ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Przetargi i zapytania ofertowe
← Powrót do strony głównej

Przetargi i zapytania ofertowe

Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe dot. organizacji warsztatów florystycznych dla uczestników projektu socjalnego pn. „Świąteczny stroik dla Seniora"

2023-11-06

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 202KB)
 2. formularz ofertowy (plik doc 27KB)
 3. oświadczenie o niekaralności (plik doc 24KB)
 4. zawiadomienie (plik pdf 175KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe na zakup urządzeń oraz świadczenia usługi w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów - Moduł II

2023-08-16

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe (plik pdf 572KB)
 2. informacja z otwarcia ofert (plik pdf 281KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zamówienia

2023-07-07

Załączniki:

 1. zawiadomienie (plik pdf 186KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe na zakup urządzeń pozwalających realizować usługę „opieka na odległość”

2023-06-30

Dyrektor  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno Renata Marecik zaprasza do składania ofert na usługę: "Zakup urządzeń pozwalających realizować usługę „opieka na odległość” na rzecz osób w wieku 65 + z terenu gminy Dębno przy wykorzystaniu tzw. „opasek bezpieczeństwa” lub innych „urządzeń bezpieczeństwa”, a także usługi obejmującej całodobową obsługę przez centrum monitoringu, systemu teleinformatycznego pozwalającego na realizację usługi „opieki na odległość"" w 2023 r. 

Zadanie realizowane będzie na podstawie programu osłonowego Gminy Dębno - Korpus Wsparcia Seniorów gminy Dębno na rok 2023 r., przyjętego uchwałą Rady Gminy z dnia 30.03.2023 r. 

Poniżej do pobrania dokumentacja niezbędna dla skutecznego złożenia oferty. 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 06.07.2023 r. do godz. 12:00

W przypadku pytań proszę o kontakt :

Ewelina Sambor

starszy inspektor

GOPS Dębno 

14 66 58 749 wew. 16

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 3005KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe - "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2023, Opieka wytchnieniowa edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

2023-01-24

Załączniki:

 1. zapytanie ofertowe (plik pdf 1540KB)
Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe

2022-12-06

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno                                           Dębno, dnia 06.12.2022 r.                                                                 

Wola Dębińska 240                                                                         

32-852 Dębno

gops@gminadebno.pl

 

 

Zapytanie Ofertowe

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno zaprasza do złożenia ofert, w ramach ustawy z dnia 11 września 2019. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z poen. Zm.) o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy.:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na :

- udzieleniu schronienia osobom bezdomnym, które posiadają ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Dębno, poprzez zapewnienie tym, czasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych,

- utrzymaniu jednego miejsca w gotowości do przyjęcia osoby bezdomnej w sytuacjach nagłych.

2. Ofertę mogą złożyć podmioty, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających schronienia prowadzonego przez wojewodę.

3. Placówka, musi spełniać standardy obiektów dla osób bezdomnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni ( Dz.U. 2018 poz. 896 ).

4. Umieszczenie osoby wymagającej schronienia będzie możliwe zawsze po wydaniu decyzji administracyjnej przyznającej danej osobie pomoc społeczną w formie udzielenia schronienia wydanej przez Wójta Gminy Dębno lub osobę przez niego upoważnioną. 

Jeśli będzie miał miejsce szczególnie uzasadniony przypadek dopuszcza się wyjątkowo podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane drogą e-mailową i telefoniczną. Takie zlecenie usług zostanie potwierdzone kopią decyzji administracyjnej lub skierowania dostarczonego podmiotowi świadczącemu usługi po rozpoczęciu faktycznego świadczenia usług.

II. Termin świadczenia usług/ realizacji zamówienia to okres od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

III. Kryteria wyboru : oferta, która będzie najkorzystniejsza cenowo.

IV.  Składana oferta powinna być napisana w języku polskim, oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz.

V. Oferta powinna zawierać w szczególności :

- dane teleadresowe oferenta ;

- data sporządzenia oraz data ważności oferty;

- wartość przedmiotu zamówienia brutto tj. koszt pobytu jednej osoby bezdomnej;

- oświadczenie, z którego będzie wynikało spełnienie warunków pkt. I. 2 i 3 niniejszego zapytania

VI. Zainteresowane podmioty proszę o składanie oferty osobiście w siedzibie Ośrodka tj. pod adresem Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno w godzinach pracy urzędu lub poprzez przesłanie oferty pocztą.

Można także aplikować poprzez adres email : gops@gminadebno.pl

Termin składania oferty mija 12.12.2022 r.

VII. Osobą upoważnioną do kontaktu jest :

Dyrektor GOPS Dębno Pani Renata Marecik 14 66 58 749

lub osoba zastępująca Pani Ewelina Sambor 14 66 58 749 wew. 16

VIII. Po złożeniu oferty cena nie może ulec zmianie.

IX. Przedmiotowe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1963 r. kodeks cywilny ( Dz. U. 2022 poz. 1360 z późn. zm. ), ani nie jest jest ogłoszeniem o zmówieniu w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych ( Dz. UI. 2022 poz. 1710 z późn. zm. ). Ma ona na celu rozeznanie cenowe rynku oraz wiedzy na temat kosztów związanych z planowanym zamówieniem.

X. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom zawartym w zapytaniu ofertowym i będzie najkorzystniejsza w ocenie dokonanej na podstawie kryteriów określonych w pkt. III.

XI. Zastrzega się prawo kontaktu jedynie z wykonawcą wyłonionym jako najkorzystniejsza oferta zgodnie z pkt. X.

XII. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się unieważnienie postępowania. 

 

 

                                                                                                 Dyrektor

                                                                        Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno

                                                                                            Renata Marecik

 

 

 

 

Ikonka symbolizująca artykuł

Zapytanie ofertowe w sprawie wykonania zamówienia na świadczenie usług asystenta na rzecz uczestników programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej".

2022-01-14

Załączniki:

 1. zapyatnie ofertowe (plik pdf 1636KB)
 2. oferta wykonawcy (plik pdf 174KB)
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do menu Senior
Link do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Wola Dębińska 240
32-852 Dębno
tel. (14) 665-87-49
gops@gminadebno.pl

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO