszkańców Gminy Dębno znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Kwota kryterium dochodowego wynosi 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie. Wnioski można składać w GOPS Dębno w godzinach 8.00-14.00.Dotacja na Klub Seniora

Data publikacji: 2020-05-26

Gmina Dębno otrzymała kolejne wsparcie finansowe w wysokości 150 tysięcy złotych od Wojewody Małopolskiego na utworzenie placówki wsparcia dla osób starszych w ramach Programu Wieloletniego "Senior +".

Więcej na stronie Gminy Dębno:

https://gminadebno.pl/news,dotacja-na-klub-seniora,4422.html

 

Nowy okres zasiłkowy już niebawem

Data publikacji: 2020-05-24Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno przypomina, że od dnia 1 lipca 2020 r. można składać elektronicznie - wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami i funduszu alimentacyjnego, a także o świadczenie Dobry start tzw. 300+.

Od dnia 1 sierpnia 2020 r. można składać wnioski w wersji papierowej. Terminy składania wniosków obejmują także mieszkańców objętych koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego tj. w przypadku wyjazdu członka rodziny za granicę.

Przypominamy, że złożony kompletnie i prawidłowo wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami i fundusz alimentacyjny w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 gwarantuje wypłatę wnioskowanego świadczenia po spełnieniu kryteriów ustawowych w ciągłości w pozostałych przypadkach świadczenie może być wypłacone z wyrównaniem.

Ponadto przypominamy, że świadczenie wychowawcze 500+ przyznawane jest do dnia 2021-05-31. Wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy można złożyć od dnia 2021-02-01 w formie elektronicznej, lub od dnia 2021-04-01 w formie papierowej.

Wszelkie informację można uzyskać w siedzibie GOPS Dębno lub pod nr telefonu 14 66 58 749.

Życzenia Wielkanocne!

Data publikacji: 2020-04-09

Zmiany godzin pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno

Data publikacji: 2020-03-23

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że od dnia 2020-03-24 do odwołania tut. Ośrodek pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30. W sprawach pilnych możliwy jest kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 607 682 051.
Przepraszamy za utrudnienia.

Informacja !!!

Data publikacji: 2020-03-20Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, w tut. Ośrodku zgodnie z wytycznym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w tut. Ośrodku pod nr telefonu
607 682 051 pełniony jest dyżur w dniach od poniedziałku do niedzieli do godziny 19:00 w celu udzielenia niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym.

Czytaj całość publikacji "Informacja !!!"

INSTRUKCJA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH OBJĘTYCH KWARANTANNĄ

Data publikacji: 2020-03-19

1. SANEPID - zgodnie z procedurą kwalifikuje osobę do objęcia kwarantanną i przekazuje informację do lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2. Ośrodek pomocy Społecznej weryfikuje czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej.
3. OPS otrzymają od MRPiPS spis organizacji wraz z kontaktami, które zadeklarowały pomoc żywnościową:

-FEDERACJA POLSKICH BANKÓW ŻYWNOŚCI
-POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ
-POLSKI CZERWONY KRZYŻ
-CARITAS
-STOWARZYSZENIE ODRA-NIEMEN

4. Ośrodek Pomocy Społecznej kontaktuje się z jedną z wyżej wymienionych organizacji i przekazuje informacje o zapotrzebowaniu na konkretne produkty.
5. OPS otrzymuje wykaz jednostek OSP, WOT i Policji wraz z kontaktami od MRPiPS.
6. OPS kontaktuje się z miejscową jednostką OSP, WOT lub Policji skąd odebrać żywność i w jakie miejsce należy ją dostarczyć.

Jednostki OSP będące w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym zostaną przeszkolone przez Państwową Straż Pożarną w zakresie procedur postępowania i wyposażone w sprzęt zabezpieczający.
Wojska Obrony Terytorialnej są przeszkolone i wyposażone w odpowiedni sprzęt.


ODWOŁANY DYŻUR PRAWNIKA ORAZ PSYCHOLOGA

Data publikacji: 2020-03-16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją nie będzie dyżuru prawnika oraz psychologa od dnia 17.03.2020 do odwołania.

PODWYŻSZONE ZAGROŻENIE KORONAWIRUSEM - PROŚBA O KONTAKT TELEFONICZNY LUB KORESPONDENCYJNY!

Data publikacji: 2020-03-12

Z uwagi na podwyższone zagrożenie epidemiologiczne informujemy, że wiele spraw możecie Państwo załatwić w tut. GOPS telefonicznie lub korespondencyjnie.
Klientów pracujących poza granicami kraju oraz członków ich rodzin, chcących załatwić sprawy związane z koordynacją systemów zabezpieczenie społecznego, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, celem ustalenia pilności wizyty oraz ewentualnego przesłania Państwu stosownych wniosków.

Koronawirus: ważne dla seniorów

Data publikacji: 2020-03-11

Jak uniknąć zakażenia koronawirusem!

Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia

Data publikacji: 2020-03-11

Informacje i zalecenia

Konsultacje ws. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochronie ofiar przemocy

Data publikacji: 2020-02-28

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno Renata Marecik informuje, że trwają konsultacje społeczne dotyczące Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2020.

Czytaj całość publikacji "Konsultacje ws. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochronie ofiar przemocy"

Załączniki:

 1. program przemoc (plik pdf 669KB)

Informacja

Data publikacji: 2020-01-17Dyrektor GOPS Dębno informuje, że rodzice i opiekunowie dzieci, którzy chcieliby zapewnić swoim dzieciom obiad w szkole w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w domu, mogą zgłaszać się z wnioskiem do pracowników socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dębnie.
Według przyjętych kryteriów, posiłki bezpłatne przysługują dzieciom z rodzin, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 792 zł (czyli 150% kryterium dochodowego). Aby wsparcie zostało udzielone, konieczne jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy oraz wywiadu alimentacyjnego u osób zobowiązanych do alimentacji.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno - Kierownik Klubu Senior+

Data publikacji: 2020-01-17

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach wyboru (plik pdf 147KB)

Nabór na stanowisko kierownika w Klubie Seniora

Data publikacji: 2019-12-19

Zarządzenie Nr 5/2019 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze kierownika w Klubie Seniora

Załączniki:

 1. klauzula informacyjna (plik pdf 1051KB)
 2. kwestionariusz osobowy (plik pdf 91KB)
 3. oświadczenie kandydata (plik pdf 212KB)
 4. zarządzenie (plik pdf 260KB)
 5. załącznik do zarządzenia (plik pdf 1176KB)

W święta nikt nie powinien być sam!

Data publikacji: 2019-12-18

Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas szczególny, w którym kierujemy swe myśli nie tylko ku bliskim, ale również ku osobom potrzebującym naszego wsparcia i opieki. Z tej okazji w poniedziałek, 16 grudnia w Karczmie Pod Jesionami odbyło się spotkanie opłatkowe dla osób samotnych i starszych z terenu naszej gminy. Organizatorem Wigilii był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno.

Czytaj całość publikacji "W święta nikt nie powinien być sam! "

W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam! W święta nikt nie powinien być sam!

Informacja

Data publikacji: 2019-12-13

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2019 r. (tj. Wigilia) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno będzie nieczynny, natomiast w dniu 31 grudnia 2019 r. będzie czynny w godzinach od 7:30 do 12:00.


Za utrudnienia przepraszamy.

Nadchodzi zima - Nie bądź obojętny!

Data publikacji: 2019-12-05

Wraz ze zbliżającym się okresem zimowym, a co za tym idzie, z obniżającymi się temperaturami, rozpoczyna się dla wielu osób i rodzin najtrudniejszy czas w roku. Wzrastają potrzeby osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych oraz chorych, a także tych, którzy nie są w stanie przezwyciężyć życiowych trudności. Działając w trosce 0 ich dobro i bezpieczeństwo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno apeluje i zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców Gminy Dębno o zwrócenie szczególnej uwagi, a w razie potrzeby o powiadomienie o takich osobach odpowiednich służb. Zainteresowanie się i włączenie w działania na rzecz tych osób ma istotny wpływ na popraw ich sytuacji życiowej, a szczeg6lnie na pomoc w przetrwaniu tego ciężkiego dla nich okresu, jakim jest zima. Zaoferowanie w odpowiednim momencie stosownej pomocy może uchronić najsłabszych od sytuacji zagrażających ich zdrowiu i życiu.

Załączniki:

 1. pomoc w zimie (plik pdf 747KB)

21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego!!

Data publikacji: 2019-11-21

Małopolski Teleanioł

Data publikacji: 2019-11-18

GOPS Dębno informuje, że trwa rekrutacja do projektu Małopolski Teleanioł.
Zapraszamy do zapoznania się z ulotką informacyjną w załączniku jak również pod nr tel 12 61 60 611.

Załączniki:

 1. ulotka (plik pdf 868KB)
 2. Formularz zgłoszeniowy (plik pdf 942KB)

Informacja o wypłatach świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz z funduszu alimentacyjnego w okresie od 1.10.2019 do 31.12.2020 r.

Data publikacji: 2019-10-22

Wypłata świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, świadczenia finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu Państwa. Wypłaty będą realizowane w poniższych terminach o ile Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie będzie w posiadaniu środków na ich realizację:

Czytaj całość publikacji "Informacja o wypłatach świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz z funduszu alimentacyjnego w okresie od 1.10.2019 do 31.12.2020 r."

500+ czyli świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Data publikacji: 2019-09-19

GOPS Dębno informuje, że można już składać wnioski o świadczenie uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie rozpatrywał je od października. Jest to dodatkowe wsparcie dla osób, które ponoszą stałe koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją i opieką medyczną.
Więcej informacji w załączniku poniżej.

Załączniki:

 1. komunikat (plik pdf 1054KB)

Terminy wypłaty świadczeń wychowawczych

Data publikacji: 2019-09-19Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuję, że aby otrzymać wyrównanie świadczenia wychowawczego 500+ za okres od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. należy złożyć wniosek do 30 września 2019 r. Wnioski, które wpłyną do tut. Ośrodka od 1 października 2019 r. będą wypłacane bez wyrównania !!

Czytaj całość publikacji "Terminy wypłaty świadczeń wychowawczych "

Zostań rodziną wspierającą

Data publikacji: 2019-09-12

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno w oparciu o art.29 ust.1,2 i art.30 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U. Nr 149, poz.887 z późn.zm.)
zaprasza rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Rodzina wspierająca pomaga rodzinie przeżywającej trudności w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego, kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Czytaj całość publikacji "Zostań rodziną wspierającą"

Pomoc żywnościowa

Data publikacji: 2019-07-31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje o możliwości ubiegania się o pomoc żywnościową z Caritas Archidiecezji Krakowskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019r. Pomoc ta skierowana jest do mieszkańców Gminy Dębno znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Załączniki:

 1. Pomoc żywnościowa (plik pdf 939KB)

Pierwsze wypłaty świadczenia "Dobry Start"

Data publikacji: 2019-07-25Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że w tut. Ośrodku dnia 25.07.2019 r. została zrealizowana pierwsza wypłata świadczenia Dobry start. W ramach programu zostało wypłacone świadczenie Dobry start zwane potocznie 300+ na kwotę 81 900 zł na 273 dzieci.
Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną, oraz od 01.08.2019 r. drogą tradycyjną - papierową.

Informacja

Data publikacji: 2019-07-15

GOPS Dębno informuje, że w dniu 15 lipca 2019 r. (poniedziałek), Ośrodek będzie czynny w godzinach 7.30 - 14.00.
Za utrudnienia przepraszamy.

Pierwsze wypłaty "nowego" 500+

Data publikacji: 2019-07-11Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że w tut. Ośrodku dnia 04.07.2019r. została zrealizowana pierwsza wypłata świadczenia wychowawczego 500+ na podstawie przepisów obowiązujących od 01.07.2019 r. rozszerzających uprawnienia do świadczenia wychowawczego 500+ bez względu na dochód. W ramach programu zostało wypłacone świadczenie wychowawcze na kwotę 53 500 zł na 107 dzieci. Kolejna wypłata świadczenia zostanie zrealizowana 18.07.2019r.
Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną, oraz od 01.08.2019 r. drogą tradycyjną - papierową.

Nowy okres zasiłkowy 2019/2021 już niebawem !!!

Data publikacji: 2019-06-05Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno przypomina, że od dnia 1 lipca 2019 r. można składać elektronicznie - wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ oraz do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami i funduszu alimentacyjnego, a także o świadczenie Dobry start tzw. 300+.

Czytaj całość publikacji "Nowy okres zasiłkowy 2019/2021 już niebawem !!!"

Warsztaty kulinarne w ramach PO PŻ 2014-2020 - Podprogram 2018

Data publikacji: 2019-06-04

Dnia 29 maja 2019r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno we współpracy z Caritas Archidiecezji Krakowskiej zorganizował warsztaty kulinarne dla osób korzystających ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2018.

Czytaj całość publikacji "Warsztaty kulinarne w ramach PO PŻ 2014-2020 - Podprogram 2018"

Warsztaty kulinarne w ramach PO PŻ 2014-2020 - Podprogram 2018Warsztaty kulinarne w ramach PO PŻ 2014-2020 - Podprogram 2018Warsztaty kulinarne w ramach PO PŻ 2014-2020 - Podprogram 2018Warsztaty kulinarne w ramach PO PŻ 2014-2020 - Podprogram 2018Warsztaty kulinarne w ramach PO PŻ 2014-2020 - Podprogram 2018Warsztaty kulinarne w ramach PO PŻ 2014-2020 - Podprogram 2018Warsztaty kulinarne w ramach PO PŻ 2014-2020 - Podprogram 2018Warsztaty kulinarne w ramach PO PŻ 2014-2020 - Podprogram 2018Warsztaty kulinarne w ramach PO PŻ 2014-2020 - Podprogram 2018

Pomoc dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Data publikacji: 2019-05-09

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że istnieje możliwość skorzystania z pomocy udzielanej w ramach projektu realizowanego w Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niepełnosprawnych Bezpieczna Przystań w Tarnowie. Głównym celem projektu jest wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych między innymi poprzez zapewnienie całodobowej opieki zastępczej nad osobami niesamodzielnymi przez okres 14 dni (z możliwością wydłużenia pobytu w wyjątkowych przypadkach do 21 dni).

W ramach projektu istnieje także możliwość bezpłatnego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel 14 688 00 42 lub 14 688 00 40 a także pod adresem mailowym subregionalnecentrum@umt.tarnow.pl lub na stronie internetowej www.bezpiecznaprzystan.com.pl

Życzenia Wielkanocne

Data publikacji: 2019-04-18

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2019-04-02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno zaprasza do składania ofert na stanowisko Opiekunka Środowiskowa w formie umowy cywilno-prawnej.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik docx 12KB)

Nabór do klubu Senior+

Data publikacji: 2019-01-21GMINA DĘBNO I OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DĘBNO OGŁASZAJĄ NABÓR UCZESTNIKÓW DO KLUBU "SENIOR+"

Jeżeli jesteś:

- mieszkańcem gminy Dębno,

- osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,

- chcesz pomóc sobie i innym?


Czytaj całość publikacji "Nabór do klubu Senior+"

Załączniki:

 1. deklaracja uczestnictwa w klubie seniora (plik docx 49KB)
 2. Regulamin działalności Klubu Senior + w Gminie Dębno (plik docx 41KB)
 3. wniosek senior + (plik docx 19KB)

Spotkanie Wigilijne

Data publikacji: 2018-12-21

W środę 19 grudnia 2018 r. w Karczmie Pod Jesionami odbyło się spotkanie opłatkowe dla osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych. Organizatorem Wigilii był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski oraz Sekretarz Gminy Justyna Wójtowicz-Woda, a także ksiądz proboszcz Jerzy Krzanowski.

Czytaj całość publikacji "Spotkanie Wigilijne"

Spotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie WigilijneSpotkanie Wigilijne

Zmiany godzin pracy Ośrodka w okresie świątecznym

Data publikacji: 2018-12-18Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno uprzejmie informuje, że w dniu 2018-12-24 tj. Wigilia - Ośrodek będzie nieczynny, natomiast w dniu 2018-12-31 tj. Sylwester Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno czynny będzie do godziny 12:00.

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Data publikacji: 2018-12-18

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.)

Załączniki:

 1. Zmiany w Karcie Dużej Rodziny (plik pdf 103KB)

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Data publikacji: 2018-11-21

Miłość czynna, miłość która zwraca się do człowieka,

ogarnia wszystko, co składa się na jego człowieczeństwo.

Miłość ta w sposób szczególny daje o sobie znać w zetknięciu

z cierpieniem, krzywdą, ubóstwemJan Paweł II

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

wszystkim Pracownikom Socjalnym serdeczne podziękowania

i wyrazy uznania za wysiłek i trud pracy wnoszonej w pomoc osobom

potrzebującym.


Z wyrazami szacunku

Renata Zagroba

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno przypomina o możliwości ubiegania się o pomoc żywnościową

Data publikacji: 2018-11-07


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno przypomina o możliwości ubiegania się o pomoc żywnościową z Caritas Archidiecezji Krakowskiej Program Operacyjny Pomoc żywnościowa 2014-2020. Pomoc ta skierowana jest do mieszkańców Gminy Dębno znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Czytaj całość publikacji "Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno przypomina o możliwości ubiegania się o pomoc żywnościową"

Informacja o wypłatach świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2018/2019

Data publikacji: 2018-10-22

Wypłata świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, świadczenia finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu Państwa. Wypłaty będą realizowane w poniższych terminach o ile Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie będzie w posiadaniu środków na ich realizację:

Czytaj całość publikacji " Informacja o wypłatach świadczeń rodzinnych, wychowawczych oraz z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2018/2019 "

Kończy się termin składania wniosków na okres zasiłkowy 2018/2019

Data publikacji: 2018-10-10

Informacja

Data publikacji: 2018-09-10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje jakie sprawy można załatwić drogą elektroniczną przez portal Empatia oraz przez jakie Banki można składać wnioski 500+ i świadczenie Dobry Start.

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 74KB)

Informacja w sprawie nieodpłatnego dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach w okresie od września 2018 r. do grudnia 2018 r.

Data publikacji: 2018-09-10Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że rodzice i opiekunowie, którzy chcieliby w okresie od września 2018 r. do grudnia 2018 r. zapewnić swoim dzieciom bezpłatne posiłki w szkołach i przedszkolach, mogą zgłaszać się z wnioskiem o tę formę pomocy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębno od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30 w piątek od 7.30 do 14.30.

Czytaj całość publikacji "Informacja w sprawie nieodpłatnego dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach w okresie od września 2018 r. do grudnia 2018 r."

Kierunek Kariera

Data publikacji: 2018-08-24Załączniki:

 1. Spotkaj się z doradcą zawodowym i zadbaj o swoją karierę (plik pdf 412KB)

Paczki żywnościowe dla mieszkańców gminy Dębno

Data publikacji: 2018-08-17Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno przypomina o możliwości ubiegania się o pomoc żywnościową z Caritas Archidiecezji Krakowskiej Program Operacyjny Pomoc żywnościowa 2014-2020 . Pomoc ta skierowana jest do mieszkańców Gminy Dębno skierowana jest do mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej "

- osób samotnie gospodarujących, których dochód nie przekracza 1268 zł,

a także dla rodzin, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 1028 zł.
Osoby zainteresowane pomocą i spełniające kryteria proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dębno ( pokój 202,203,204 lub 223) Telefon kontaktowy: 146318592 lub 146658749.

Gotowi? Nowy okres zasiłkowy już

Data publikacji: 2018-06-29

To nie musi tak wyglądać! Przeczytaj co zrobić aby nie stać w kolejce.

Czytaj całość publikacji "Gotowi? Nowy okres zasiłkowy już "

Dobry start dla ucznia

Data publikacji: 2018-06-13


Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że od dnia 2018-07-01 można składać drogą elektroniczną, natomiast od dnia 2018-08-01 można składać papierowo wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry strat zwanego potocznie 300+ . Wnioski należy złożyć najpóźniej do dnia 2018-11-30.
W przypadku, gdy wniosek wpłynie do Ośrodka do dnia 2018-08-31 świadczenie zostanie wpłacone do dnia 2018-09-30.

Świadczenie przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko 20 roku życia lub 24 roku życia w przypadku, gdy legitymuje się ono orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie przysługiwać będzie w wysokości 300,00 zł jednorazowo.
Wszelkie informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno lub pod nr telefonu (014) 631-85-91 lub (014 ) 631-85-92.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Data publikacji: 2018-05-25

W związku z dzisiejszym wejściem w życie RODO czyli unijnego Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Załączniki:

 1. klauzula (plik pdf 1227KB)

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Data publikacji: 2018-05-25

Inspektorem ochrony danych osobowych w GOPS Dębno jest Pan Dawid Wnęk, z którym można się skontaktować w następujący sposób:


Poczta elektroniczna: dw.rodo@gmail.com

Telefon: 797 719 567

Informacja

Data publikacji: 2018-05-09

Nowy okres zasiłkowy 2018/2019 już niebawem !!!

Załączniki:

 1. Czytaj całość (plik pdf 98KB)

Małopolskie Gwarancje

Data publikacji: 2018-04-30

Wesołych Świąt!

Data publikacji: 2018-03-30

Ważne informacje dla osób pracujących za granicą w sprawach świadczeń rodzinnych i wychowawczych

Data publikacji: 2018-03-30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno w związku z pismem Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie informuje, że następują zmiany w ramach zadania koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie uzyskiwania informacji i możliwość kontaktu telefonicznego oraz osobistego od dnia 03 kwietnia 2018 r.

Załączniki:

 1. koordynacja_informacje (plik pdf 71KB)

Promocja rodzicielstwa zastępczego

Data publikacji: 2018-03-26

O co chodzi z tą koordynacją ?

Data publikacji: 2018-03-02

Zapoznaj się z ulotką dla wnioskodawców.

Załączniki:

 1. ulotka (plik pdf 172KB)

Pomoc w zimie

Data publikacji: 2018-02-26


Przeczytaj i nie bądź obojętny!

Załączniki:

 1. Pomoc w zimie (plik pdf 190KB)

"Warsztaty Zdrowia dla Kobiet"

Data publikacji: 2018-01-25

Projekt "Kształtowanie świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50-69 lat w zakresie profilaktyki raka piersi" dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Załączniki:

 1. warsztaty (plik pdf 537KB)

Świadczenia w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Data publikacji: 2018-01-08

Z dniem 1 stycznia 2018 r. Wojewoda Małopolski przejmuje zadanie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych, dotychczas realizowane przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Zadania te dotyczą sytuacji, gdy jedno z rodziców przebywa w kraju Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie oraz Szwajcarii. Wówczas należy ustalić, który kraj jest właściwy do wypłaty świadczeń.

Załączniki:

 1. Informacja (plik pdf 285KB)

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Data publikacji: 2018-01-08

Z dniem 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) Zmiany polegają na możliwości wnioskowania o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej, wyświetlanej przy pomocy dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne (smartfony, tablety).
www.rodzina.gov.pl

Wesołych Świąt!

Data publikacji: 2017-12-21Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia chcemy życzyć Państwu, aby wszystkie chwile spędzone w rodzinnym gronie były radosne i spokojne, a każdy dzień Nowego Roku był pełen szczęścia i nadziei.

Życzy Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno wraz z pracownikami.

Spotkanie Wigilijne

Data publikacji: 2017-12-18

W środę 13 grudnia w Karczmie Pod Jesionami odbyło się spotkanie opłatkowe dla osób samotnych i starszych. Organizatorami Wigilii byli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno oraz Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Dębnie. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Wójt Gminy Dębno Wiesław Kozłowski, Zastępca Wójta Irena Kowal, Sekretarz Gminy Justyna Wójtowicz-Woda oraz ksiądz Bogusław Załucki.

Czytaj całość publikacji "Spotkanie Wigilijne"

Dzień Pracownika Socjalnego

Data publikacji: 2017-12-06

W dniu 22 listopada 2017 roku odbyło się spotkanie głównie organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. W obchodach wzięli udział pracownicy socjalni z tutejszego Ośrodka. Główne uroczystości zorganizowane zostały w Restauracji August w Brzesku. Podczas spotkania Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Adam Kwaśniak wręczył w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy nagrody Polonia Minor w uznaniu wkładu w rozwój idei pracy socjalnej w regionie oraz zaangażownia w liczne istotne działania społeczne. Nagrodę otrzymała Pani Dorota Nosal - specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno. Starosta Brzeski Andrzej Potępa również uhonorował osoby, które najbardziej wyróżniają się swoim zaangażowaniem i pracą w zakresie pomocy społecznej. List gratulacyjny również otrzymała Pani Anna Matras - specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno.

Dzień Pracownika SocjalnegoDzień Pracownika SocjalnegoDzień Pracownika Socjalnego

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Data publikacji: 2017-11-21To co robimy dla innych, jest tym

co naprawdę warto robić

Lewis CarrollZ okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim
Pracownikom Socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno.

Chciałabym wyrazić Państwu wdzięczność i przekazać słowa uznania za ciężką,
lecz jakże niezbędną dla naszej gminy pracę.

Dziękuję jednocześnie za współpracę, zaangażowanie, za wszelką pomoc
i uśmiech, który nieraz jest tym największym dobrem i znakiem nadziei,
że wszystko można jeszcze w życiu zmienić.

Życzę Państwu, by każdy dzień przynosił poczucie zadowolenia i satysfakcji oraz
był inspiracją do coraz to lepszych rozwiązań.

Z wyrazami szacunku

Renata Zagroba

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej DębnoWarsztaty kulinarne i ekonomiczne w ramach PO PŻ 2014-2020 - Podprogram 2017

Data publikacji: 2017-11-03

Dnia 30 października 2017r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno we współpracy z Caritas Archidiecezji Krakowskiej zorganizował warsztaty kulinarne oraz ekonomiczne dla osób korzystających ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017.

Czytaj całość publikacji "Warsztaty kulinarne i ekonomiczne w ramach PO PŻ 2014-2020 - Podprogram 2017"

Poszukiwani kandydaci na rodziny zastępcze

Data publikacji: 2017-10-13

Terminy wypłaty świadczeń w okresie zasiłkowym 2017/2018

Data publikacji: 2017-10-06

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że od października 2017 zmienia się data wypłaty świadczenia wychowawczego oraz funduszu alimentacyjnego. Zasiłki będą wypłacane 20 każdego miesiąca. W przypadku gdy w/w dzień będzie dniem wolnym, od pracy, świadczenie zostanie przekazane w pierwszy dzień roboczy po ustalonym dniu.

Pomoc Żywnościowa

Data publikacji: 2017-07-31

Na terenie naszej gminy nadal realizowany jest program Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020. Jego celem jest zapewnienie pomocy
najbardziej potrzebującym mieszkańcom, w postaci przekazywanych im paczek żywnościowych. Osoby chętne do uzyskania wsparcia powinny zgłaszać się od 1 sierpnia 2017r pok. nr 202, 203, 204 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w budynku Urzędu Gminy Dębno.

Czytaj całość publikacji "Pomoc Żywnościowa"

GOPS Dębno radzi jak ominąć kolejki

Data publikacji: 2017-07-26

To nie musi tak wyglądać!

Czytaj całość publikacji "GOPS Dębno radzi jak ominąć kolejki"

BARDZO WAŻNE ZMIANY W 500+

Data publikacji: 2017-07-26

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia najważniejsze zmiany w programie Rodzina 500+

Czytaj całość publikacji "BARDZO WAŻNE ZMIANY W 500+"

Terminy wypłaty świadczeń w okresie zasiłkowym 2017/2018

Data publikacji: 2017-07-24

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że od dnia 01.08.2017 r. będzie można składać wnioski na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego 500+. Wszelkie informacje dotyczące potrzebnych dokumentów można uzyskać w siedzibie Ośrodka oraz na stronie internetowej GOPS Dębno.

Czytaj całość publikacji "Terminy wypłaty świadczeń w okresie zasiłkowym 2017/2018"

O wsparciu dla rodzin w Sejmie

Data publikacji: 2017-06-22

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że obecnie procedowany jest w sejmie projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin. W znowelizowanych ustawach zawarta została możliwość złożenia wniosku na okres zasiłkowy 2017/2018 o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego 500+:
- od sierpnia 2017 r. w formie papierowej i elektronicznej.

Czytaj całość publikacji "O wsparciu dla rodzin w Sejmie"

Warsztaty dla mężczyzn

Data publikacji: 2017-05-18

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno zaprasza na warsztaty dla mężczyzn o myślach nurtujących ich umysły, które odbędą się 27 maja od godziny 18:00 w Mościckim Ośrodku Szkoleniowo Terapeutycznym ul. Zbylitowska 5 w Tarnowie.

Czytaj całość publikacji "Warsztaty dla mężczyzn"

Policjant, który mi pomógł

Data publikacji: 2017-04-21

Od 2008 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie IPZ Niebieska Linia organizuje konkurs Policjant, który mi pomógł". Istota przedsięwzięcia polega na wyróżnieniu funkcjonariuszy, którzy w ocenie społecznej charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie indywidualnej pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie, ponadto zaangażowani są w budowanie lokalnego systemu pomocowego w omawianym obszarze. Konkurs pn. Policjant, który mi pomógł od pierwszej edycji objęty jest honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji.

Czytaj całość publikacji "Policjant, który mi pomógł"

Wesołego Alleluja!

Data publikacji: 2017-04-12


Informator Za życiem

Data publikacji: 2017-04-03

Sprawdź jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Informator "Za życiem"

Wypłata świadczeń

Data publikacji: 2017-03-24

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi wypłata świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych oraz zasiłku dla opiekuna nastąpi 12 kwietnia 2017 r.

Pomoc Żywnościowa

Data publikacji: 2017-03-17


Na terenie naszej gminy nadal realizowany jest program Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Jego celem jest zapewnienie pomocy najbardziej potrzebującym mieszkańcom, w postaci przekazywanych im paczek żywnościowych. Osoby chętne do uzyskania wsparcia powinny zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w budynku Urzędu Gminy Dębno.

Czytaj całość publikacji "Pomoc Żywnościowa"

Bezpieczny i Aktywny Senior

Data publikacji: 2017-02-15

Bezpieczny i aktywny senior

Pomoc Żywnościowa

Data publikacji: 2017-02-03

PO PŻ - film informacyjny

Zmiany w zakresie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Data publikacji: 2017-01-26

Najistotniejszą zmianą jest zmiana kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania żywności.

Załączniki:

 1. Zmiany w zakresie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (plik pdf 72KB)

Nieodpłatne dożywianie dzieci

Data publikacji: 2017-01-10Informacja w sprawie nieodpłatnego dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach w okresie od stycznia 2017r. do czerwca 2017r.

Czytaj całość publikacji "Nieodpłatne dożywianie dzieci"

Wesołych Świąt!

Data publikacji: 2016-12-21Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość, niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia dostarczy niezwykłych wrażeń oraz niezapomnianych i cudownych chwil, a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością i szczęściem.

Życzy Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno wraz z pracownikami.

Zmiana godzin pracy w pt 23.12.2016

Data publikacji: 2016-12-19

Informujemy, że w piątek 23 grudnia Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno będzie czynny w godzinach od 7.30 do 12.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Poszukiwana pralka i lodówka

Data publikacji: 2016-12-14

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno poszukuje dla rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej pralki oraz lodówki.
Bardzo prosimy o kontakt z Ośrodkiem osoby, które mogłyby wspomóc tą ważną sprawę.
Tel. 14 631 85 92 ; Tel. 14 631 85 90 .

Wypłata świadczeń

Data publikacji: 2016-12-14

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia wypłata świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych nastąpi 20 grudnia 2016.

Wyższe świadczenia od stycznia 2017 r.

Data publikacji: 2016-12-05

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 listopada 2016 r. ( Monitor Polski 2016 poz. 1103) od 01 stycznia 2017 r. ulega zmianie wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, które pobierają rodzice z tytułu opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi. Wysokość świadczenia po zmianach to 1406,00 zł.

Nowa ustawa "za życiem"

Data publikacji: 2016-12-05

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że od dnia 2017-01-01 będzie obowiązywała nowa ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin za życiem, która umożliwia uzyskanie pomocy finansowej w wysokości 4000,00 zł oraz pomoc asystenta rodziny dla rodzin, które znajdą się w sytuacji, gdy u ich dzieci zostało stwierdzone ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna choroba zagrażająca życiu dziecka, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Czytaj całość publikacji "Nowa ustawa "za życiem""

PPOPŻ 2016r. - Pomoc Żywnościowa dla mieszkańców Gminy Dębno

Data publikacji: 2016-11-21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że osoby które otrzymały skierowania uprawniające do odbioru artykułów żywnościowych będą mogły odebrać paczki dnia 28.11.2016r. tj. poniedziałek od godziny 12.00-15.00. Dystrybucja paczek żywnościowych odbędzie się obok budynku Ludowego Klubu Sportowego Orzeł Dębno.

Życzenia

Data publikacji: 2016-11-21Starajmy się tak postępować i tak żyć,

by nikomu w naszej Ojczyźnie

nie brakło dachu nad głową i chleba na stole,

by nikt nie czuł się samotny,

pozostawiony bez opieki

Jan Paweł IIZ okazji Dnia Pracownika Socjalnego składam Wam - wszystkim pracownikom socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno serdeczne podziękowania
i wyrazy uznania za wysiłek, odpowiedzialność i trud codziennej pracy wnoszonej w pomoc osobom potrzebującym.

Pomoc, jaką niesiecie drugiemu człowiekowi, jest ciężką pracą, bo oznacza codzienne stawanie wobec ludzkiego bólu, bezsilności, krzywdy, uzależnienia
i bezradności. Najserdeczniejsze życzenia wrażliwości na potrzeby innych, wytrwałości w pokonywaniu trudności, satysfakcji w pomocy drugiemu człowiekowi ,ciągłego rozwoju, sukcesów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Dziękuję za Waszą pracę i przekazuję Wam wyrazy uznania oraz wdzięczności za trud jaki wnosicie we wsparcie oraz pomoc osobom potrzebującym, za zdolność zrozumienia drugiego człowieka, wyrozumiałość, życzliwość i tolerancji.

Z wyrazami szacunku

Renata Zagroba

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej DębnoNabór na stanowisko opiekunki środowiskowej

Data publikacji: 2016-11-18

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno ogłasza nabór na stanowisko opiekunki środowiskowej.

Załączniki:

 1. Nabór na stanowisko opiekunki środowiskowej (plik pdf 94KB)

Podziel się z potrzebującymi

Data publikacji: 2016-11-10

Być może masz w domu rzeczy, z którymi nie wiesz co zrobić. Być może właśnie wymieniasz sprzęt AGD lub meble.
Jeśli masz coś, czego już nie potrzebujesz, to podziel się tym z innymi, dając w ten sposób drugie życie swoim rzeczom i jednocześnie pomagając potrzebującym.

Dyżury specjalistów

Data publikacji: 2016-09-08

Zapraszamy na dyżury specjalistów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno prowadzonym przez Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin.

Harmonogram bezpłatnych dyżurów w miesiącu:

Wrzesień 2016 r.:

Psycholog:
07.09.2016 i 21.09.2016 (środa) od 16:15 -18:15

Prawnik:
13.09.2016 r. (wtorek) od 13:00 - 16:00
20.09.2016 r. (wtorek) od 13:00 - 16:00

Osoby zainteresowane korzystaniem z pomocy specjalistów prosimy o zgłaszanie się osobiście do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno lub pod nr telefonu 14 631 85 91 , 14 631 85 92, 14 66 58 749 .

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Data publikacji: 2016-09-07

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informujemy, że od sierpnia 2016 r. rozpoczął współpracę z Caritasem Archidiecezji Krakowskiej, który realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Czytaj całość publikacji "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020"

Nagroda dla rządu polskiego za program Rodzina 500 plus

Data publikacji: 2016-09-01

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska 12 sierpnia odebrała w imieniu rządu polskiego Nagrodę Europejskiej Konfederacji Dużych Rodzin (ELFAC) w uznaniu za wybitne osiągnięcia w zakresie polityki prorodzinnej, w szczególności za realizację programu Rodzina 500 plus.

Czytaj całość publikacji " Nagroda dla rządu polskiego za program Rodzina 500 plus"

  Nagroda dla rządu polskiego za program Rodzina 500 plus  Nagroda dla rządu polskiego za program Rodzina 500 plus  Nagroda dla rządu polskiego za program Rodzina 500 plus

Uwaga Rodzice! Rozpoczynamy kolejny rok realizacji programu dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach.

Data publikacji: 2016-09-01Rodzice i opiekunowie dzieci, którzy chcieliby zapewnić swoim dzieciom obiad w szkole, przedszkolu mogą zgłaszać się z wnioskiem do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno.
W wyniku realizacji wytycznych Rady Ministrów oraz wieloletniego programu wspierania finansowego gmin, Rada Gminy Dębno uchwaliła program osłonowy w zakresie dożywiania pod nazwą ,,Pomoc Gminy Dębno  w  zakresie dożywiania. Pomoc  może być przyznana nieodpłatnie rodzinom, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, czyli nie przekracza kwoty 771 zł na osobę w rodzinie.
Osoby zainteresowane powyższą formą pomocy dla swoich dzieci proszone są o kontakt z pracownikami socjalnymi GOPS - osobiście, e-mailowo(gops@gminadebno.pl) bądź telefonicznie (14 631-85-92,14 631-85-92).
Każdy wniosek o pomoc będzie rozpatrywany indywidualnie, w drodze postępowania administracyjnego, po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania rodziny ubiegającej się o tę formę wsparcia.

Świadczenia rodzinne - nowy okres zasiłkowy

Data publikacji: 2016-08-23

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno jako organ upoważniony do realizacji świadczeń rodzinnych informuje:

1. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 są przyjmowane od dnia 1 września 2016 roku.
2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

Termin realizacji świadczeń:
1. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.
2. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

Dyżury specjalistów

Data publikacji: 2016-08-02

Zapraszamy na dyżury specjalistów w Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej Dębno prowadzonym przez Fundację im. Hetmana Jana Tarnowskiego dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin.Harmonogram bezpłatnych dyżurów w miesiącu

Sierpniu 2016 r.:

Psycholog:

03.08.2016 r. ( środa) od 16.15 -18.15
17.08.2016 r. (środa) od 16.15 - 18.15 ,

Prawnik:

01.08.2016 r. (poniedziałek) od 14.00 - 17. 00
08.08.2016 r. (poniedziałek) od 14.00 - 17 .00
22.08.2016r. (poniedziałek) od 14.00 - 17.00
29.08.2016r. ( poniedziałek ) od 14.00 - 17.00

Osoby zainteresowane korzystaniem z pomocy specjalistów prosimy o zgłaszanie się osobiście do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno lub pod nr telefonu 14 631 85 91 , 14 631 85 92, 14 66 58 749 .

Środki z programu 500+ są bardzo pomocne!

Data publikacji: 2016-07-13Założenie było takie, że program Rodzina 500 plus ma pomóc realizować marzenia dzieci i ułatwić rodzinom codzienne życie. Dzięki temu finansowemu wsparciu więcej dzieci będzie uczestniczyć w zajęciach dodatkowych. Teraz, gdy zaczynają się wakacje, wiele rodzin - może po raz pierwszy - przekona się, czym jest wspólny rodzinny wypoczynek. Zachęcamy do obejrzenia filmów przygotowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które przedstawiają kilka historii o tym, jak bardzo pomocne okazują się środki z programu.

Dzięki500plus: Wakacje
Dzięki500plus: Codzienne sprawy
Dzięki500plus: MarzeniaŚwiadczenie wychowawcze 500+ w Gminie Dębno

Data publikacji: 2016-06-28

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że w Gminie Dębno zostało złożonych 973 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+. W ramach złożonych wniosków wydano 715 decyzji. Do chwili obecnej wypłacono w ramach programu 500+ świadczeń wychowawczych na łączną kwotę 1 593 252,00 zł.
p.o. Dyrektora GOPS Dębno Renata Zagroba przypomina, że aby otrzymać wyrównanie świadczenia wychowawczego od 01 kwietnia 2016 r. należy złożyć wniosek w tut. Ośrodku osobiście, za pomocą bankowości elektronicznej lub platformy e-puap do dnia 01 lipca 2016 r.

logo

Terminy wypłat 500+

Data publikacji: 2016-05-25

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że świadczenie wychowawcze będą wypłacane 25 dnia każdego miesiąca. W przypadku gdy w/w dzień jest dniem wolnym od pracy, zasiłek zostanie przekazany w pierwszy dzień roboczy po ustalonym dniu.

Pierwsze wypłaty świadczeń wychowawczych Rodzina 500+

Data publikacji: 2016-05-10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że dnia 10 maja 2016 r. rozpocznie wypłatę świadczeń wychowawczych 500 PLUS. O wydaniu decyzji strony zostaną poinformowane telefonicznie.

500+

Data publikacji: 2016-04-28

Częściowe zwolnienie z opłaty za śmieci

Data publikacji: 2016-04-06

Niniejsza instrukcja określa zasady i tryb postępowania w zakresie ewidencji wniosków o częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poboru opłaty, kontroli terminowej realizacji zobowiązań.

Czytaj całość publikacji "Częściowe zwolnienie z opłaty za śmieci"

Załączniki:

 1. oświadczenie zwolnienia z opłaty (plik docx 17KB)
 2. wniosek zwolnienia z opłaty (plik docx 16KB)

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

Data publikacji: 2016-03-24

Dyżury 500+

Data publikacji: 2016-03-19

Wójt Gminy Dębno informuje, że pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno będą przyjmować wnioski w ramach Programu Rodzina 500+ w siedzibie Ośrodka w godzinach pracy Urzędu Gminy Dębno oraz dodatkowo będą pełnić dyżury w wyznaczonych punktach na terenie Gminy Dębno.

Czytaj całość publikacji "Dyżury 500+"

Druki 500+

Data publikacji: 2016-03-10

logo


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że druki świadczenia wychowawczego RODZINA 500 PLUS będą wydawane od 14.03.2016 r. w pokoju 204.

Czytaj całość publikacji "Druki 500+"

500 plus - uwaga na próby wyłudzenia

Data publikacji: 2016-01-12

W związku z powstającymi stronami internetowymi, na których można pobrać wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego informujemy, że inicjatywy te nie są w żaden sposób związane z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj całość publikacji "500 plus - uwaga na próby wyłudzenia"

Jabłka dla mieszkańców Gminy Dębno

Data publikacji: 2016-01-07

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że w dniu 20 stycznia 2016 r. (środa) będą wydawane bezpłatnie jabłka pochodzące od polskich producentów rolnych dla osób/rodzin potrzebujących wsparcia.

Osoby chętne prosimy o zgłoszenie się w podanym terminie.
Dystrybucja odbywać się będzie:
- godz. 12.30 obok budynku Ludowego Klubu Sportowego Orzeł Dębno
- godz. 14.00 Dom Kultury w Biadolinach Szlacheckich.
- godz.14.00 parking obok Publicznego Przedszkola w Łoniowej
- godz. 15.00 sklep GS Perła
- godz. 16 parking obok Kościoła w Jaworsku

Zmiany w świadczeniach rodzinnych

Data publikacji: 2016-01-04

Świadczenie rodzicielskie już od 01.01.2016 r.

Uchwalona przez Sejm w dniu 24 lipca 2015 r. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza od 1 stycznia 2016 r. nowe świadczenie rodzinne - świadczenie rodzicielskie.

Czytaj całość publikacji "Zmiany w świadczeniach rodzinnych"

Złotówka za złotówkę już od 01.01.2016 r.

Data publikacji: 2016-01-04

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa. Dzięki wprowadzeniu zasady złotówka za złotówkę ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów.

Czytaj całość publikacji "Złotówka za złotówkę już od 01.01.2016 r."

Apel do mieszkańców Gminy Dębno

Data publikacji: 2015-12-03

Wraz z nadejściem pory zimowej rozpoczyna się dla wielu osób i rodzin najtrudniejszy okres. Wzrastają potrzeby osób bezdomnych, rodzin wielodzietnych, bezrobotnych oraz osób samotnych i chorych tych, którzy samodzielnie nie są w stanie przezwyciężyć życiowych trudności. GOPS Dębno zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców Gminy Dębno o zwrócenie szczególnej uwagi i w razie potrzeby o powiadomieniu o w/w osobach , które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Zapewnienie stałego kontaktu ze służbami socjalnymi zapewnia tym osobom odpowiednią pomoc. Zaoferowanie w odpowiednim momencie stosownej pomocy może uchronić najsłabszych od sytuacji zagrażających ich zdrowiu i życiu. Podjęcie wspólnych działań w zakresie zapobiegania i udzielania pomocy osobom potrzebującym w okresie zimowym pozwoli na zminimalizowanie ludzkich nieszczęść i tragedii.
Pomoc można uzyskać pod następującymi numerami telefonów:
 Gminny Ośrodek Pomocy społecznej Dębno - tel. 14 631 85 92,14 66 58 749,
 Komenda Powiatowa Policji - 14 66 26 222,
 Centrum Medyczne HOLI -MED Dębno - 14 66 50 145,
 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRO FAMILA
w Porąbce Uszewskiej - tel. 14 66 57 305,
 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PRO FAMILA
w Łysej Górze tel. 14 66 57 305,
 SP ZOZ Ośrodek Zdrowia w Woli Dębińskiej - tel.14 66 58564,
 CENTER-MED Ośrodek Zdrowia w Biadolinach Radłowskich - tel.14 679 15 14,
 SP ZOZ w Brzesku Szpital Powiatowy tel. 14 66 21 000 ,
 Telefony alarmowe 997 z telefonu stacjonarnego, 112 z telefonu komórkowego.


Ponadto w sytuacji wystąpienia trudnych warunków zimowych osoby bezdomne mogą w niżej wymienionych placówkach uzyskać :

 POSIŁEK:
- Jadłodajnia - Brzesko ul. Mickiewicza 21 poniedziałek -sobota 11.00-12.30
- Kuchnia Caritas Jadłodajnia Tarnów, Prostopadła 9 A Tel. 14 62 23 978
Forma pomocy: gorący posiłek, suchy prowiant uwagi: poniedziałek - sobota 12.00-14.00 niedziela suchy prowiant,
- Punkt Pomocy Ubogim przy Parafii Katedralnej Jadłodajnia Tarnów, Kapitulna 3 Tel. 14 62 14 501 Forma pomocy: suchy prowiant, pomoc rzeczowa uwagi: wtorek. i czwartek 16.00-17.00 (raz w miesiącu wydawane kartki na pieczywo),
- Punkt Pomocy Ubogim przy Parafii Najświętszego Serca PJ Jadłodajnia Tarnów, Lwowska 102 Tel. 14 62 12 112, Forma pomocy: suchy prowiant uwagi: środa i czwartek 16.00-18.00
- Punkt Pomocy Ubogim przy Parafii Księży Filipinów Jadłodajnia Tarnów, Piłsudskiego 9 Tel. 14 62 626 21 Forma pomocy: suchy prowiant uwagi: wtorek -piątek 10.00-12.00.

 Schronienie:
- Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn z usługi skorzystać mogą: mężczyźni Brzesko, Cegielniana 1/4 Tel.14 68 63 998 codziennie od 19.00 -7.00,
- Dom dla Bezdomnych Mężczyzn z usługi skorzystać mogą: mężczyźni Tarnów, Prostopadła 9 A Tel. 146223978,
- Dom Samotnej Matki z usługi skorzystać mogą: bezdomne kobiety w ciąży Tarnów, Mościckiego 65 Tel.: 146211301 całodobowo,
- Noclegownia dla Bezdomnych z usługi skorzystać mogą: wszyscy
Tarnów, Bandrowskiego 26 Tel.: 694 085 229 602 650 904 codziennie od 19.00 -7.00,
- Dom Samotnej Matki z usługi skorzystać mogą: kobiety z dziećmi, bezdomni Tuchów, Daleka 3Tel.: 605 407 503, 14 66 540 750,

Wigilia 24 grudzień 2015

Data publikacji: 2015-11-19

P.o Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że dzień 24.12.2015 r.(Wigilia) będzie dniem wolnym od pracy w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2015r.
W tym dniu GOPS Dębno będzie nieczynny.

Wolontariat

Data publikacji: 2015-11-06

Masz trochę wolnego czasu i chcesz pomagać innym?
Znamy takie osoby, którym mógłbyś/mogłabyś pomóc.
Gminny Ośrodek pomocy Społecznej Dębno zaprasza do współpracy wolontariuszy, którzy chcieliby pomagać osobom bądź rodzinom potrzebującym pomocy.
W szczególności osobom:
- starszym,
- niepełnosprawnym,
- dzieciom potrzebującym pomocy w nauce,
Dlaczego warto być wolontariuszem?
- Możesz zrobić dla innych coś bardzo potrzebnego i ważnego,
- Możesz zdobyć ciekawe doświadczenia,
- Możesz dzielić się z innymi swoim doświadczeniem oraz swoimi umiejętnościami.
Czym jest wolontariat?
Wolontariat, to bezinteresowne poświęcenie, aktywność, w której ludzie pomagając innym zdobywają nowe doświadczenie, rozwijają się, łagodzą poczucie samotności i poznają nowych ludzi. Jest poświęceniem czasu i energii na rzecz społeczności lokalnej, osób spoza rodziny, na rzecz rozwoju środowiska.
Kto może zostać wolontariuszem?
Wolontariuszami mogą być osoby pełnoletnie (uczące się, pracujące, lub pozostające bez zatrudnienia). Wolontariusze wykonują swoją pracę dobrowolnie i bezpłatnie
Osoby zainteresowane wolontariatem prosimy o kontakt z p.o Dyrektora GOPS Panią Renatą Zagroba.

Krus a świadczenia

Data publikacji: 2015-10-15

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne/specjalny zasiłek opiekuńczy/ zasiłek dla opiekuna, które otrzymują w/w świadczenie na podstawie złożonego oświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego mogą ponownie zostać ubezpieczenie w KRUS. Informacje na temat warunków ubezpieczenia można uzyskać w w placówce terenowej KRUS w Brzesku ( tel. 14 663-21-46) lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno pod nr telefonu 14 631-85-91.

Terminy wypłat

Data publikacji: 2015-09-17

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że od listopada 2015 r. świadczenia rodzinne będą wypłacane 20 dnia każdego miesiąca. W przypadku gdy w/w dzień jest dniem wolnym od pracy, zasiłek zostanie przekazany w pierwszy dzień roboczy po ustalonym dniu.

Karta Dużej Rodziny

Data publikacji: 2014-06-13

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

W Dzienniku Ustaw z 2014 roku, pod poz. 755 opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Program przewiduje wprowadzenie z dniem 16 czerwca 2014 r. Karty Dużej Rodziny(KRD),
gdzie został zawarty system zniżek dla rodzin, zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Czytaj całość publikacji "Karta Dużej Rodziny"

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy

Data publikacji: 2013-11-04

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie informuje, że w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złożyła wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.
Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"