Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Powrót

Informacja w sprawie nieodpłatnego dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach w okresie od września 2018 r. do grudnia 2018 r.

Data publikacji: 2018-09-10Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno informuje, że rodzice i opiekunowie, którzy chcieliby w okresie od września 2018 r. do grudnia 2018 r. zapewnić swoim dzieciom bezpłatne posiłki w szkołach i przedszkolach, mogą zgłaszać się z wnioskiem o tę formę pomocy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębno od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30 w piątek od 7.30 do 14.30.Pomoc w formie posiłku będzie przyznawana nieodpłatnie na zasadach ogólnych, określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz na podstawie Uchwały nr XIV/236 /2016 Rady Gminy Dębno z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pn. Pomoc Gminy Dębno w zakresie dożywiania na lata 2014-2010. do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. Zgodnie z uchwałą pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach może być przyznana bezpłatnie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, czyli 771,00 zł na jedną osobę w rodzinie.


Po złożeniu wniosku przez osobę rodzica lub opiekuna wraz z wymaganą dokumentacją do tut. Ośrodka, pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno przeprowadzi w miejscu zamieszkania rodziny wywiad środowiskowy w celu wydania decyzji administracyjnej w sprawie dożywiania.

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Dębno koszt posiłków jest dofinansowywany ze środków otrzymanych od Wojewody.

Bliższych informacji w sprawie dożywiania udzielają pracownicy socjalni GOPS Dębno pod nr tel. 14 631 85 92