Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ Dębno z dnia 14.04.2023 r.

Data publikacji: 2023-04-14

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.

 

 1. Asystentem rodziny może być osoba, która posiada:
  1. obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych;
  2. wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem
   z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz. 887 ze zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną

lub wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną,  a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

3. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;

4. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6. posiada stan zdrowia pozwalający na realizowanie powierzonych w ramach umowy zadań;

7. posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.

 

 1. Ponadto od kandydata na stanowisko asystenta rodziny, w związku z zadaniami które będą mu powierzone oczekuje się znajomości przepisów prawnych oraz cech takich jak:
 1. wysoka kultura osobista,
 2. umiejętność podejmowania decyzji,
 3. zdolność i otwartość na komunikowanie się,
 4. poczucie odpowiedzialności.
 5. znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
 6. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
 7. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 8. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
 9. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 10. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
 11. kreatywność, odporność na stres.

 

 1.  Główne zadania asystenta rodziny reguluje Art. 15. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. z 2011r. Nr 149 poz. 887 ze zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV) ze szczególnym uwzględnieniem wykształcenia i przebiegu pracy zawodowej;
 2. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwa, dyplomy);
 3. kserokopia dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe;
 4. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i przebiegu pracy zawodowej;

Czytaj całość publikacji "OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ Dębno z dnia 14.04.2023 r."

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno - Kierownik Klubu Senior+

Data publikacji: 2022-01-11

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach naboru (plik pdf 166KB)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Data publikacji: 2021-12-09

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Kierownika Senior+ w Dębnie oraz w Sufczynie.

Załączniki:

 1. Kwestionariusz kandydata (plik doc 36KB)
 2. Ogłoszenie o naborze (plik pdf 1455KB)
 3. Oświadczenie do celów rekrutacji (plik pdf 786KB)
 4. Zarządzenie nr 8.2021 (plik pdf 252KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno - Inspektor ds. kadr i płac

Data publikacji: 2021-04-01

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach naboru (plik pdf 166KB)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Data publikacji: 2021-03-10

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. kadr i płac.

Załączniki:

 1. Kwestionariusz kandydata (plik doc 36KB)
 2. Oświadczenie do celów rekrutacji (plik pdf 786KB)
 3. Zarządzenie nr 3.2021 (plik pdf 261KB)
 4. Załącznik do Zarządzenia (plik pdf 1414KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno - Kierownik Klubu Senior+

Data publikacji: 2021-01-12

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach naboru (plik pdf 148KB)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Data publikacji: 2020-12-16

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Klubie Seniora - Kierownik Klubu Seniora

Załączniki:

 1. Zarządzenie - Klub seniora (plik pdf 274KB)
 2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (plik pdf 419KB)
 3. kwestionariusz osobowy (plik pdf 190KB)
 4. oświadczenie (plik pdf 786KB)

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno - Kierownik Klubu Senior+

Data publikacji: 2020-01-17

Załączniki:

 1. Informacja o wynikach wyboru (plik pdf 147KB)

Nabór na stanowisko kierownika w Klubie Seniora

Data publikacji: 2019-12-19

Zarządzenie Nr 5/2019 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze kierownika w Klubie Seniora

Załączniki:

 1. klauzula informacyjna (plik pdf 1051KB)
 2. kwestionariusz osobowy (plik pdf 91KB)
 3. oświadczenie kandydata (plik pdf 212KB)
 4. zarządzenie (plik pdf 260KB)
 5. załącznik do zarządzenia (plik pdf 1176KB)

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2019-04-02

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno zaprasza do składania ofert na stanowisko Opiekunka Środowiskowa w formie umowy cywilno-prawnej.

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik docx 12KB)

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2017-12-18

Zapytanie ofertowe dotyczące "stanowisko PRAWNIK - w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy Dla osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno".

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik docx 15KB)

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2017-12-18

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług asystenta rodziny

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik doc 31KB)

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2017-12-15

Zapytanie ofertowe dotyczące "stanowisko PSYCHOLOG - w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy Dla osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno".

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik docx 15KB)

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2017-12-15

Zapytanie ofertowe dotyczące "stanowisko TERAPEUTA RODZINNY - w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy Dla osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno".

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik doc 25KB)
 2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (plik doc 17KB)

Nabór na stanowisko opiekunki środowiskowej

Data publikacji: 2017-08-24

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno ogłasza nabór na stanowisko opiekunki środowiskowej.

Załączniki:

 1. Nabór na stanowisko opiekunki środowiskowej (plik pdf 95KB)

Nabór na stanowisko opiekunki środowiskowej

Data publikacji: 2016-11-18

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno ogłasza nabór na stanowisko opiekunki środowiskowej.

Załączniki:

 1. Nabór na stanowisko opiekunki środowiskowej (plik pdf 94KB)

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego.

Data publikacji: 2014-12-18

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego.

Załączniki:

 1. Nabór na stanowisko pracownika socjalnego. (plik pdf 65KB)