Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Powrót

Diagnoza potrzeb w Gminie Dębno - Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Data publikacji: 2020-10-09

Zwracamy się do zainteresowanych mieszkańców Gminy Dębno z prośbą o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dębno która pozwoli zbadać zapotrzebowanie na Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze na terenie naszej Gminy. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych (np. zakupy, przygotowanie posiłku), opiekę higieniczną oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem.Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb, wynikających ze schorzenia lub niepełnosprawności oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób psychicznie chorych. Celem specjalistycznych usług opiekuńczych jest poprawa jakości życia tych osób.
Szczegółowe przepisy dotyczące m. in. rodzaju specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i kwalifikacji osób świadczących takie usługi określone są w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.
Specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi są szczególnym rodzajem usług specjalistycznych. Pomoc udzielana jest tu wyróżnionej grupie osób. Zasady jej przyznawania i odpłatności określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej, a nie tak jak w przypadku pozostałych usług opiekuńczych, regulacje gminne.

Przy określeniu komu przysługuje pomoc w formie usług specjalistycznych zastosowanie ma ogólna zasada dotycząca usług, zapisana w ustawie o pomocy społecznej. Zasada ta wskazuje, że pomoc w formie usług specjalistycznych może być przyznana osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania osoby, która potrzebuje takiej pomocy .

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi?
Specjalistyczne usługi opiekuńcze powinny być dostosowane do szczególnych potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi mogą obejmować:
-uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: uczenie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, w tym funkcjonowania społecznego, motywowanie do aktywności, prowadzenie treningów samoobsługi i umiejętności społecznych, wspieranie w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych (utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami w miejscu nauki i pracy, organizowanie i spędzanie czasu wolnego, korzystanie z usług różnych instytucji),
-interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym: poradnictwo specjalistyczne, wsparcie psychologiczne, ułatwienie dostępu do edukacji i kultury, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny podopiecznego, współpraca z jego rodziną,
-pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (uzyskanie świadczeń, wypełnianie dokumentów),
-wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia (szukanie informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą, rozwiązywanie problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku),
-pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi (nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków, usamodzielnianie finansowe),
-usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu (zgodnie z zaleceniami lekarskimi, współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego),
-pomoc mieszkaniową (w uzyskaniu mieszkania, organizowaniu drobnych remontów, napraw, kształtowanie właściwych relacji z sąsiadami),
-zapewnienie dzieciom i młodzieży z głębokim upośledzeniem dostępu do zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, jeżeli nie mają ich zapewnionych.

Organizacja specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
O pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy zwrócić się do ośrodka pomocy społecznej (OPS) w miejscu zamieszkania. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, uzasadniające korzystanie z tego rodzaju usług. Zaświadczenie to powinien wystawić lekarz psychiatra. W zaświadczeniu lekarz może określić ilość godzin usług, jakie powinny być udzielone danej osobie. Jednak o ilości godzin ostatecznie zadecyduje Dyrektor Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej. Po zgłoszeniu, w przeciągu dwóch tygodni, pracownik socjalny z ośrodka odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. rodzinny wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej. Od wyników wywiadu zależy m.in. ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi. Ośrodek pomocy społecznej musi w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia zapotrzebowania na usługi wydać decyzję administracyjną.
Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi są finansowane z budżetu państwa. Ośrodek pomocy społecznej (gmina) musi wystąpić o środki na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych do wydziału polityki społecznej urzędu wojewódzkiego. Bodźcem do wystąpienia przez OPS o środki do urzędu wojewódzkiego, może być zapotrzebowanie na ten typ usług, zgłaszane przez zainteresowane osoby.


Ile płacimy za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Warunki i tryb ustalania oraz pobierania opłat za usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi określono w rozporządzeniu w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.
Od czego zależy wysokość opłat/ zwolnienie z opłat?
Od dochodu netto- wysokość ponoszonych opłat zależy od dochodu na osobę w rodzinie tj. od tego czy i o ile przekroczymy tzw. kryterium dochodowe, które w przypadku usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi liczone jest niezależnie od tego czy jest to osoba samotnie gospodarująca czy jest osobą w rodzinie - przyjmuje się kwotę jak dla osoby samotnie gospodarującej. Osoby, których dochód nie przekracza tego kryterium mają usługi świadczone bezpłatnie. Natomiast w przypadku osób, których dochód przekracza kryterium ponosić będą częściową lub pełną odpłatność za usługi. To ile ostatecznie zapłacimy uzależnione jest też oczywiście od ceny usług - określa ją każdy ośrodek pomocy społecznej.


Wymagane dokumenty:

-ustny lub pisemny wniosek o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych,
-dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu,
-kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasadniczo - z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku(oryginał do wglądu),
-dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy,
-oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze,
-oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie usług opiekuńczych,
-w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny,
-rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego.
Pamiętajmy, że ośrodek pomocy społecznej będzie kierował się zasadą, że osoba wymagająca opieki i pomocy w pierwszej kolejności powinna oczekiwać tej pomocy od osób jej najbliższych.

Dane do kontaktu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno
Wola Dębińska 240
32-852 Dębno,
tel. 14 665 87 49
e-mail: gops@gminadebno.pl

Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"