Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Deklaracja dostępności (gops.gminadebno.pl)

Data publikacji: 2021-03-30

Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: gops.gminadebno.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2013-10-31 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-15
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: - niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów, - niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę, - może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych), - niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Krużel, maciej.kruzel@gminadebno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 146658749. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl )

Dostępność architektoniczna

1. Dojazd do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno w miejscowości Wola Dębińska 240 – do Ośrodka można dotrzeć drogą gminną. W odległości ok. 100 metrów od wejścia głównego do urzędu gminy znajduje się przystanek autobusowy. Komunikacja publiczna – brak autobusów niskopodłogowych.
2. Opis dostępności wejścia:
Do budynku prowadzą trzy wejścia. Jedno wejście przystosowane dla niepełnosprawnych znajduje się od południowej strony budynku urzędu gminy przy parkingu głównym przed budynkiem do których prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych. Otwierane skrzydłowe wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu.
3. Opis dostępności parkingu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno posiada parking ogólnodostępny. Na parkingu wyznaczone są dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.
4. Opis dostępności toalet:
Ogólnodostępne toalety dla interesantów znajdują się na każdej z trzech kondygnacji budynku.
5. Ułatwienia likwidujące bariery architektoniczne w budynku:
W przypadku trudności w dotarciu interesanta na piętro urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.
6. Interesantom zapewnia się informację na temat rozkładu budynku oraz :
tablica informacyjna umieszczona na parterze, naprzeciwko Dziennika Podawczego.
7. Dziennik Podawczy znajduje się przy wejściu głównym do urzędu.

Aplikacje mobilne
Brak aplikacji mobilnych.

Otwórz deklarację dostępności strony gops.gminadebno.pl