ikona wczytywania strony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Link do platformy epuap Link do BIP

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Aktualności ❯ OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ Dębno z dnia 06.11.2023 r.
← Powrót do strony głównej
← Powrót do wszystkich artykułów z menu "Aktualności"

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ Dębno z dnia 06.11.2023 r.

2023-11-06

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.

I. Asystentem rodziny może być osoba, która posiada:

 1. obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych;
 2. wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. z 2013r. poz. 1426 ze zm.) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną,  a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną
 3. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona;
 4. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. posiada stan zdrowia pozwalający na realizowanie powierzonych w ramach umowy zadań;
 7. posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.

 

II. Ponadto od kandydata na stanowisko asystenta rodziny, w związku z zadaniami które będą mu powierzone oczekuje się znajomości przepisów prawnych oraz cech takich jak:

 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • zdolność i otwartość na komunikowanie się,
 • poczucie odpowiedzialności.
 • znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
 • umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
 • wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania  rodziny,
 • znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
 • samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 • umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
 • kreatywność, odporność na stres.

 

III. Główne zadania asystenta rodziny reguluje Art. 15. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. z 2013r. poz. 1426 ze zm.) o   wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) ze szczególnym uwzględnieniem wykształcenia i przebiegu pracy zawodowej;
 2. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (świadectwa, dyplomy);
 3. kserokopia dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe;
 4. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i przebiegu pracy zawodowej;

 

V. Dodatkowe informacje:

 1. praca asystenta będzie wykonywana w ramach umowy zlecenie;
 2. praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona, a ponadto asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę Dębno;
 3. wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV (życiorys) powinny być własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U.UE.L.2016.119.1.);
 4. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

-  bezpośrednio w siedzibie Ośrodka, 

- pocztą na adres Ośrodka (32-852 Dębno, Wola Dębińska 240), w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Asystent rodziny”.

- e-mailem (skany dokumentów) na adres gops@gminadebno.pl (z obowiązkiem dostarczenia oryginałów dokumentów na rozmowę kwalifikacyjną)  w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2023 r. do godziny 14.00.   Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr Tel. 14 66 58 749 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 14:30.

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno

                                                                        Renata Marecik

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)
Link do Biuletynu Informacji Publicznej
Link do menu Senior
Link do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dębno

Wola Dębińska 240
32-852 Dębno
tel. (14) 665-87-49
gops@gminadebno.pl

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO