Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Dotacja celowa – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej. Umowa nr 258/OPS/2023 z dnia 04.04.2023 r.

Data publikacji: 2023-04-06

Gmina Dębno otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 117 032 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy trzydzieści dwa złote).

Celem dotacji jest dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji  polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.

Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2023 r. a zakończenie realizacji na 31 grudnia 2023 r.

Całkowity koszt zadania wynosi 1 202 470,00 zł (słownie: jeden milion dwieście dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych).

ff

Dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, Umowa nr 23/WP/2023/FS z dnia 13.03.2023 r.

Data publikacji: 2023-03-14

ssdsds

Dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, Umowa nr 151/WP/2023/FS z dnia 07.03.2023 r.

Data publikacji: 2023-03-10

Gmina Dębno otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023.

Celem dofinansowania jest zapewnienie realizacji zadania w zakresie jest wsparcia członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem niepełnosprawności,
  • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie trakowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z póź. zm.), - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.


Rozpoczęcie realizacji zadania ustalono na 1 stycznia 2023 r. a zakończenie realizacji na 31 grudnia 2023 r.

Całkowity koszt zadania wynosi: 94 738,60 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset trzydzieści osiem zł 60/100).

sww

Dotacja celowa – dofinansowanie zadania własnego związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Data publikacji: 2023-01-27

Gmina Dębno otrzymała od Wojewody Małopolskiego środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 63 060,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt złotych 00/100) w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.

Dotacja przeznaczona jest na realizację w ramach Programu na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Celem dotacji jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych .

Rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2023 roku, zakończenie realizacji zadania 31 grudnia 2023 roku.

Całkowity koszt zadania: 152 060,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt złotych 00/100).

 

 

godlo

Dotacja celowa – dofinansowanie zadania własnego związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Data publikacji: 2022-09-14

ee

Dotacja celowa – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Data publikacji: 2022-09-09

ee

Program wieloletni "Senior+" na lata 2021 - 2025 Edycja 2022

Data publikacji: 2022-07-01

12

Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób starszych w zakresie ustalonym w programie wieloletnim "Senior+" na lata 2021-2025 w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. oraz ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert "Senior+

Data publikacji: 2022-06-27

ss

Dotacja celowa – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej. Umowa nr 53/OPS/2022 z dnia 09.03.2022 r.

Data publikacji: 2022-03-10

d

Dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Data publikacji: 2022-03-04

ff

Dotacja celowa – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Data publikacji: 2021-10-28

w

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Data publikacji: 2021-09-24

fdf

Dotacja celowa – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Data publikacji: 2021-09-08

rrr

Dotacja

Data publikacji: 2021-03-08

Dotacja