Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Powrót

Częściowe zwolnienie z opłaty za śmieci

Data publikacji: 2016-04-06

Niniejsza instrukcja określa zasady i tryb postępowania w zakresie ewidencji wniosków o częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, poboru opłaty, kontroli terminowej realizacji zobowiązań. § 1.
Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z uchwały Rady Gminy Dębno Nr II/153/2016 z 4 lutego 2016 r. i obejmuje właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których średni miesięczny dochód mieszkańca w roku poprzednim nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.).

§ 2.
Wysokość zwolnienia wynosi iloczyn obowiązującej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ilości dzieci obejmujących trzecie i każde następne dziecko w rodzinie zamieszkującej daną nieruchomość, w wieku do 25 roku życia, które uczą się i wspólnie zamieszkują daną nieruchomość.

§ 3.
Warunkiem częściowego zwolnienia jest łączne spełnienie następujących przesłanek:
1) złożenie deklaracji wraz z wnioskiem o przyznanie zwolnienia,
2) przedłożenie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok lub ich braku wszystkich pełnoletnich mieszkańców,
3) złożenie oświadczenia o wysokości dochodu lub jego braku, wszystkich niepełnoletnich mieszkańców gospodarstwa domowego właściciela nieruchomości, przez ich przedstawicieli ustawowych,
4) zadeklarowanie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gospodarstwie domowym.

§ 4.
1. Częściowe zwolnienie przysługuje w danym roku, licząc od miesiąca następnego, po którym właściciel nieruchomości wykaże, iż gospodarstwo domowe spełnia wymagane przesłanki.
2. Wzór wniosku o przyznanie zwolnienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.
3. Wzór oświadczenia o wysokości dochodu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.
4. Wysokość dochodu, o którym mowa w § 1 ustala się na zasadach przewidzianych w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 5.
1. Wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonuje się na podstawie deklaracji składanej zgodnie ze wzorem uchwalonym przez Radę Gminy Dębno wraz z wnioskiem o częściowe zwolnienie składanych przez właścicieli nieruchomości.
2. Wyznaczony pracownik podejmuje wszelkie niezbędne czynności w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym w oparciu o:
- weryfikację formalną deklaracji, wniosku o zwolnienie i dołączonych dokumentów,
- weryfikację danych adresowych.
3. Wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonywany jest techniką komputerową przy użyciu programu.

§ 6.
Ewidencja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna być prowadzona zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r.
w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jest (Dz.U. Nr 208, poz. 1375)

Załączniki:

  1. oświadczenie zwolnienia z opłaty (plik docx 17KB)
  2. wniosek zwolnienia z opłaty (plik docx 16KB)

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"