Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Data publikacji: 2023-05-17

123

Karta Dużej Rodziny - informacje

Data publikacji: 2023-05-16

12

Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.

Data publikacji: 2023-05-02

 

Dnia 27.04.2023 r. Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno - Renata Marecik zorganizował szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej zgodnie z mającymi wejść w życie 22.06.2023 r. przepisami nowej ustawy. Szkolenie poprowadził Pan dr Piotr Piskozub, doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; asystent w Katedrze Prawa Cywilnego UMCS w Lublinie, trener szkoleń prawnych, arbiter sądu polubownego; autor kilkunastu publikacji z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego; konsultant prawny kilku ośrodków pomocy społecznej oraz punktów przeciwdziałania przemocy w rodzinie; specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie turystycznym oraz prawie pomocy społecznej. W szkoleniu wzięło udział wielu zaproszonych gości. Przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Brzesku byli kierownik rewiru dzielnicowych asp. sztab. Sławomir Czuchra, asystent Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii asp. Monika Tomkiewicz, dzielnicowi Gminy Dębno asp.szt. Marek Świder, mł. asp. Adrian Nierodziński, st. asp. Maciej Kostrzewa. Przedstawicielami Sądu Rejonowego byli kurator dla osób dorosłych Pan Kamil Buczak, oraz kurator rodzinny i nieletnich Pani Joanna Piś. W szkoleniu wzięli udział także Pani Anna Marecik – pedagog, Pani Małgorza Tabor - pedagog, Pani Renata  Mrożek – przedstawiciel służby zdrowia, Pani Aneta Rzepa - Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Pani Barbara Szostak – przedstawiciel Urzędu Gminy Dębno ds. profilaktyki uzależnień, oraz pracownicy socjalni z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzesku a także pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno.

Dziękując przybyłym Gościom liczymy na owocną współpracę.  

1sfdffddffh

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ Dębno z dnia 14.04.2023 r.

Data publikacji: 2023-04-14

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.

 

 1. Asystentem rodziny może być osoba, która posiada:
  1. obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych;
  2. wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem
   z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz. 887 ze zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

lub wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną,  a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

3. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;

4. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6. posiada stan zdrowia pozwalający na realizowanie powierzonych w ramach umowy zadań;

7. posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.

 

 1. Ponadto od kandydata na stanowisko asystenta rodziny, w związku z zadaniami które będą mu powierzone oczekuje się znajomości przepisów prawnych oraz cech takich jak:
 1. wysoka kultura osobista,
 2. umiejętność podejmowania decyzji,
 3. zdolność i otwartość na komunikowanie się,
 4. poczucie odpowiedzialności.
 5. znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
 6. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
 7. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 8. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
 9. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 10. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
 11. kreatywność, odporność na stres.

 

 1.  Główne zadania asystenta rodziny reguluje Art. 15. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz. 887 ze zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) ze szczególnym uwzględnieniem wykształcenia i przebiegu pracy zawodowej;
 2. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwa, dyplomy);
 3. kserokopia dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe;
 4. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i przebiegu pracy zawodowej;

Czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ Dębno z dnia 14.04.2023 r."

Życzenia Wielkanocne

Data publikacji: 2023-04-06

ss

Informacja

Data publikacji: 2023-04-06

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno uprzejmie informujemy, że w dniu 7 kwietnia 2023 r. 
(tj. Wielki Piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębno pracuje do godziny 12:00.

„GRUNT TO RODZINKA”

Data publikacji: 2023-03-29

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno ogłasza nabór do bezpłatnego  udziału w  projekcie: „Grunt to rodzinka”. Chcesz zwiększyć swoją wiarę w siebie, nabyć nowe umiejętności i lepiej radzić sobie z wychowaniem dzieci.

Zapraszamy do udziału w projekcie! Pomóż stworzyć swojej rodzinie lepszą przyszłość.

Projekt adresowany jest do rodziców ( również samotnie wychowujących dzieci) oraz ich dzieci, które są w wieku od 7 do 12 lat.

 Z grupy docelowej zostanie wyłoniona grupa 30 osób ( rodzice wraz z dziećmi).

Celem projektu socjalnego jest pogłębienie lub odbudowanie więzi pomiędzy rodzicami i ich dziećmi.

Planowane działania:

 • podniesienie kompetencji społecznych wśród dzieci i rodziców,
 • podniesienie wiedzy na temat prawidłowych postaw wychowawczych,
 • nabycie umiejętności przez dzieci w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • stworzenie możliwości dla uczestników do wyrażenia emocji w sytuacji kontrolowanej,
 • wzmocnienie poczucia wartości wśród uczestników
 • poszerzenie zaufania rodzin do osób i podmiotów wspierających rodzinę
 • wskazanie sposobów , możliwości i przykładów  nawiązywania dobrych relacji rodzinnych.

Założenia projektu to:

 • warsztaty / poradnictwo psychologiczne,
 • kino dzieci i rodzice,
 • kręgle dzieci i rodzice,
 • spotkanie z dietetykiem  dla dorosłych a dla dzieci warsztaty kulinarne,
 • dzień rodziny .

Rekrutacja będzie prowadzona do dnia 11 kwietnia 2023 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  Dębno w godzinach pracy Ośrodka lub telefonicznie 146658749.

fdf

Załączniki:

 1. Formularz zgłoszeniowy (plik odt 26KB)

Gmina Dębno dbając o osoby starsze i niepełnosprawne przystąpiła do programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej - Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023 finansowanej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Data publikacji: 2023-03-27

2w

Gmina Dębno dbając o osoby starsze i niepełnosprawne przystąpiła do programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej - Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023 finansowanej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Data publikacji: 2023-03-27

ww

Konsultacje projektu w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023 - 2027.

Data publikacji: 2023-03-20

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno Renata Marecik informuje, że rozpoczynają się  konsultacje społeczne dotyczące projektu  Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na rok 2023 – 2027

Od 21 marca 2023 do 5 kwietnia  2023 r. trwać będą konsultacje projektu w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023 -2027.
W związku z powyższym w podanym okresie czekamy na uwagi i opinie dot. powyższego programu.

Załączniki:

 1. zarządzenie 51-2023 (plik pdf 608KB)
 2. Formularz_uwagi (plik docx 16KB)
 3. PROGRAM przemoc 2023 (plik docx 272KB)

Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc

Data publikacji: 2023-03-17

GOPS Dębno informuje, że 27 marca 2023 r.  r. o godzinie 16:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku rozpocznie się kolejna edycja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc. Zajęcia realizowane są w formie grupowej /grupa ma charakter zamknięty/ przez specjalistów – trenerów posiadających kwalifikacje.

Zapraszamy osoby, które dostrzegają problem agresji własnej w relacjach z innymi, osoby, które mają problemy z radzeniem sobie ze stresem oraz osoby używające przemocy jako narzędzia pozwalającego na osiąganie własnych celów i rozwiązywania konfliktów. Zapraszamy również osoby, które mają niekontrolowane wybuchy złości i ranią innych swoim zachowaniem.

Szczegółowych informacji pod numerem telefonu 14 66 300 31 udziela Pani Aneta Rzepa codziennie w godzinach 8.30-15.30 lub w siedzibie PCPR Brzesko parter pokój 15.

s

Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej 15 lat

Data publikacji: 2023-03-15

Dziecko nigdy nie jest winne wykorzystania seksualnego, zawsze 100 proc. odpowiedzialności jest po stronie sprawcy. Istotą  pierwszej kampanii społecznej Państwowej Komisji jest więc rozbudzenie w dorosłych opiekunach świadomości i umiejętności właściwego podejścia do dziecka skrzywdzonego. W szczególności, celem jest odbarczenie dzieci z poczucia winy i wstydu oraz zapobieganie ponownemu zranieniu po ujawnieniu sprawy. Kampania prowadzona jest w mediach elektronicznych od 13 grudnia a skierowana do dorosłych z małych miast i ośrodków wiejskich. Materiały i informacje są dostępne także na stronie

https://pkdp.gov.pl/akcje_i_kampanie/rozmawiajreaguj/

https://pkdp.gov.pl/nie-wybaczysz-sobie/

321

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Data publikacji: 2023-03-07

12

Załączniki:

 1. AOON - oświadczenie o wskazaniu asystenta (plik pdf 273KB)
 2. AOON- deklaracja uczestnictwa zał. 1 (plik pdf 326KB)
 3. AOON- karta zgłoszenia do programu zał. 7 (plik pdf 1422KB)
 4. AOON - klauzura RODO zał. 12 (plik pdf 831KB)

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023

Data publikacji: 2023-03-07

12

Załączniki:

 1. OW - karta pomiaru zał. 6 (plik pdf 2536KB)
 2. OW - karta zgloszenia do programu zał. 7 (plik pdf 993KB)
 3. OW - klauzula RODO (plik pdf 685KB)

Wsparcie dla osób dotkniętych przemocą. Program korekcyjno-edukuacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Data publikacji: 2023-02-27

12

Uroczyste pożegnanie odchodzącej na emyrutrę Pani Jolanty Gaweł

Data publikacji: 2023-02-17

12345

„Dodatek gazowy” dla gospodarstw domowych w 2023 roku

Data publikacji: 2023-02-01

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno informuje, że osoby ogrzewające dom gazem mogą ubiegać się o refundację podatku VAT za zapłacone faktury po spełnieniu kryteriów ustawowych.

Refundacja podatku VAT (dodatek gazowy) przysługiwać będzie gospodarstwu domowemu:

 • które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwo gazowe, wpisany lub zgłoszony do centralnej ewidencji emisyjności budynków (dalej – CEEB),
 • a którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają:
 • 2100 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
 • 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego

osiągnięte  w roku 2021 w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 stycznia do 31 lipca danego roku,  w roku 2022  w przypadku wniosku złożonego w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku.

Równowartość VAT-u zwracana będzie na podstawie faktury za gaz.
O przyznanie refundacji podatku VAT można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu pierwszej faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023.

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz należy załączyć:

 1. fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
 2. dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.
 3. Wypełniony wniosek

Wnioski będzie można składać do dnia 29 lutego 2024 r. (lub 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych):

 • elektronicznie – podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego
 • tradycyjnie (papierowo) –w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno, Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno

 

df

Posiłek w szkole i w domu

Data publikacji: 2023-01-30

12

Zapytanie ofertowe - "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2023, Opieka wytchnieniowa edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Data publikacji: 2023-01-24

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 1540KB)

Gmina Dębno ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dębno na lata 2023-2028

Data publikacji: 2023-01-23

Konsultacja społeczne w Gminie Dębno trwać będą od 30 stycznia  do 14 lutego 2023 r. Przedmiotem konsultacji jest zapoznanie się ze stanowiskiem społeczności lokalnej w sprawie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dębno na lata 2023 -2028. Strategia jest podstawowym dokumentem, dzięki któremu gmina jest w stanie zaplanować długofalowe działania rozwiązywania problemów .

Strategia jest najważniejszym dokumentem stanowiącym o realizacji lokalnej polityki społecznej w długoterminowej perspektywie a jej opracowanie i realizacja, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, jest jednym z zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

Załączniki:

 1. 1. Zarządzenie Wójta (plik pdf 551KB)
 2. 2. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dębno na lata 2023-2028 (plik pdf 1293KB)
 3. 3. Formularz_uwagi (plik docx 16KB)

Opaski bezpieczeństwa – czyli świadczenie opieki na odległość

Data publikacji: 2023-01-11

Wójt Gminy Dębno kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych informuje, że Gmina Dębno przystąpiła do programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. Celem programu jest zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Teleopieka to rodzaj świadczonych usług opiekuńczych, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Seniorzy, którzy zgłoszą się do tej formy opieki zostaną wyposażeni w opaski monitorujące - pozwalające na wezwanie pomocy w sytuacji zagrożenia.

Wsparcie adresowane jest do osób, które ukończyły 65 lat, mających problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność.

Usługi teleopiekuńcze mają na celu przede wszystkim podwyższenie poczucia bezpieczeństwa tych osób.

Wstępne zgłoszenia osób chcących skorzystać z takiej formy opieki będą przyjmowane do 17 stycznia 2023 r. przez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie pod nr tel. 14 66 58 749 wew. 16 lub bezpośrednio w siedzibie Ośrodka.

Skorzystanie z objęcia opieką przy użyciu opaski bezpieczeństwa jest bezpłatne.

dd

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia !

Data publikacji: 2022-12-23

eer

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2022-12-06

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno                                           Dębno, dnia 06.12.2022 r.                                                                 

Wola Dębińska 240                                                                         

32-852 Dębno

gops@gminadebno.pl

 

 

Zapytanie Ofertowe

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno zaprasza do złożenia ofert, w ramach ustawy z dnia 11 września 2019. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z poen. Zm.) o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy.:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na :

- udzieleniu schronienia osobom bezdomnym, które posiadają ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Dębno, poprzez zapewnienie tym, czasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych,

- utrzymaniu jednego miejsca w gotowości do przyjęcia osoby bezdomnej w sytuacjach nagłych.

2. Ofertę mogą złożyć podmioty, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających schronienia prowadzonego przez wojewodę.

3. Placówka, musi spełniać standardy obiektów dla osób bezdomnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni ( Dz.U. 2018 poz. 896 ).

4. Umieszczenie osoby wymagającej schronienia będzie możliwe zawsze po wydaniu decyzji administracyjnej przyznającej danej osobie pomoc społeczną w formie udzielenia schronienia wydanej przez Wójta Gminy Dębno lub osobę przez niego upoważnioną. 

Jeśli będzie miał miejsce szczególnie uzasadniony przypadek dopuszcza się wyjątkowo podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane drogą e-mailową i telefoniczną. Takie zlecenie usług zostanie potwierdzone kopią decyzji administracyjnej lub skierowania dostarczonego podmiotowi świadczącemu usługi po rozpoczęciu faktycznego świadczenia usług.

II. Termin świadczenia usług/ realizacji zamówienia to okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

III. Kryteria wyboru : oferta, która będzie najkorzystniejsza cenowo.

IV.  Składana oferta powinna być napisana w języku polskim, oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz.

V. Oferta powinna zawierać w szczególności :

- dane teleadresowe oferenta ;

- data sporządzenia oraz data ważności oferty;

- wartość przedmiotu zamówienia brutto tj. koszt pobytu jednej osoby bezdomnej;

- oświadczenie, z którego będzie wynikało spełnienie warunków pkt. I. 2 i 3 niniejszego zapytania

VI. Zainteresowane podmioty proszę o składanie oferty osobiście w siedzibie Ośrodka tj. pod adresem Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno w godzinach pracy urzędu lub poprzez przesłanie oferty pocztą.

Można także aplikować poprzez adres email : gops@gminadebno.pl

Termin składania oferty mija 12.12.2022 r.

VII. Osobą upoważnioną do kontaktu jest :

Dyrektor GOPS Dębno Pani Renata Marecik 14 66 58 749

lub osoba zastępująca Pani Ewelina Sambor 14 66 58 749 wew. 16

VIII. Po złożeniu oferty cena nie może ulec zmianie.

IX. Przedmiotowe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1963 r. kodeks cywilny ( Dz. U. 2022 poz. 1360 z późn. zm. ), ani nie jest jest ogłoszeniem o zmówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych ( Dz. UI. 2022 poz. 1710 z późn. zm. ). Ma ona na celu rozeznanie cenowe rynku oraz wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem.

X. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom zawartym w zapytaniu ofertowym i będzie najkorzystniejsza w ocenie dokonanej na podstawie kryteriów określonych w pkt. III.

XI. Zastrzega się prawo kontaktu jedynie z wykonawcą wyłonionym jako najkorzystniejsza oferta zgodnie z pkt. X.

XII. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się unieważnienie postępowania. 

 

 

                                                                                                 Dyrektor

                                                                        Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno

                                                                                            Renata Marecik

 

 

 

 


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...