Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Zapytanie ofertowe - "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2023, Opieka wytchnieniowa edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Data publikacji: 2023-01-24

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 1540KB)

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2022-12-06

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno                                           Dębno, dnia 06.12.2022 r.                                                                 

Wola Dębińska 240                                                                         

32-852 Dębno

gops@gminadebno.pl

 

 

Zapytanie Ofertowe

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno zaprasza do złożenia ofert, w ramach ustawy z dnia 11 września 2019. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z poen. Zm.) o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy.:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na :

- udzieleniu schronienia osobom bezdomnym, które posiadają ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Dębno, poprzez zapewnienie tym, czasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych,

- utrzymaniu jednego miejsca w gotowości do przyjęcia osoby bezdomnej w sytuacjach nagłych.

2. Ofertę mogą złożyć podmioty, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających schronienia prowadzonego przez wojewodę.

3. Placówka, musi spełniać standardy obiektów dla osób bezdomnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni ( Dz.U. 2018 poz. 896 ).

4. Umieszczenie osoby wymagającej schronienia będzie możliwe zawsze po wydaniu decyzji administracyjnej przyznającej danej osobie pomoc społeczną w formie udzielenia schronienia wydanej przez Wójta Gminy Dębno lub osobę przez niego upoważnioną. 

Jeśli będzie miał miejsce szczególnie uzasadniony przypadek dopuszcza się wyjątkowo podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane drogą e-mailową i telefoniczną. Takie zlecenie usług zostanie potwierdzone kopią decyzji administracyjnej lub skierowania dostarczonego podmiotowi świadczącemu usługi po rozpoczęciu faktycznego świadczenia usług.

II. Termin świadczenia usług/ realizacji zamówienia to okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

III. Kryteria wyboru : oferta, która będzie najkorzystniejsza cenowo.

IV.  Składana oferta powinna być napisana w języku polskim, oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz.

V. Oferta powinna zawierać w szczególności :

- dane teleadresowe oferenta ;

- data sporządzenia oraz data ważności oferty;

- wartość przedmiotu zamówienia brutto tj. koszt pobytu jednej osoby bezdomnej;

- oświadczenie, z którego będzie wynikało spełnienie warunków pkt. I. 2 i 3 niniejszego zapytania

VI. Zainteresowane podmioty proszę o składanie oferty osobiście w siedzibie Ośrodka tj. pod adresem Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno w godzinach pracy urzędu lub poprzez przesłanie oferty pocztą.

Można także aplikować poprzez adres email : gops@gminadebno.pl

Termin składania oferty mija 12.12.2022 r.

VII. Osobą upoważnioną do kontaktu jest :

Dyrektor GOPS Dębno Pani Renata Marecik 14 66 58 749

lub osoba zastępująca Pani Ewelina Sambor 14 66 58 749 wew. 16

VIII. Po złożeniu oferty cena nie może ulec zmianie.

IX. Przedmiotowe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1963 r. kodeks cywilny ( Dz. U. 2022 poz. 1360 z późn. zm. ), ani nie jest jest ogłoszeniem o zmówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych ( Dz. UI. 2022 poz. 1710 z późn. zm. ). Ma ona na celu rozeznanie cenowe rynku oraz wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem.

X. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom zawartym w zapytaniu ofertowym i będzie najkorzystniejsza w ocenie dokonanej na podstawie kryteriów określonych w pkt. III.

XI. Zastrzega się prawo kontaktu jedynie z wykonawcą wyłonionym jako najkorzystniejsza oferta zgodnie z pkt. X.

XII. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się unieważnienie postępowania. 

 

 

                                                                                                 Dyrektor

                                                                        Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno

                                                                                            Renata Marecik

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe w sprawie wykonania zamówienia na świadczenie usług asystenta na rzecz uczestników programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej".

Data publikacji: 2022-01-14

Załączniki:

 1. zapyatnie ofertowe (plik pdf 1636KB)
 2. oferta wykonawcy (plik pdf 174KB)

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2017-12-18

Zapytanie ofertowe dotyczące "stanowisko PRAWNIK - w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy Dla osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno".

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik docx 15KB)

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2017-12-18

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług asystenta rodziny

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik doc 31KB)

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2017-12-15

Zapytanie ofertowe dotyczące "stanowisko PSYCHOLOG - w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy Dla osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno".

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik docx 15KB)

Zapytanie ofertowe

Data publikacji: 2017-12-15

Zapytanie ofertowe dotyczące "stanowisko TERAPEUTA RODZINNY - w Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy Dla osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Dębno".

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik doc 25KB)
 2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (plik doc 17KB)

Zapytanie Cenowe - usługi pocztowe

Data publikacji: 2015-12-17

Zapytanie Cenowe - usługi pocztowe

Załączniki:

 1. Zapytanie Cenowe - usługi pocztowe (plik pdf 332KB)
 2. Zapytanie Cenowe - usługi pocztowe (plik pdf 101KB)
 3. Zapytanie Cenowe - usługi pocztowe (plik pdf 100KB)

Zapytanie ofertowe/cenowe

Data publikacji: 2015-07-22

Zapytanie cenowe dotyczące "Kompleksowa obsługa informatyczna Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno"

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe/cenowe (plik pdf 413KB)
 2. Zapytanie ofertowe/cenowe (plik pdf 431KB)

Zaproszenie ofertowe

Data publikacji: 2014-05-14

efs-logo

Zapytanie cenowe na przeprowadzenie kursów do projektu "Wiedza = Szansa. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w Gminie Dębno."

Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert (plik pdf 939KB)
 2. Zaproszenie ofertowe - Załącznik nr 1 do zaproszenia składania ofert (plik pdf 247KB)
 3. Zaproszenie ofertowe - formularz ofertowy wykonawcy (plik doc 52KB)
 4. Zaproszenie ofertowe - Oświadczenie o uprawnieniach (plik doc 35KB)
 5. Zaproszenie ofertowe - Wykaz osób (plik doc 37KB)
 6. Zaproszenie ofertowe - Wykaz wykonywanych usług (plik doc 38KB)
 7. Zaproszenie ofertowe - projekt umowy (plik doc 211KB)

Zapytanie cenowe dotyczące asystenta rodziny.

Data publikacji: 2014-02-05

efs-logo

Zapytanie cenowe dotyczące asystenta rodziny.

Załączniki:

 1. Zapytanie cenowe dotyczące asystenta rodziny. (plik pdf 350KB)
 2. Zapytanie cenowe dotyczące asystenta rodziny. (plik pdf 277KB)

Zapytanie cenowe dotyczące wsparcia psychologicznego.

Data publikacji: 2014-02-05

efs-logo

Zapytanie cenowe dotyczące wsparcia psychologicznego.

Załączniki:

 1. Zapytanie cenowe dotyczące wsparcia psychologicznego. (plik pdf 376KB)
 2. Zapytanie cenowe dotyczące wsparcia psychologicznego. (plik pdf 184KB)

Zapytanie cenowe dotyczące doradztwa zawodowego.

Data publikacji: 2014-02-05

efs-logo

Zapytanie cenowe dotyczące doradztwa zawodowego.

Załączniki:

 1. Zapytanie cenowe dotyczące doradztwa zawodowego. (plik pdf 406KB)
 2. Zapytanie cenowe dotyczące doradztwa zawodowego. (plik pdf 212KB)

Zapytanie o cenę

Data publikacji: 2014-01-02

efs-logo

Zapytanie o cenę odnośnie opracowania oraz wydrukowania plakatów promocyjnych oraz ulotek.

Załączniki:

 1. Zapytanie o cenę (plik pdf 314KB)