Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno


Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"
Powrót

BARDZO WAŻNE ZMIANY W 500+

Data publikacji: 2017-07-26

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia najważniejsze zmiany w programie Rodzina 500+
Nowe zasady ustalania dochodów dotyczące sytuacji utraty i uzyskania dochodu

Nowe przepisy wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą. Na przykład, jeżeli wnioskodawca zaznaczy we wniosku, że miała miejsce utrata dochodu lub utrata i uzyskanie dochodu i dzięki temu spełnia kryterium dochodowe na pierwsze dziecko organ właściwy po upływie 3 miesięcy od daty utraty dochodu zweryfikuje prawo do świadczenia wychowawczego i ustali czy w tym okresie uzyskano dochód z zatrudnienia w związku z podjęciem pracy u tego samego pracodawcy.

Weryfikacja warunku zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zgodnie z obowiązującym od 1 sierpnia 2017 r. przepisem ustawy, w przypadku wątpliwości dotyczących spełniania warunków do otrzymywania przyznanego świadczenia wychowawczego, w szczególności warunku zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organ właściwy może wezwać osobę otrzymującą świadczenie wychowawcze do osobistego udzielenia,w wyznaczonym terminie, wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego. Od 1 sierpnia organ właściwy otrzyma nową usługę pozwalającą na weryfikację czy rodzina rzeczywiście zamieszkuje w Polsce.

Nowe pojęcie osoby samotnie wychowującej dziecko

Od 1 października 2017 świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

1) drugie z rodziców dziecka nie żyje;
2) ojciec dziecka jest nieznany;
3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie
zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
4)dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Ustalenie dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Ustalając dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polskiw terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.
Do wniosku dołącza się odpowiednio zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,
b) wysokości przychodu,
c) stawce podatku,
d) wysokości opłaconego podatku
- w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego


Powyższe zmiany mają również zastosowanie w zasiłku rodzinnym oraz funduszu alimentacyjnym.Wstecz (powrót do bieżących publikacji z menu "Aktualności"