ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Program realizowany ze środków budżetu państwa
← Powrót do strony głównej

Program realizowany ze środków budżetu państwa

Ikonka symbolizująca artykuł

Dofinansowanie w ramach programu Senior+ na lata 2021-2025 edycja 2024

2024-06-17
ss
Ikonka symbolizująca artykuł

„Projekt zrealizowano z udziałem środków finansowych Województwa Małopolskiego”

2024-06-07
ww
Ikonka symbolizująca artykuł

Dofinansowanie

2024-05-23
ss
Ikonka symbolizująca artykuł

Opieka Wytchnieniowa 2024

2024-03-05
zał
Ikonka symbolizująca artykuł

Asystent Osobisty Osoby z Niepełnsoprawnością - Edycja 2024

2024-03-01
ZAŁ
Ikonka symbolizująca artykuł

Dotacja celowa – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

2024-02-27

Gmina Dębno otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 121 246 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych).

Celem dotacji jest dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji  polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej oraz w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb.

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2024 r. a zakończenie realizacji na 31 grudnia 2024 r.

Całkowity koszt zadania wynosi 1 409 310 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięć tysięcy trzysta dziesięć).


Umowę podpisano 27.02.2024 r, numer umowy212/OPS/2024.

ff
Ikonka symbolizująca artykuł

Dotacja celowa – dofinansowanie zadania własnego związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

2024-01-30

Gmina Dębno otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 63 060 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt złotych).

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

- dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

- osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2024 roku, zakończenie realizacji zadania 31 grudnia 2024 roku.

Całkowity koszt zadania wynosi: 178 060 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćdziesiąt złotych).


Umowę podpisano 30 stycznia 2024 r, numer umowy 30/OPS/D/2024.

d
Ikonka symbolizująca artykuł

Dotacja celowa – na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

2023-10-30

Gmina Dębno otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 15 938 zł (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych). 
Celem dotacji jest dofinansowanie zadania własnego beneficjenta tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Okres realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2023 r. a zakończenie zadania na 31 grudnia 2023 r.
Całkowity koszt zadania wynosi: 30 355 zł ( trzydzieści tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych)

Umowę podpisano 30 października 2023 r, numer umowy 526/OPS/2023.

d
Ikonka symbolizująca artykuł

Dotacja celowa – dofinansowanie zadania własnego związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

2023-09-07

Gmina Dębno otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 126 199 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,

  • osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych .

Rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2023 roku, zakończenie realizacji zadania 31 grudnia 2023 roku.

Całkowity koszt zadania: 203 938 zł (słownie: dwieście trzy tysiące dziewięćset trzydzieści osiem złotych).

Umowę podpisano 25 stycznia 2023 r, numer umowy 30/OPS/D/2023


 

e
Ikonka symbolizująca artykuł

Dofinansowanie gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. "opaski na odległość" (Moduł II)

2023-06-15
plakat
Ikonka symbolizująca artykuł

Program wieloletni "Senior+" na lata 2021 - 2025 Edycja 2023

2023-06-01
w
Ikonka symbolizująca artykuł

Dotacja celowa – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej. Umowa nr 258/OPS/2023 z dnia 04.04.2023 r.

2023-04-06

Gmina Dębno otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 117 032 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy trzydzieści dwa złote).

Celem dotacji jest dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji  polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2023 r. a zakończenie realizacji na 31 grudnia 2023 r.

Całkowity koszt zadania wynosi 1 202 470,00 zł (słownie: jeden milion dwieście dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych).

ff
Ikonka symbolizująca artykuł

Dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, Umowa nr 23/WP/2023/FS z dnia 13.03.2023 r.

2023-03-14
ssdsds
Ikonka symbolizująca artykuł

Dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, Umowa nr 151/WP/2023/FS z dnia 07.03.2023 r.

2023-03-10

Gmina Dębno otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023.

Celem dofinansowania jest zapewnienie realizacji zadania w zakresie jest wsparcia członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem niepełnosprawności,
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie trakowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z póź. zm.), - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.


Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2023 r. a zakończenie realizacji na 31 grudnia 2023 r.

Całkowity koszt zadania wynosi: 94 738,60 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści osiem zł 60/100).

sww
Ikonka symbolizująca artykuł

Dotacja celowa – dofinansowanie zadania własnego związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

2023-01-27

Gmina Dębno otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 63 060,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt złotych 00/100) w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych .

Rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2023 roku, zakończenie realizacji zadania 31 grudnia 2023 roku.

Całkowity koszt zadania: 152 060,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt złotych 00/100).

 

 

godlo
Ikonka symbolizująca artykuł

Dotacja celowa – dofinansowanie zadania własnego związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

2022-09-14
ee
Ikonka symbolizująca artykuł

Dotacja celowa – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

2022-09-09
ee
Ikonka symbolizująca artykuł

Program wieloletni "Senior+" na lata 2021 - 2025 Edycja 2022

2022-07-01
12
Ikonka symbolizująca artykuł

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych w zakresie ustalonym w programie wieloletnim "Senior+" na lata 2021-2025 w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. oraz ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert "Senior+

2022-06-27
ss
Ikonka symbolizująca artykuł

Dotacja celowa – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej. Umowa nr 53/OPS/2022 z dnia 09.03.2022 r.

2022-03-10
d
Ikonka symbolizująca artykuł

Dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

2022-03-04
ff
Ikonka symbolizująca artykuł

Dotacja celowa – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

2021-10-28
w
Ikonka symbolizująca artykuł

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

2021-09-24
fdf
Ikonka symbolizująca artykuł

Dotacja celowa – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

2021-09-08
rrr
Ikonka symbolizująca artykuł

Dotacja

2021-03-08
Dotacja
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do menu Senior
Link do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Wola Dębińska 240
32-852 Dębno
tel. (14) 665-87-49
gops@gminadebno.pl

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO